Monday, February 10, 2020

အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ် ဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်နူဍုၚ်မန်

အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ် ဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်နူဍုၚ်မန် ဒံက်တာတၠဂုဏ်အ္စာညာဏိန္ဒအာဂတပၠတရဴတုဲ မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်စိုပ်နဒဒှ်တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ်အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၀၊၀၂၊၂၀၂၀) ကၠုၚ်စိုပ်ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ္ဗတုဲ ဗ္ဂိန်အပ်ပြာပ်လိက်အုပ် တန်ဒံက်တာ (Ph.D) မအံၚ်ဇၞးလဝ် ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၂) နူတက္ကသဵု PBU ဍုၚ် Sri Lanka နကဵုယၟုလိက်မ္ဂး “A Study of the Rāmañña-Nikāya in Rāmaññadesa (sourthern Part of Burma) and Sri Lanka” ကုနာယကမန် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာမဒှ်ရ။ တုဲပၠန် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ ဒံက်တာတၠဂုဏ်အ္စာညာဏိန္ဒ ကွာန်ကြုက်ပိ အဃောနွံပိုန်တန်တဴဘာဍုၚ်ဂျာမနဳ ကေုာံဂကောံဒါယကာကလောကောဒေံဂမၠိုၚ် ကဵုဒါန်စၞအဟာရဘောဇိုန်မပ္တံကပ်ဖီမေတ်၊ ခရံက်၊ကောန်ၚုဲ၊ သီုကဵုနဝကမ္မဝတ္ထုဒါန်သြန်ဒဝ်လာဗၞတ် ၁၀၅၀ US မဒှ်ရ။
ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ်လေဝ် အိုဟ်တၟိုဟ်မိပ်စိုတ် ဖျေံဗယာပ်ဓဝ်မေတ္တာ ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ်ကဵုတသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယၜါပြကာတုဲ ကၞောတ်တဲ မဂ်ညာန်ဖဵုညာန်ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်ကဵုကလိဂွံဒုၚ်စသိုၚ်မာန်ညိ။ နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု။0 comments:

Post a Comment