ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Sunday, March 26, 2017


အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ်တၠဂုဏ်အ္စာ သုဂန္ဓ (ကျာ်ရဲ) မၞုံစိုတ်သဒ္ဓါဇၞော်တုဲ တ္ၚဲဏံ ကဵုဒါန်သြန်ထံက်ပၚ် သွက်သြန်ဂကောံတိုက်ရံၚ်လိက်ကီု ကေုာံသွက်သြန်ဂအုံထာဝရနိဓိ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ်လေဝ် မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ဏံတုဲ ညးတၠဒါန်လေဝ် အာယုက်ကဵုသ္ဂောံဂၠိၚ် ကဵုသ္ဂောံဒှ်တသိုက် တိုၚ်ပကဴရန်တၟံလေဝ် ကဵုသ္ဂောံအာစိုပ်ဒတုဲပြဟ်ဟ်မာန်ညိဂှ် မ္ဒးသ္ပဏာပတ္တနာရောၚ်။


အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ်တ္ၚဲဏံ (၂၆၊ ၀၃၊ ၂၀၁၇) ပိုယ်သၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန် ကုသိုလ် တၠဂုဏ်အ္စာဇိနဓဇ (ဍုၚ်ပံၚ်) မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ် မပြၚ်ဗစိုပ်နၚ် Coffee Mix သွက်သၚ်မန်ကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဂမၠိုၚ်ရ၊ ပစ္စယ်မဒါန်တံဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒသာရ (ကၠအ်သတ်) သ္ပစၞးညးတၠဒါန်တုဲ ဗဂိန်အပ်ပြာပ်ကုနာယကသၚ်မန်ရ၊ ကပေါတ်မဒါန်တံဂှ် ပါ်ပရအ်ဏာကုသၚ်ဂမၠိုၚ် ဗွဲညဳသၟဟ်တုဲ သၚ်ဂမၠိုၚ်လေဝ် ဒှ်တသိုက်မိပ်မြဟ် ညးတၠဒါန်တံလေဝ် ကဵုသ္ဂောံဒှ်တသိုက် တိုၚ်ပကဴရန်တၟံလေဝ် ကဵုသ္ဂောံအံၚ်ဇၞးကလိဂွံမာန်ပြဟ်ဟ်ညိဂှ် ပိုယ်သၚ်မန်သဳရိလၚ်္ကာတံ သ္ပဏာအနုမောဒနာရောၚ်။

Today (26/03/2017) we, Monstudents' Society, are pleased to have received and recognized the generosity of Ven. Jinadhaja (Pong) together with his devotees.
Mon Sangha here are pleased to enjoy your support and May you, donator, be happy and successful in achieving your goal!

Sunday, March 12, 2017

 ညးမပၠုပ်လမျီုကဵုလိက်ပတ်မန်

ချူ - အံၚ်သူ (သုဝဏ္ဏဘူမိ)

လိက်ပရေၚ်ဝွံ အ္စာကၞေဟ် အံၚ်သူ (သုဝဏ္ဏဘုမိ) ချူ လဝ် ဆေၚ်စပ်ကဵု တၠပညာကောန်ဂကူမန်ပိုယ် နူခေတ်အဆက်က် ဗီုညးတံ ဇၞော်မောဝ်ကၠုၚ်လဝ် လိက်ပတ်မန်ကီု အခိၚ်ခေတ် မန်ပိုယ် ဒးမံၚ်သၟဝ်တဲညးတၞဟ်မ္ဂး တၠပညာမန်ပိုယ်ဂမၠိုၚ် ညံၚ်လိက်မန်ဟွံဂွံကၠေံအာဂှ် ၜိုတ်ကဆံၚ်လဵုညးတံ ဂိုတ်ဂစာန်ကၠုၚ်လဝ်တံဂှ် နူမွဲခေတ်ကဵုမွဲခေတ် ညးပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်တုဲ ရဲတၠဝါသနာ ဗှ်လိက်တံလေဝ် ဒှ်ဂုဏ်ဖိုလ်ဗဟုသုတ စိုတ်လုပ်စဗွဲမလောန်ရောၚ်ဂှ် စၟဳကေတ်တုဲ မ္ဒးပတိုန်ထ္ၜးဏာကဵု လတူမုက်လိက် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ ဏံရောၚ်။