ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Saturday, May 25, 2019

အိုဟ်တၟိုဟ်ဒါနကုသိုလ် တၠဂုဏ်အ္စာဝိသာရ

အိုဟ်တၟိုဟ်ဒါနကုသိုလ် တၠဂုဏ်အ္စာဝိသာရ


ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (25.05.2019) တၠဂုဏ်အ္စာဝိသာရ၊ ဇာတိ ကွာန်ဝါကပိုဟ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်၊ ခေတ္တအမေရိကာန်ဝွံ ဟိုတ်နူစေတနာလျိုၚ်ဇြိုၚ်ကေဝ် မိက်ဖါပ်သၚ်ကဵုဒါန် ကုဂကောံခမဳသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ ပြၚ်ဗစိုပ်နၚ်သြန်ဒဝ်လာ ၅၀၀ (LKR 84,761.97) မဒှ်ရအဴ။
    စရၚ်ဓရ်ကုသိုလ်တၠဂုဏ်အ္စာဝွံ ကဵုသ္ဂောံဒှ်အထံက်ပၚ်ပစ္စယ် ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်မာန်ညိ အိုတ်ကဵုဂကောံသတ်မၞိဟ်၊ ဒေဝတဴ၊ အိန်ဗြီုတအ်လေဝ် အိုတ်တၟိုဟ်ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာကုသိုလ်ဝွံတုဲ သြဝ်ကဵုဒှ်တသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယမာန်ညိအဴ။

နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ

Thursday, April 25, 2019

မဒါန်ကုသဵု အိုဟ်တၟိုဟ်ဒုၚ်သာဓုကာ

မဒါန်ကုသဵု အိုဟ်တၟိုဟ်ဒုၚ်သာဓုကာ

 

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ(24.04.2019) နူဂကောံမန်ဍုၚ်ဟူရောန်(Huron South Dakota, USA) အမေရိကာန် ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်ဝတ္ထုသြန် 94,328.74 LKR ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရီလၚ်္ကာဝွံရောၚ်။
မဒါန်ကုသဵုဝွံ ကဵုဂွံဒှ်အထံက်အပၚ်ပစ္စယ်ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်မာန်အိုတ်ညိ။ အိုတ်ကဵုသတ်မၞိဟ်ဒေဝတဴအိန်ဗြီုတံလေဝ် အိုဟ်တၟိုဟ်ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာကုသဵုဝွံတုဲ သြဝ်ကဵုဂွံဒှ်တသိုက်စိုတ်ကာယအိုတ်ညိအဴ။
နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရီလၚ်္ကာ

Monday, March 18, 2019

ဒါန်ဓရ်ရိုဟ်ကၞက် ဒှ်ကြက်သာသနာ

ဒါန်ဓရ်ရိုဟ်ကၞက် ဒှ်ကြက်သာသနာ

ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဒံက်တာနာရဒသိရီ နွံပိုန်ဘာရာမညဘူမိ၊ ဗုဒ္ဓဂါယာ အိန္ဒိယဝွံ
ရန်တၟံကဵုပညာပါရမီတုဲ ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်ကုသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ညးမကတ်လ္ဍတ်ဒၟံၚ် တန်M.Phil/Ph.D ကေုာံ ပရေၚ်ပညာနာနာသာ် လၟိဟ်ဝတ္ထုဒါန် USD 4,000 မဒှ်ရ။
   နိဗ္ဗာနပစ္စယော ဟောတု


Wednesday, February 20, 2019

မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု(၇၂)၀ါ ဍုၚ်သိရီလၚ်္ကာ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၂) ၀ါ ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ

(20.02.2019)

Sunday, January 20, 2019

မ္ၚိုလ်ဝိဇာတ တၠဂုဏ်အ္စာပညာ ပေၚ်အာယုက်(၅၀)သၞာံ ဘာတၟိ၊ ကွာန်သက် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ် ကုခမဳသၚ်မကတ်ပညာ ခမဳ၊ သဳလ ဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ ဖိုလ်ကုသိုလ်ဝွံ အာယုက်ကဵုဂၠိၚ် ပိုန်ကဵုဇၞော် ကဵုဂွံယိုက်ဂၠေၚ်ပရေၚ်ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ဂကူ လၟိုန်လၟိုန်ကာလမာန်ညိဂှ် ပိုယ်ဍိက်တအ် သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ပတ္ထာနာရကျာ်
(20.01.2019)