ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Thursday, May 18, 2017

တ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု

 တ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု

ပေၚ် (၂၆၀) သၞာံ

တ္ၚဲဏံဝွံ ဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တံ ဒးအောန်စိုတ်အိုတ်မွဲတ္ၚဲ မတွံဂး တ္ၚဲဍုၚ်ဟံသာဝတဳလီု ပေၚ်ကၠုၚ် ၂၆၀ သၞာံရ၊ တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်တ္ၚဲ နန်ထဝ်မန်တံ ဒးပိုတ်ကဝ် ဒှ်တ္ၚဲအလာံၜိုပ်ထဝ်မန်တံ ဒးပိုတ်သွဝ်စိုပ်တိ ဒှ်တ္ၚဲဘဝဗၠးၜးကောန်ဂကူမန်တံ ဒးဒုၚ်ဆောံလေၚ်လဝ် မွဲတ္ၚဲရ၊ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဏံဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုယ်ဗွဲမဂၠိုၚ် သၚ်မန်တံကီု တၠပညာမန်တံကီု သရာဲပၞာန်မန်တံကီု အမာတ်ဒဴဗညာမန်တံကီု သၟတ်ဗြဴမန်တံကီု ကောန်ၚာ်မန်တံကီု လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဒးဒုၚ်ဂစိုတ် ဒးဂြိပ်ဒဴကၠုၚ် နူဍုၚ်နူနန် ဒးဒှ်ကၠုၚ်ဘဝဍိက်အိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်တ္ၚဲလၞီဇၞော်အိုတ်သွက်ကောန်ဂကူမန်ပိုယ်ရောၚ်ဂှ် ပိုယ်မ္ဒးတီလဝ်ထေက်တုဲ ပိုယ်တံထေက်ကဵုဒးတမြံၚ်ပတိုန်စိုတ်ဓာတ်သွက်သ္ဂောံရုန်ဂစာန်အာပရေၚ်ဗၠးၜးပိုယ်ပၠန်ရ။

ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံ ၜိုန်စိုပ်ဒၟံၚ်ဌာန်သ္ၚောဲကီုလေဝ် စိုပ်ကၠုၚ်တ္ၚဲဏံမ္ဂး ဝိုတ်ကၠေံဟွံမာန် ဓရ်လၞီတေံပေၚ်ကၠုၚ်သြိုဟ်တုဲ ဗဗွဲမဗဗွဲကဵုအစောံဇြဟတ်ဇကုဇကုဂှ် ကိစ္စမပတံကဵု ပွမကဵုဒါန်တုဲ ဇိုန်ပိုန်ပါ်ပရအ်ဏာပိုန်ကုသိုလ်တံ ဇရေၚ်ပူဂိုလ်သၚ်အာဇာနဲ ခရှ်အာဇာနဲမန် ကောန်ဂကူမန်အိုတ်သီု ညးမဒးဒုၚ်ပူဇဴဏာလမျီု ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲ သၟိၚ်ဗမာအံၚ်ဇေယျ သီကေတ်ဍုၚ်မန်ဏံအိုတ်ကီုရ။


သၚ်အာဇာနဲ ခရှ်အာဇာနဲ ညးမပြဟ်လလုဲအာတံဂှ် ---- ရှ်ေသှ်ေ

သၚ်အာဇာနဲ ခရှ်အာဇာနဲ ညးမဂိုတ်ဂစာန်မံၚ်သွက်ဗၠးၜးကောန်ဂကူပိုယ်အဆက်က်တံဂှ်လေဝ် ---- ရှ်ေသှ်ေ


အနာဂတ်ဓရ်ဗၠးၜးကောန်ဂကူပိုယ်ဂှ် တန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲအနာဂတ် သၚ်အာဇာနဲ ခရှ်အာဇာနဲ သၟတ်မန် တံအခိၚ်တ္ၚဲဏံရဏောၚ်ဂှ် တီကေတ်တုဲ သြဝ်ဂိုတ်ဂစာန်အာ သွက်ဓရ်ဗၠးၜးဂကူ ညီညီသာသာအိုတ်စိုအ်။


 ဗီုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံဖျေံဒၟံၚ်မေတ္တာ ကုအာဇာနဲမပြဟ်လလုဲအာဂမၠိုၚ်Saturday, May 13, 2017

 ပ္ဍဲကဏ္ဍပရေၚ်ဇၞော်မောဝ်ဂကူဂှ် ပဲါတးကၠေံခမဳသၚ်မန်တံ ထေက်ယျဟာညးမချူ - တၠဂုဏ်အရိယ (ဟံၚ်ဂါမ်)
ပွမဂွံဗဵုလ္ၚောဝ်တဴ ကျာ်ဇၞော်အ္စာနန္ဒသာရ


ဘာဒေါဝ်၊ ဍုၚ်ကျာ်ခမဳ

တ္ၚဲဏံ (၁၃၊၀၅၊၂၀၁၇) ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ တံညးဂမၠိုၚ် ကံကုသိုလ်တၟေၚ်ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်တုဲ သ္ဂောံဗဵုလ္ၚောဝ် ကလအ်ရးဒုဟ် ကလၚ်ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်သြဝါဒ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ နန္ဒသာရ (ဘာဒေါဝ်၊ ဍုၚ်ကျာ်ခမဳ) ညးမဒှ် ဂကောံဗဟိုရ်ကမ္မတဳ သၚ်မဟာနာယကဒ္စိတ်ဇကု အလုံဍုၚ်ဗမာမွဲ ဗၞတ်မွဲချိုန်ခဏရ၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝွံ ဟိုတ်နူကဵုဒါယကာဗမာတံကဵုအထံက်အပၚ်ကုသၚ် ညးမပါလုပ်ဒၟံၚ် နဒဒှ်မဟာနာယကဂမၠိုၚ် သွက်သ္ဂောံကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ကျာ် ဗွဲတၟေၚ်သွက်သ္ဂောံဗဵုလ္ၚောဝ်ဓာတ်ဂၞေဟ်ကျာ် မၞုံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဂန္ဒဳတေံတုဲ ကညစိုပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏံ ပြဟ်ဟ်ပြေဟ်ဟ်ရောၚ်၊ ၜိုန်ရနူအခိၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာကညတိတ်ကၠုၚ်နူဍုၚ်ဗမာတေံ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်တံ ဟွံမိၚ်လဝ်ပရိုၚ်ကီုလေဝ် တ္ၚဲဏံ (၁၃၊၀၅၊၂၀၁၇) ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာတံ ကညကၠုၚ်ကဵုပိုန်တ္ၚဲ ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ မဒှ်ဌာန်ဒတန်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတုဲ ပိုယ်ဂကောံသၚ်တံလေဝ် ညာတ်ဒးကျာ်ဇၞော်အ္စာတုဲ မိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ဗွဲမလောန်တုဲ အကြာကြာအခိၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာမအောန်တဴဗွဲမလောန်ဂှ်ဟေၚ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်တံ အာတ်မိက်ကေတ်တုဲ ကလအ်ရးဒုဟ် ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်သြဝါဒကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝွံ လတူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာပိုယ်လေဝ် နဒဒှ် နာယကထေရ်မွဲဇကုဂှ် ဒးဒုၚ်သၟိတ်ပတိုန်လဝ်တုဲ သွက်ဂကောံပိုယ်မ္ဂး သ္ဂောံညာတ်ကေတ်ကျာ်ဇၞော်နာယကဂကောံပိုယ်မွဲမွဲဇကု ဗီုဗီုဏံ သ္ဂောံကၠုၚ်စိုတ်ဇရေၚ်ဌာန်ဒတန်ဂကောံဂှ် မိပ်စိုတ်ဒှ်ပဳတိဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရောၚ်၊

ကျာ်ဇၞော်အ္စာလေဝ် ညာတ်ဒးဗီုပိုယ်ကောန်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံ မိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်တဴ ပ္ဍဲလတူကျာ်ဇၞော်အ္စာတုဲ သွက်သ္ဂောံဒှ်အာအထံက်အပၚ်ဂကောံအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲဂှ် ညးသၠးပွးကဵုဒါန်ဂကောံ

သြန်ဒဝ်လာအမေရိကာန် ဗၞတ် ၂၀၀ ဒဝ်လာရ၊ ပိုယ်ဂကောံသၚ်တံလေဝ် သ္ဂောံဆဵုညာတ်ဗဵုလ္ၚောဝ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂှ်လေဝ် မိပ်မြဟ်ဒှ်သဒ္ဓါဗွဲမလောန်ရ၊ လတူမဒါန်ကျာ်ဇၞော်အ္စာ သွက်ဂကောံဂှ်လေဝ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာဏံ သ္ပစၟတ်သမ္တီဗွဲမ္ဒးရးရောၚ်ဂှ် မ္ဒးလၟိၚ်ပ္တီဏာရကျာ်။


ကျာ်ဇၞော်အ္စာ သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဒှ်တသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယတုဲ ကဵုသ္ဂောံယိုက်ဂၠေၚ်အာတာလျိုၚ်ဂကူလုကဴကာလအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ညိကျာ်။

ဗီုရုပ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာနန္ဒသာရ ဗ္ဂိန်ဒၟံၚ်အထံက်အပၚ်ကုနာယကဂကောံသၚ်မန်
ဗီုရုပ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဟီုဒၟံၚ်သြဝါဒဒၠောံဗ္တောန်ဒၟံၚ်သၚ်မန်တံညးဂမၠိုၚ်

Friday, May 12, 2017အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသဵု


ဂကောံသၚ်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ်နူဍုၚ်မန်


ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၀၁၊ ၀၅၊ ၂၀၁၇) ဗတံ အခိၚ် (၁၁းဝဝ) ဂှ် ဂကောံကျာ်ဇၞော်အ္စာ တၠဂုဏ်အ္စာ အ္စာလိက်ဂမၠိုၚ် ဗၞတ် (၁၄) ဇကု မွဲဟာန်ကေုာံ ဒါယကာဗျဉ်ဗၞတ် (၈) တၠဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်စိုပ်ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏံတုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံလေဝ် ပြာပ်အာဒုၚ်တၠုၚ်ညးတံ ဇရေၚ်သၞေဟ်က္ၜၚ်ကျာ် ဍုၚ်ကောလမ္ဗတေံတုဲ သွက်ညးတံသ္ဂောံဂေတ်အာဗဵုလ္ၚောဝ်ကျာ် အလုံဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏံဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာသာသန (ဖိုၚ်စိၚ်) ညးမဒှ်နာယကဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ မွဲဟာန်ကေုာံ တၠဂုဏ်အ္စာလောဟဗောဓိ (ခဒုၚ်သှ်ေ) ညးမတန်တဴဒၟံၚ် ဘာမန်အနုရုဒ္ဓပူရ တံဂမၠိုၚ် ကေတ်တာလျိုၚ် ရေၚ်တၠုၚ်ဏာဂကောံရဲလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂမၠိုၚ်ရ။

ဂကောံကျာ်ဇၞော်အ္စာ တၠဂုဏ်အ္စာ မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ်ဝွံ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၁၊ ၀၅၊ ၂၀၁၇) ဂှ် ကဵုဒါဖာပ်သၚ် ပ္ဍဲကဵုဘာမကုဋရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ ကုဘိက္ခုသၚ် ဗၞတ်(၃၀၀) ဇကု မွဲဟာန်ကေုာံ သဳလ ဗၞတ် (၁၅) ဇကုတံဗွဲမမိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်အိုတ်တုဲ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ဗၞတ် (၆းဝဝ) နာဍဳဂှ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံလေဝ် ကလအ်ရးဒုဟ်ကုကျာ်ဇၞော်အ္စာ တၠဂုဏ်အ္စာ သၚ်အ္စာလိက်မန်ဂမၠိုၚ်တုဲ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်

သြဝါဒဒၠောံဗတောန်နူဇရေၚ်တၠဳပိုန်ဂမၠိုၚ်ရ။

ဂကောံသၚ်မန် ကေုာံဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ်ဝွံ ဟိုတ်နူဓရ်သဒ္ဓါဇၞော်မောဝ် ကတိုၚ်ကမှ်ကၠုၚ်နူကောန်စိုတ်တေံ ဗွဲမထတ်သ္ကာတ်တုဲ

သွက်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာဂှ် ညးတံသၠးပွးကဵုလဝ်ဒါန်

၁။ ဝတ္ထုဒါန် သြန်ရူဗဳ - ၁၈၄၁၀၀ ရူဗဳ

၂။ ဝတ္ထုဒါန် သြန်ဒဝ်လာအမေရိကာန် - ၆၅၀ ဒဝ်လာ

၃။ ဝတ္ထုပစ္စယ် မပ္တံကဵု ထၞိက်ကဝ်ဖဳ စၞစသုၚ်နာနာတံ ဗွဲမဂၠိုၚ်

သီုဖအိုတ်ဏံဂှ်လေဝ် သၠးပွးကဵုဒါန် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာဏံအိုတ်ရ။

သအာၚ်အာနူဂှ်ပၠန် ဂကောံသ်သၚ်မန်ကေုာံဒါယကာမန်ဏံဝွံ ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ သွက်ဘာတၟိမသိုၚ်ကၠောန်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဂှ်လေဝ် ထပ်ကဵုဏာဒါန် ဝတ္ထုဒါန် သြန်ဒဝ်လာအမေရိကာန် - ၃၀၀ ဒဝ်လာပၠန်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ လတူဓရ်သဒ္ဓါရဲဂကောံသၚ်မန် ကေုာံဒါယကာမန်တံဏံဂှ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဂမၠိုၚ် ဟွံဂွံထိုၚ်သးသ္ပစၟတ်သမ္တီ မံၚ်ဟွံမာန်အိုတ်ရ။


ကျာ်ဇၞော်အ္စာ တၠဂုဏ်အ္စာ အ္စာလိက်မန်ဂမၠိုၚ် ကိစ္စပရေၚ်သာသနာကီု ပရေၚ်ဂကူကီု ကဵုသ္ဂောံယိုက်ဂၠေၚ်ရေၚ်တၠုၚ်အာမာန် လုကဴကာလအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ညိကျာ်၊ တုဲပၠန် ဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ်လေဝ် ကဵုသ္ဂောံယိုက်ဒိုက်ထံက်ပၚ်အာ သာသနာမန်မာန် လုကဴကာလအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ညိတုဲ အာယုက်ကဵုသ္ဂောံဂၠိၚ် ပရိုၚ်ဂုဏ်ကဵုသ္ဂောံဒယှ်တှ် ပိုန်ဒြပ်ကဵုသ္ဂောံဇၞော်မောဝ်ညိဂှ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာဏံ

မ္ဒးသ္ပဏာပတ္တနာရကျာ်,အဴ။


 ဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ကလအ်ရးဒုဟ်ကုကျာ်ဇၞော်အ္စာ တၠဂုဏ်အ္စာဂမၠိုၚ်

 ဗီုနာယကသၚ်မန် ပအပ်ပြာပ်ဗ္ဂိန်ဒၟံၚ် တဆိပ်ကြာစၟတ်သမ္တီညးတၠဒါန် သွက်သိုၚ်ဘာတၟိ
 ဗီုနာယကသၚ်မန် ပအပ်ပြာပ်ဗ္ဂိန်ဒၟံၚ် တဆိပ်ကြာစၟတ်သမ္တီညးတၠဒါန် သွက်သိုၚ်ဘာတၟိ
 ဗီုဗ္ဂိန်ဒၟံၚ်ဝတ္ထုပစ္စယ်ပန်နာနာသာ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ
 ဗီုဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ဒၟံၚ်သြဝါဒ

 ဗီုနာယကသၚ်မန် ဗ္ဂိန်ကဵုဒၟံၚ်ဒါန် လိက်အုပ်တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ် သီရိလၚ်္ကာ ကုရဲလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂမၠိုၚ်
 ဂကောံသၚ်မန် ကေုာံ ဂကောံရဲလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂမၠိုၚ်