ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Friday, December 22, 2017

 မိပ်စိုတ်ကေဝ်ဇြုၚ် ဒှ်လျုၚ်မဒါန်

တၠဂုဏ်အ္စာခေမာ (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 100
နာဲကောန်ဗၠာဲ + မိအဥ္ဇလဳမန် (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ CAD 500
နာဲယု + မိစန္ဒာ (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 500
နာဲသဳလမန် + မိနန္ဒာ (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 500
မိအံၚ်မန်ဆာန် (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 50


ညးတၠဒါန်လတူတေံဂမၠိုၚ် အတိုၚ်ဓရ်သဒ္ဓါမကတဵုဒှ်ကၠုၚ်နူကောန်စိုတ်တေံဟေၚ် တ္ၚဲဏံ (၂၂၊၁၂၊၂၀၁၇) ပြၚ်ဗစိုပ်နၚ်ဝတ္ထုသြန် သွက်သ္ဂောံကဵုဒါန်ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂှ် တ္ၚဲဏံ ပိုယ်တံသ္ဂောံဒုၚ်ကေတ်တဲ ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ်တုဲရ၊ ဝတ္ထုဒါန်တံဝွံ သၚ်မန်သိရဳလၚ်္ကာတံ ရပ်စပ်သုၚ်စောဲအာ သွက်သ္ဂောံကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်သြန်ရတ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ပေၚ် (၂၅) မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၈၊၁၂၊၂၀၁၇) တေံရောၚ်၊ ဒါယကာထံက်ပၚ်ဂမၠိုၚ် သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဒှ်ပဳတိစိုတ် လတူမဒါန်တံဂှ်တုဲ သြဝ်ကဵုသ္ဂောံတိတ်ဗၠးနူဘဲယဲနာနာသာ် သြဝ်ကဵုကလိဂွံပိုန်သမ္ပတ္တိလောကဳ လောကုတ္တိုရ်ၜါပြကာမာန်ညိဂှ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာတံ မ္ဒးသ္ပဏာအနုမောဒနာရ။

Thursday, December 21, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ကုသိုလ် ရဲဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်


ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တသုန္ဒရ မၞုံပိုန်ဘာမန် အနုရာဓပူရ ကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ အာဂတပၠတရဴတုဲ ဒါယကာမန် ဗမာဂမၠိုၚ် နဒဒှ်တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ် အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၂၀၊ ၁၂၊ ၂၀၁၇) ဂှ် ကၠုၚ်စိုပ် ဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ ကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ မဒှ်ဌာန်ဒတန် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ မၞုံတန်တဴရ၊  ေ သ္ဂာံဆဵုညာတ်ကေတ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ ဒါယကာမဗက်ကၠုၚ်ကရောံကျာ်ဇၞော်အ္စာ    ဂမၠိုၚ် ဗွဲမဗဗွဲကဵုဓရ်သဒ္ဓါမကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် သၠးပွးကဵုဏာဒါန် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဂမၠိုၚ်ရ၊

ပၞောဝ်ကဵုဒါယကာဂမၠိုၚ်

နာဲမိုၚ်ကျာၚ် + မိသဝ်ညောအ် (ဇာတိ ကွာန်ကအ်ဗိန်) ဍုၚ်လ္ဂုၚ် ဂှ်

သွက်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံ သ္ဂောံကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်သြန်ဂှ် သၠးပွးကဵုဒါန် USD 250 ဒဝ်လာ ကီု၊

သွက်ပိဏ္ဍပါတ်ပ္ဍဲသဘၚ်သြန်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂှ် သၠးပွးကဵုဒါန် USD 100 ဒဝ်လာကီုရ၊

သၟာၚ်အာနူဂှ်

နာဲညောအ်ဝေန် + မ္ၚိုဝ်အေ ဍုၚ်ပံၚ်ဂှ် 8830 ရူဗဳ ကီု

နာဲလှဝေန် + မိဃေန်နဲ ဍုၚ်မတ်မလုီုဂှ် USD 50 ကီု

ဦးနေမျိုးနိုၚ်+ ဒေါ်ဌေးဌေးဝၚ်း ရန်ကုန် ဂှ် USD 100 ကီု

သွက်သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂှ် သၠးပွးကဵုဏာဒါန် နကဵုဓရ်သဒ္ဓါမကတိုၚ်ကၟုဟ်ကီုရ။


ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံလေဝ် အကြာကြာအဃောကတ်ပညာဏံ ကလိဂွံဒုၚ်ဒါန်နူဒါယကာဂမၠိုၚ်ဂှ် မိပ်စိုတ်အိုတ်တၟိုဟ်တဴဗွဲမလောန်တုဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဒရ (ဘာမန် အနုရာဓပူရ) မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ် အတိုၚ်မချပ်လဝ်ပိုန်လောကဳလောကုတ္တိုရ် ၜါပြကာ ကဵုသ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်ညိဂှ် ပိုယ်သ္ပဏာ ပတ္တနာ ရာဒနာမိက်ဏာရ။


Monday, December 4, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ထံက်ပၚ်


သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၉ သၞာံ ဂိတုဝှ် (၈) စွေက် တ္ၚဲသိုက် (၁၃၊၁၀၊၂၀၁၇) ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာ ပညာဝရ ဇာတိကွာန်ကအ်ခပီထဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ရန်တၟံကဵုသွက်သ္ဂောံဒှ်အာမဗဳဇသြန်ဂအုံထာဝရနိဓိ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ နကဵုသဒ္ဓါစေတနာမဗုသအးဟေၚ် ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာ ဝတ္ထုဒါန်သြန် ဒဝ်လာ (U$) ဗၞတ် (၁၀၀) ဒဝ်လာကီုရ။

တၠဂုဏ်အ္စာပညာဝရ ခေတ္တတန်တဴဒၟံၚ် ဘာစေတနာမန် ဒေသဇြူရာတ် ဍုၚ်သေံဝွံ သၞာံတုဲတုဲတေံလေဝ် ကေၚ်ကဵုကၠုၚ်ဒါန် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ လိက်အုပ်မၞုံယၟု “ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝေါဟာရ-မြန်မာ-အၚ်္ဂလိပ်-စွယ်စုံအဘိဓာန် နွံတုဲ ဒှ်တဴညးတၠဂုဏ်ထံက်ပၚ်တဴဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာပိုယ် မွဲရောၚ်ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲဂၠံစိုတ်ဂကောံတေံလၟိုန်ကာလရကျာ်။

ဖိုလ်ဂွံကဵုလဝ်ဒါန်ထံက်ပၚ်ဝွံ တၠဂုဏ်အ္စာပညာဝရ အတိုၚ်ကသပ်မချပ်လဝ် ပရေၚ်ပညာလောကီလောကုတ္တိုရ် ၜါပြကာ ကဵုသ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်တုဲ ကဵုသ္ဂောံဒှ်ဒၟံၚ်တသိုက်စိုတ်တသိုက်ကာယ သီုကဵုသ္ဂောံပတန်အာသာသနာမန် အဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ညိဂှ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်တံ မ္ဒးသ္ပဏာပတ္တနာကီုရကျာ်။