ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Sunday, January 29, 2017

အိုတ်တၟိုဟ်- ဒါန်ကုသိုလ်ပြဲ ရဲဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်

 အိုတ်တၟိုဟ်- ဒါန်ကုသိုလ်ပြဲ ရဲဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်


သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၈-သၞာံ ဂိတုပုဟ်အိုတ် တ္ၚဲသိုက် (27.1.2017)

ဂကောံမန်နူ ဍုၚ်မန်ကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ကျာ် ပ္ဍဲဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ တၠဂုဏ်အ္စာဃောသက(လၟိုၚ်) ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝဏ္ဏသာရ(အဝဝ်)၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာအိန္ဒ(အၚ်လှာထဝ်)၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာပဏ္ဍိတ (ကအ်ဇြဲဘာပလိုတ်)၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဓမ္မသာမိ (ကအ်ခပုၚ် ဘာသၞိၚ်ဓရ်)၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စ္စာဓမ္မိက (ကုန်မိပ်ဇြိပ်)၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာပညာဓဇ (တၟအ်ဂအုံ)၊ တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မပါလ (လိုၚ်ကၞုဲ)၊ ကေုာံ ဒါယကာ ကွာန်ကအ်ဇြဲ(၆)တၠဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်စိုပ်ဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗဏအ်တုဲ ဂွံဒှ်အာ အထံက်ပၚ်ပညာ သွက်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်မံၚ်ပညာပ္ဍဲဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏအ် ညိဂးတုဲ -

 ၀တ္ထုဒါန်သြန်-107520 ရူပီ၊ ကေုာံ Thai 620 ဘာတ် ဂမၠိုၚ်ဂှ်  

ဗဂိန်ကဵုဒါန် သွက်ဂကောံသၚ်မန်တအ်ရ၊ ပိုယ်ဍိက်တအ်လေဝ် ဂွံဗဵဵဵုလ္ၚောဝ် ဂွံဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်သြဝါဒ နူ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ်ဂှ် မိပ်တဴဴစိုတ် ဗွဲမလောန်ရကျာ်။ လ္တူသဒ္ဓါစေတနာ ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်ကုဂကောံသၚ်မန် ပိုယ်ဍိက်တအ်ဂှ်လေဝ် အိုတ်တၟိုဟ် ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာ သ္ပ္ပဏာစၟတ်သမ္တီ ဗွဲမဇြိုဟ်နက်ရကျာ်။

ဂကောံကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဒါယကာတအ်ညးဂမၠိုၚ် ကာယသုခ စိတ္တသုခ ၜါပြကာ ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ် လၟိုန်ထာဝရညိ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာFriday, January 13, 2017

အိုဟ်တၟိုဟ်ဒါန်ကုသိုလ်

  အိုဟ်တၟိုဟ်ဒါန်ကုသိုလ်


တၞဟ်နဖိုလ်ဂွံသ္ပဇၞောဝ်မတ်ကဵု မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်မာန် ရန်တၟအ်သာ်ဏအ်တုဲ ဒါယကာသ္ၚိကၟိန် နာဲဘရုပ်+မိနန်းချို၊ ကေုာံ သ္ၚိကၟိန် နာဲအပ္ပမာ+မိခိုၚ်သြန် ကေုာံ ကောန်ဝုတ်မန်ဒိုၚ် မိတလထဝ်တအ် ညးဂမၠိုၚ် သွက်သၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရီလၚ်္ကာ ဂွံတန်တဴအာ ဗွဲတသိုက် ကဵုပြၚ်နၚ်ဒါန်

စၞစ စၞဍုန်တိုပ် စၞပၠာဲ သတ်ဂန်ထုပ် ကပ်ဖီမေတ် ယျာမ်ယျာမ် ဂဥုဲဒးချာမ်ဒှ်တမ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်ရ။


ကုဒါယကာ တၠစေတနာဂမၠိုၚ် သၞဝဲကဵုပဲါ ဘဲအန္တရာယ်ကဵုလာဲလေၚ် တသိုက်နွံပၟိက်ကဵုဍိုက်ပေၚ်မာန်တုဲ ကြဴတဲ ပါရမဳကြံၚ်ဍုဟ် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန် သြဝ်ကဵုသ္ပဇၞောဝ်မတ်မာန်အိုတ်ညိအဴ။


ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာ

နာဲဘရုပ်+မိနန်းချို၊ (1.1.2017) 
 

နာဲအပ္ပမာ+မိခိုၚ်သြန် ကေုာံ ကောန်ဝုတ်မန်ဒိုၚ် မိတလထဝ် (11.1.2017)