ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Friday, October 27, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ထံက်ပၚ် 

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာ


တၠဂုဏ်အ္စာ ဃောသက (ဇာတိ - ကွာန်ဝါခရူ) နွံပိုန်ဘာစေတနာမန်၊ ၜၚ်ခရီု၊ ဒေသသူရာဇ်၊ ဍုၚ်သေံဝွံ ရန်တၟံသၟိက်မိက်ဂွံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာ သၚ်မန်ကတ်ဒၟံၚ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံတုဲ သ္ပပတံနူသၞာံ ၂၀၁၅ တေံ စု်ကု်စိုပ် ၂၀၁၇ ဏံ ဘိက်နိမန်ဒၟံၚ် ခမဳသၚ်ကတ်ပညာမန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံ လၟေၚ်လၟေၚ်သၞာံရ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ ဏံလေဝ် ပ္ဍဲဂိတုဝှ် (၈) စွေက်၊ ၁၃၇၉ ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒသာရ (ကၠအ်သတ်) ကေတ်တာလျိုၚ်စၞးဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ အာစိုပ်ဌာနၜၚ်ခရီု ဘာစေတနာမန် ဒေသသူရာဇ်တေံတုဲ တွံထ္ၜးသၚ်ရိုဟ်ကု်ဍောၚ်ဓရ်ဓမ္မဒေသနာ ကုကောန်ဂကူမန် ညးမတန်တဴဒၟံၚ်ဒေသတံဂှ်တုဲရ။
ဝတ္ထုပူဇဴဓရ် မရန်တၟံလဝ်သွက်အထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာ သၚ်မန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ်ဏံဂှ် က္လိဂွံ ဗၞတ် (၆၀၀၀၀) Baht ရောၚ်၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ စေတနာ တၠဂုဏ်အ္စာဃောသက ဓရ်သဒ္ဓါဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ် လတူသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံဂှ် ဇၞော်သၠဲတဴဗွဲမလောန်တုဲ နူကောန်တၟံဂကောံသၚ်မန် သိရဳလၚ်္ကာတေံ သ္ပစၟတ်သမ္တီဗွဲမအဲပရဲရကျာ်/အဴ။

တၠဂုဏ်အ္စာ မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ်တံလေဝ် အတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်မချပ် ကသပ်မရန်လဝ် ပိုန်လောကီ လောကုတ္တု်ၜါပြကာတံဂှ် ကု်သ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်မာန်တုဲ ဗီုစိုတ်ဓာတ်တၠဂုဏ်အ္စာ မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲအရာမထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန်ဏံ ဇၞော်ကု်ဇြဟတ်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုယ်အလုံအိုတ်သီုလေဝ် သြဝ်ကု်သ္ဂောံနွံတဴအိုတ်ညိဂှ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာ ဏံ မ္ဒးဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာ ဗွဲလၟေၚ်မေတ္တာရကျာ်/အဴ။