ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Sunday, March 18, 2018

မိပ်မြဟ်ဒှ်လျုၚ် ဒါန်ထံက်ပၚ်တိုက်ရံၚ်လိက်မန် ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ

မိပ်မြဟ်ဒှ်လျုၚ် 

ဒါန်ထံက်ပၚ်တိုက်ရံၚ်လိက်မန် ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၁-၀၃-၂၀၁၈) ၀ွံ တၠဂုဏ်အ္စာကေသရ(ကွာန်စောဂလာ) တၠဂုဏ်အ္စာသုဂန္ဓ (ကွာန်ကျာ်ရဲ) ၜါဇကုဝွံ သၟိက်မိက်ဂွံတိုပ်ဒေပ်ပညာနုၚ်ထဝ်တုဲ ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် ၀တ္ထုဒါန် USD 200 သွက်တိုက်ရံၚ်လိက်မန် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာရ။
ကုသို်လ်တၠဂုဏ်အ္စာၜါဇကုဝွံ နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာပိုယ်ဏအ် သ္ပဏာစၟတ်သမ္တီ ပ္ဍဲကောန်တၟအ်တေံ ဗွဲမမှောဝ်ဇဴရအဴ။


တၠဂုဏ်အ္စာကေသရ(ကွာန်စောဂလာ)

 တၠဂုဏ်အ္စာသုဂန္ဓ (ကွာန်ကျာ်ရဲ)

အိုဟ်တၟိုဟ်ဒါနကုသိုလ် ဂကောံမန်ကိုဝ်လိုဝ်ရာဒိုဝ်

အိုဟ်တၟိုဟ်ဒါနကုသိုလ် ဂကောံမန်ကိုဝ်လိုဝ်ရာဒိုဝ်

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၃-၃-၂၀၁၈) ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာရာဝိက သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ဂကောံမန်ကိုဝ်လိုဝ်ရာဒိုဝ် ဘာရာမညနိကာယဝိမုတ္တိရသ နူကၟိန်ဍုၚ် USA ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ် ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ ကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာမဒှ်ရ။ မွဲသာ်ပၠန် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၇-၃-၂၀၁၈)ဂှ် ဗ္ဂိန်ကဵုဒါန်ဝတ္ထုဒါန် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ကေုာံကံက်ဇြေဟ်လိက်မာဲဒါယကာ သွက်ဂွံထံက်ပၚ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာလၟေၚ်လၟေၚ်သၞာံရောၚ်။
ကုသိုလ်မဒါန်အိုတ်သီုဝွံ နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာပိုယ်ဏအ် သ္ပဏာစၟတ်သမ္တီ ပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ်တေံ ဗွဲမဇြိုဟ်နက်တုဲ တၚ်ဏာဂုဏ် ဗွဲမလောန်ရ။ ဖိုလ်ကုသိုလ်ဝွံ ဇိုန်ပိုန်ပြၚ်ဏာကဵု
အလုံသတ္တံသီုဖအိုတ်ရ။

  


Saturday, March 3, 2018

ကဗျကၠိဂွံလာဘ်ဒုတိယ

ကဗျကၠိဂွံလာဘ်ဒုတိယ ပ္ဍဲပေဲါပြိုၚ်ကဗျ မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မရနုက်ကဵု(၇၁)၀ါ 

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ

ညးမချူ နာဲပညာဓဇ (ကၟာဝက်)