ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Tuesday, August 1, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် မဒါန်ကုသဵု


စၟတ်တ္ၚဲ ၃၁၊၀၇၊၂၀၁၇


တၠဂုဏ်အ္စာဝရညာဏ ကွာန်တံၚ်ပိုအ် သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ဂကောံဒါယကာဂမၠိုၚ် သ္ပတမ်နူ မိဌေဌေဝေန် (ဇြပ်ဗု) မွဲဟာန်ကေုာံ မိဿဟာသ္ကံရဲဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်စိုပ်လ္ၚောဝ်ကျာ် ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာရ၊ ကိုပ်ကၠာနူဟွံဂွံစတိတ်တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂေတ်ဍုၚ်ဏီ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၃၁၊၀၇၊ ၂၀၁၇ ဂှ် ကၠုၚ်စိုပ် ဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗတုဲ ဒါယကာဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂမၠိုၚ် ဖာပ်သၚ်ကဵုဒါန် ကုဘိက္ခုသၚ် သဳလ ညးမကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဝွံ ဂြုဂြုဂြီုဂြီုအိုတ်ရ၊ သွက်ပိုန်ဂယးဂှ် ဒါယကာဂမၠိုၚ် ကဵုဒါဖာပ်သၚ်နကဵုကွာၚ်ခၞံအခိုၚ်ကၞာမန် မွဲဟာန်ကေုာံ ကွာၚ်ခဝ်ဂဒဵု မဒှ်ယေန်သၞာၚ်မန်တံတုဲ ပ္ဍဲပိုန်တ္ၚဲဂှ် ညးတံ ကဵုဒါန်စၞပိဏ္ဍပါတ်အာဟာရဘောဇိုန်နာနာသာ်ရ၊ အခိၚ်ကဵုပိုန်တုဲလေဝ် ဇၟာပ်ပ်သၚ် သဳလ မကၠုၚ်စိုပ်ဒုၚ်ဒါန်တံဂှ် ကဵုဒါန်နဝကမ္မဝတ္ထု ရန်ကဵုသွက်သ္ဂောံဒှ်အာပစ္စယ် အထံက်အပၚ်ပရေၚ်ပညာညးတံဏီရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဂမၠိုၚ် ညာတ်ဒးသဒ္ဓါစေတနာ ဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ်တုဲ မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်တဴ ဗွဲမလောန်ရ။

လ္တူနူဂှ် ဒါယကာဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂမၠိုၚ် သွက်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာဂှ် ဝတ္ထုဒါန်နာနာသာ် မပ္တံကဵု ကကှ်ကှ် ကဝေက်လက်ဖက် ကောန်ၚုဲဟကှ် ကကဠာ တံဗွဲမဂၠိုၚ်ကီု သီုကဵုနဝကမ္မဝတ္ထု ဗၞတ် (၁၀၀၀) ဒဝ်လာ (အမေရိကာန်) ဂှ်လေဝ် ရန်ကဵုသွက်သ္ဂောံဒှ်အာအထံက်အပၚ် သွက်သၚ်မန်ကတ်ပညာတံတုဲ ကဵုကၠုၚ်ဒါန် နကဵုသဒ္ဓါစေတနာ မလှဲလးကီုရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် အတိုၚ်သဒ္ဓါစေတနာဒါယကာမန်တံဇၞော်လှဲဏံဂှ် ပရိုၚ်ဂုဏ်ဒယှ်တှ်ကဵုဂွံဗျာပ်တြး၊ ယဲဘဲအန္တရာယ်ကဵုသ္ဂောံလာဲလေၚ်၊ အတိုၚ်ချပ်ကသပ်ကဵုသ္ဂောံအံၚ်ဇၞး၊ ပရေၚ်ထံက်ပၚ်သာသနာမန်လေဝ် ကဵုသ္ဂောံထံက်ပၚ်အာမာန်လုကဴအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲ၊ ဘဝဂတတေံလေဝ် ကဵုသ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်ကဵုဘဝ အတိုၚ်မဂပ်ဝ်ရာဒနာမိက်လဝ်ညိဂှ် မ္ဒးသ္ပဏာအနုမောဒနာကီုရ။