ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Friday, April 6, 2018

အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ထံက်ပၚ်ပညာ M.phil/Ph.D

အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ထံက်ပၚ်ပညာ M.phil/Ph.D

ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ သက္ကရာဇ်ဍုၚ်  ၁၃၇၉ သၞာံ  ဂိတုစဲ(၆)စွေက် (6.4.2018) ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာစန္ဒိမာ နွံပိုန် ရာမညနိကာယ ဘာဒေါ၀် ကွာန်ဆုကၠ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ရန်တၟအ်ကဵုသွက်ဂွံထံက်ပၚ်ပညာ
တန် M.phil/Ph.D ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ 
ကု်ဒါန်ဝတ္ထုဒါန်သြန် စှ်ကိုဋ် (၁၀၀၀၀၀၀) ဒကေဝ် မဒှ်ရ။
ဖိုဟ်ဂွံကဵုလဝ်ဒါန်ထံက်ပၚ်ပညာဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာစန္ဒိမာ အတိုၚ်မချပ်ကသပ်ကဵုဍိုက်ပေၚ် ကဵုဂွံဒှ်တသိုက်စိုတ်တသိုက်ကာယၜါပြကာကီုသီုကဵုဂွံဆက်ပတန်အာသာသနာအဓာန်ဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ညိဂှ်
ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ် အိုတ်တၟိုဟ်ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာ မ္ဒးသ္ပဏာပတ္ထနာရကျာ်။


 နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ

Sunday, April 1, 2018

မူလမူလဳဝေါဟာရ သြန်

မူလမူလဳဝေါဟာရ သြန်

ညးမချူ နာဲစန္ဒိမာ (ကၞာလဵု)