ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Friday, December 22, 2017

 မိပ်စိုတ်ကေဝ်ဇြုၚ် ဒှ်လျုၚ်မဒါန်

တၠဂုဏ်အ္စာခေမာ (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 100
နာဲကောန်ဗၠာဲ + မိအဥ္ဇလဳမန် (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ CAD 500
နာဲယု + မိစန္ဒာ (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 500
နာဲသဳလမန် + မိနန္ဒာ (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 500
မိအံၚ်မန်ဆာန် (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 50


ညးတၠဒါန်လတူတေံဂမၠိုၚ် အတိုၚ်ဓရ်သဒ္ဓါမကတဵုဒှ်ကၠုၚ်နူကောန်စိုတ်တေံဟေၚ် တ္ၚဲဏံ (၂၂၊၁၂၊၂၀၁၇) ပြၚ်ဗစိုပ်နၚ်ဝတ္ထုသြန် သွက်သ္ဂောံကဵုဒါန်ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂှ် တ္ၚဲဏံ ပိုယ်တံသ္ဂောံဒုၚ်ကေတ်တဲ ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ်တုဲရ၊ ဝတ္ထုဒါန်တံဝွံ သၚ်မန်သိရဳလၚ်္ကာတံ ရပ်စပ်သုၚ်စောဲအာ သွက်သ္ဂောံကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်သြန်ရတ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ပေၚ် (၂၅) မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၈၊၁၂၊၂၀၁၇) တေံရောၚ်၊ ဒါယကာထံက်ပၚ်ဂမၠိုၚ် သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဒှ်ပဳတိစိုတ် လတူမဒါန်တံဂှ်တုဲ သြဝ်ကဵုသ္ဂောံတိတ်ဗၠးနူဘဲယဲနာနာသာ် သြဝ်ကဵုကလိဂွံပိုန်သမ္ပတ္တိလောကဳ လောကုတ္တိုရ်ၜါပြကာမာန်ညိဂှ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာတံ မ္ဒးသ္ပဏာအနုမောဒနာရ။

Thursday, December 21, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ကုသိုလ် ရဲဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်


ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တသုန္ဒရ မၞုံပိုန်ဘာမန် အနုရာဓပူရ ကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ အာဂတပၠတရဴတုဲ ဒါယကာမန် ဗမာဂမၠိုၚ် နဒဒှ်တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ် အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၂၀၊ ၁၂၊ ၂၀၁၇) ဂှ် ကၠုၚ်စိုပ် ဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ ကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ မဒှ်ဌာန်ဒတန် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ မၞုံတန်တဴရ၊  ေ သ္ဂာံဆဵုညာတ်ကေတ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ ဒါယကာမဗက်ကၠုၚ်ကရောံကျာ်ဇၞော်အ္စာ    ဂမၠိုၚ် ဗွဲမဗဗွဲကဵုဓရ်သဒ္ဓါမကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် သၠးပွးကဵုဏာဒါန် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဂမၠိုၚ်ရ၊

ပၞောဝ်ကဵုဒါယကာဂမၠိုၚ်

နာဲမိုၚ်ကျာၚ် + မိသဝ်ညောအ် (ဇာတိ ကွာန်ကအ်ဗိန်) ဍုၚ်လ္ဂုၚ် ဂှ်

သွက်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံ သ္ဂောံကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်သြန်ဂှ် သၠးပွးကဵုဒါန် USD 250 ဒဝ်လာ ကီု၊

သွက်ပိဏ္ဍပါတ်ပ္ဍဲသဘၚ်သြန်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂှ် သၠးပွးကဵုဒါန် USD 100 ဒဝ်လာကီုရ၊

သၟာၚ်အာနူဂှ်

နာဲညောအ်ဝေန် + မ္ၚိုဝ်အေ ဍုၚ်ပံၚ်ဂှ် 8830 ရူဗဳ ကီု

နာဲလှဝေန် + မိဃေန်နဲ ဍုၚ်မတ်မလုီုဂှ် USD 50 ကီု

ဦးနေမျိုးနိုၚ်+ ဒေါ်ဌေးဌေးဝၚ်း ရန်ကုန် ဂှ် USD 100 ကီု

သွက်သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂှ် သၠးပွးကဵုဏာဒါန် နကဵုဓရ်သဒ္ဓါမကတိုၚ်ကၟုဟ်ကီုရ။


ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံလေဝ် အကြာကြာအဃောကတ်ပညာဏံ ကလိဂွံဒုၚ်ဒါန်နူဒါယကာဂမၠိုၚ်ဂှ် မိပ်စိုတ်အိုတ်တၟိုဟ်တဴဗွဲမလောန်တုဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဒရ (ဘာမန် အနုရာဓပူရ) မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ် အတိုၚ်မချပ်လဝ်ပိုန်လောကဳလောကုတ္တိုရ် ၜါပြကာ ကဵုသ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်ညိဂှ် ပိုယ်သ္ပဏာ ပတ္တနာ ရာဒနာမိက်ဏာရ။


Monday, December 4, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ထံက်ပၚ်


သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၉ သၞာံ ဂိတုဝှ် (၈) စွေက် တ္ၚဲသိုက် (၁၃၊၁၀၊၂၀၁၇) ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာ ပညာဝရ ဇာတိကွာန်ကအ်ခပီထဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ရန်တၟံကဵုသွက်သ္ဂောံဒှ်အာမဗဳဇသြန်ဂအုံထာဝရနိဓိ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ နကဵုသဒ္ဓါစေတနာမဗုသအးဟေၚ် ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာ ဝတ္ထုဒါန်သြန် ဒဝ်လာ (U$) ဗၞတ် (၁၀၀) ဒဝ်လာကီုရ။

တၠဂုဏ်အ္စာပညာဝရ ခေတ္တတန်တဴဒၟံၚ် ဘာစေတနာမန် ဒေသဇြူရာတ် ဍုၚ်သေံဝွံ သၞာံတုဲတုဲတေံလေဝ် ကေၚ်ကဵုကၠုၚ်ဒါန် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ လိက်အုပ်မၞုံယၟု “ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝေါဟာရ-မြန်မာ-အၚ်္ဂလိပ်-စွယ်စုံအဘိဓာန် နွံတုဲ ဒှ်တဴညးတၠဂုဏ်ထံက်ပၚ်တဴဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာပိုယ် မွဲရောၚ်ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲဂၠံစိုတ်ဂကောံတေံလၟိုန်ကာလရကျာ်။

ဖိုလ်ဂွံကဵုလဝ်ဒါန်ထံက်ပၚ်ဝွံ တၠဂုဏ်အ္စာပညာဝရ အတိုၚ်ကသပ်မချပ်လဝ် ပရေၚ်ပညာလောကီလောကုတ္တိုရ် ၜါပြကာ ကဵုသ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်တုဲ ကဵုသ္ဂောံဒှ်ဒၟံၚ်တသိုက်စိုတ်တသိုက်ကာယ သီုကဵုသ္ဂောံပတန်အာသာသနာမန် အဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ညိဂှ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်တံ မ္ဒးသ္ပဏာပတ္တနာကီုရကျာ်။

Friday, November 17, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ်


စၟတ်တ္ၚဲ ၁၇၊ ၁၁၊ ၂၀၁၇


သွက်သ္ဂောံဒှ်အာအထံက်အပၚ်ပရေၚ်ပညာ သၚ်မန်ကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာတံညးဂမၠိုၚ်တုဲ နာဲမန်ဆာန်မန်, မန် (ထိုက်)၊ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု အရာပ်အံၚ်သာယျာ၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ခေတ္တဍုၚ် Buffalo, New York, ကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန် ဂှ်ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ ဝတ္ထုဒါန် သြန် U$ 500 (၇၃၅၁၀ R$)ရ၊ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံလေဝ် မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်တဴ လတူမဒါန်နာဲမန်ဆာန်မန် ဗွဲမလောန်တုဲ တသိုက်စိုတ်ကာယၜါပြကာ ကဵုသ္ဂောံကလိဂွံကီု တိုၚ်ပကဴရန်တၟံ ပိုန်လောကဳလောကုတ္တိုရ်ၜါပြကာတံ ကဵုသ္ဂောံအာစိုပ်မာန်ကီု အာယုက်ကဵုသ္ဂောံဂၠိၚ် ပိုန်ကဵုသ္ဂောံဇၞော်မောဝ် ပရေၚ်ကုသိုလ်လေဝ် ကဵုသ္ဂောံကၠောန်မာန်အာဆက်က်ပၠန်ညိဂှ် ပိုယ်မ္ဒးရာဒနာဖျေံဏာမေတ္တာကီုရ။
Friday, October 27, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ထံက်ပၚ် 

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာ


တၠဂုဏ်အ္စာ ဃောသက (ဇာတိ - ကွာန်ဝါခရူ) နွံပိုန်ဘာစေတနာမန်၊ ၜၚ်ခရီု၊ ဒေသသူရာဇ်၊ ဍုၚ်သေံဝွံ ရန်တၟံသၟိက်မိက်ဂွံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာ သၚ်မန်ကတ်ဒၟံၚ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံတုဲ သ္ပပတံနူသၞာံ ၂၀၁၅ တေံ စု်ကု်စိုပ် ၂၀၁၇ ဏံ ဘိက်နိမန်ဒၟံၚ် ခမဳသၚ်ကတ်ပညာမန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံ လၟေၚ်လၟေၚ်သၞာံရ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ ဏံလေဝ် ပ္ဍဲဂိတုဝှ် (၈) စွေက်၊ ၁၃၇၉ ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒသာရ (ကၠအ်သတ်) ကေတ်တာလျိုၚ်စၞးဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ အာစိုပ်ဌာနၜၚ်ခရီု ဘာစေတနာမန် ဒေသသူရာဇ်တေံတုဲ တွံထ္ၜးသၚ်ရိုဟ်ကု်ဍောၚ်ဓရ်ဓမ္မဒေသနာ ကုကောန်ဂကူမန် ညးမတန်တဴဒၟံၚ်ဒေသတံဂှ်တုဲရ။
ဝတ္ထုပူဇဴဓရ် မရန်တၟံလဝ်သွက်အထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာ သၚ်မန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ်ဏံဂှ် က္လိဂွံ ဗၞတ် (၆၀၀၀၀) Baht ရောၚ်၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ စေတနာ တၠဂုဏ်အ္စာဃောသက ဓရ်သဒ္ဓါဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ် လတူသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံဂှ် ဇၞော်သၠဲတဴဗွဲမလောန်တုဲ နူကောန်တၟံဂကောံသၚ်မန် သိရဳလၚ်္ကာတေံ သ္ပစၟတ်သမ္တီဗွဲမအဲပရဲရကျာ်/အဴ။

တၠဂုဏ်အ္စာ မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ်တံလေဝ် အတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်မချပ် ကသပ်မရန်လဝ် ပိုန်လောကီ လောကုတ္တု်ၜါပြကာတံဂှ် ကု်သ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်မာန်တုဲ ဗီုစိုတ်ဓာတ်တၠဂုဏ်အ္စာ မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲအရာမထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန်ဏံ ဇၞော်ကု်ဇြဟတ်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုယ်အလုံအိုတ်သီုလေဝ် သြဝ်ကု်သ္ဂောံနွံတဴအိုတ်ညိဂှ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာ ဏံ မ္ဒးဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာ ဗွဲလၟေၚ်မေတ္တာရကျာ်/အဴ။

Tuesday, August 1, 2017

 အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် မဒါန်ကုသဵု


စၟတ်တ္ၚဲ ၃၁၊၀၇၊၂၀၁၇


တၠဂုဏ်အ္စာဝရညာဏ ကွာန်တံၚ်ပိုအ် သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ဂကောံဒါယကာဂမၠိုၚ် သ္ပတမ်နူ မိဌေဌေဝေန် (ဇြပ်ဗု) မွဲဟာန်ကေုာံ မိဿဟာသ္ကံရဲဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်စိုပ်လ္ၚောဝ်ကျာ် ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာရ၊ ကိုပ်ကၠာနူဟွံဂွံစတိတ်တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂေတ်ဍုၚ်ဏီ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၃၁၊၀၇၊ ၂၀၁၇ ဂှ် ကၠုၚ်စိုပ် ဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗတုဲ ဒါယကာဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂမၠိုၚ် ဖာပ်သၚ်ကဵုဒါန် ကုဘိက္ခုသၚ် သဳလ ညးမကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဝွံ ဂြုဂြုဂြီုဂြီုအိုတ်ရ၊ သွက်ပိုန်ဂယးဂှ် ဒါယကာဂမၠိုၚ် ကဵုဒါဖာပ်သၚ်နကဵုကွာၚ်ခၞံအခိုၚ်ကၞာမန် မွဲဟာန်ကေုာံ ကွာၚ်ခဝ်ဂဒဵု မဒှ်ယေန်သၞာၚ်မန်တံတုဲ ပ္ဍဲပိုန်တ္ၚဲဂှ် ညးတံ ကဵုဒါန်စၞပိဏ္ဍပါတ်အာဟာရဘောဇိုန်နာနာသာ်ရ၊ အခိၚ်ကဵုပိုန်တုဲလေဝ် ဇၟာပ်ပ်သၚ် သဳလ မကၠုၚ်စိုပ်ဒုၚ်ဒါန်တံဂှ် ကဵုဒါန်နဝကမ္မဝတ္ထု ရန်ကဵုသွက်သ္ဂောံဒှ်အာပစ္စယ် အထံက်အပၚ်ပရေၚ်ပညာညးတံဏီရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဂမၠိုၚ် ညာတ်ဒးသဒ္ဓါစေတနာ ဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ်တုဲ မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်တဴ ဗွဲမလောန်ရ။

လ္တူနူဂှ် ဒါယကာဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂမၠိုၚ် သွက်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာဂှ် ဝတ္ထုဒါန်နာနာသာ် မပ္တံကဵု ကကှ်ကှ် ကဝေက်လက်ဖက် ကောန်ၚုဲဟကှ် ကကဠာ တံဗွဲမဂၠိုၚ်ကီု သီုကဵုနဝကမ္မဝတ္ထု ဗၞတ် (၁၀၀၀) ဒဝ်လာ (အမေရိကာန်) ဂှ်လေဝ် ရန်ကဵုသွက်သ္ဂောံဒှ်အာအထံက်အပၚ် သွက်သၚ်မန်ကတ်ပညာတံတုဲ ကဵုကၠုၚ်ဒါန် နကဵုသဒ္ဓါစေတနာ မလှဲလးကီုရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် အတိုၚ်သဒ္ဓါစေတနာဒါယကာမန်တံဇၞော်လှဲဏံဂှ် ပရိုၚ်ဂုဏ်ဒယှ်တှ်ကဵုဂွံဗျာပ်တြး၊ ယဲဘဲအန္တရာယ်ကဵုသ္ဂောံလာဲလေၚ်၊ အတိုၚ်ချပ်ကသပ်ကဵုသ္ဂောံအံၚ်ဇၞး၊ ပရေၚ်ထံက်ပၚ်သာသနာမန်လေဝ် ကဵုသ္ဂောံထံက်ပၚ်အာမာန်လုကဴအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲ၊ ဘဝဂတတေံလေဝ် ကဵုသ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်ကဵုဘဝ အတိုၚ်မဂပ်ဝ်ရာဒနာမိက်လဝ်ညိဂှ် မ္ဒးသ္ပဏာအနုမောဒနာကီုရ။Thursday, May 18, 2017

တ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု

 တ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု

ပေၚ် (၂၆၀) သၞာံ

တ္ၚဲဏံဝွံ ဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တံ ဒးအောန်စိုတ်အိုတ်မွဲတ္ၚဲ မတွံဂး တ္ၚဲဍုၚ်ဟံသာဝတဳလီု ပေၚ်ကၠုၚ် ၂၆၀ သၞာံရ၊ တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်တ္ၚဲ နန်ထဝ်မန်တံ ဒးပိုတ်ကဝ် ဒှ်တ္ၚဲအလာံၜိုပ်ထဝ်မန်တံ ဒးပိုတ်သွဝ်စိုပ်တိ ဒှ်တ္ၚဲဘဝဗၠးၜးကောန်ဂကူမန်တံ ဒးဒုၚ်ဆောံလေၚ်လဝ် မွဲတ္ၚဲရ၊ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဏံဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုယ်ဗွဲမဂၠိုၚ် သၚ်မန်တံကီု တၠပညာမန်တံကီု သရာဲပၞာန်မန်တံကီု အမာတ်ဒဴဗညာမန်တံကီု သၟတ်ဗြဴမန်တံကီု ကောန်ၚာ်မန်တံကီု လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဒးဒုၚ်ဂစိုတ် ဒးဂြိပ်ဒဴကၠုၚ် နူဍုၚ်နူနန် ဒးဒှ်ကၠုၚ်ဘဝဍိက်အိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်တ္ၚဲလၞီဇၞော်အိုတ်သွက်ကောန်ဂကူမန်ပိုယ်ရောၚ်ဂှ် ပိုယ်မ္ဒးတီလဝ်ထေက်တုဲ ပိုယ်တံထေက်ကဵုဒးတမြံၚ်ပတိုန်စိုတ်ဓာတ်သွက်သ္ဂောံရုန်ဂစာန်အာပရေၚ်ဗၠးၜးပိုယ်ပၠန်ရ။

ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံ ၜိုန်စိုပ်ဒၟံၚ်ဌာန်သ္ၚောဲကီုလေဝ် စိုပ်ကၠုၚ်တ္ၚဲဏံမ္ဂး ဝိုတ်ကၠေံဟွံမာန် ဓရ်လၞီတေံပေၚ်ကၠုၚ်သြိုဟ်တုဲ ဗဗွဲမဗဗွဲကဵုအစောံဇြဟတ်ဇကုဇကုဂှ် ကိစ္စမပတံကဵု ပွမကဵုဒါန်တုဲ ဇိုန်ပိုန်ပါ်ပရအ်ဏာပိုန်ကုသိုလ်တံ ဇရေၚ်ပူဂိုလ်သၚ်အာဇာနဲ ခရှ်အာဇာနဲမန် ကောန်ဂကူမန်အိုတ်သီု ညးမဒးဒုၚ်ပူဇဴဏာလမျီု ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲ သၟိၚ်ဗမာအံၚ်ဇေယျ သီကေတ်ဍုၚ်မန်ဏံအိုတ်ကီုရ။


သၚ်အာဇာနဲ ခရှ်အာဇာနဲ ညးမပြဟ်လလုဲအာတံဂှ် ---- ရှ်ေသှ်ေ

သၚ်အာဇာနဲ ခရှ်အာဇာနဲ ညးမဂိုတ်ဂစာန်မံၚ်သွက်ဗၠးၜးကောန်ဂကူပိုယ်အဆက်က်တံဂှ်လေဝ် ---- ရှ်ေသှ်ေ


အနာဂတ်ဓရ်ဗၠးၜးကောန်ဂကူပိုယ်ဂှ် တန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲအနာဂတ် သၚ်အာဇာနဲ ခရှ်အာဇာနဲ သၟတ်မန် တံအခိၚ်တ္ၚဲဏံရဏောၚ်ဂှ် တီကေတ်တုဲ သြဝ်ဂိုတ်ဂစာန်အာ သွက်ဓရ်ဗၠးၜးဂကူ ညီညီသာသာအိုတ်စိုအ်။


 ဗီုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံဖျေံဒၟံၚ်မေတ္တာ ကုအာဇာနဲမပြဟ်လလုဲအာဂမၠိုၚ်Saturday, May 13, 2017

 ပ္ဍဲကဏ္ဍပရေၚ်ဇၞော်မောဝ်ဂကူဂှ် ပဲါတးကၠေံခမဳသၚ်မန်တံ ထေက်ယျဟာညးမချူ - တၠဂုဏ်အရိယ (ဟံၚ်ဂါမ်)
ပွမဂွံဗဵုလ္ၚောဝ်တဴ ကျာ်ဇၞော်အ္စာနန္ဒသာရ


ဘာဒေါဝ်၊ ဍုၚ်ကျာ်ခမဳ

တ္ၚဲဏံ (၁၃၊၀၅၊၂၀၁၇) ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ တံညးဂမၠိုၚ် ကံကုသိုလ်တၟေၚ်ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်တုဲ သ္ဂောံဗဵုလ္ၚောဝ် ကလအ်ရးဒုဟ် ကလၚ်ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်သြဝါဒ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ နန္ဒသာရ (ဘာဒေါဝ်၊ ဍုၚ်ကျာ်ခမဳ) ညးမဒှ် ဂကောံဗဟိုရ်ကမ္မတဳ သၚ်မဟာနာယကဒ္စိတ်ဇကု အလုံဍုၚ်ဗမာမွဲ ဗၞတ်မွဲချိုန်ခဏရ၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝွံ ဟိုတ်နူကဵုဒါယကာဗမာတံကဵုအထံက်အပၚ်ကုသၚ် ညးမပါလုပ်ဒၟံၚ် နဒဒှ်မဟာနာယကဂမၠိုၚ် သွက်သ္ဂောံကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ကျာ် ဗွဲတၟေၚ်သွက်သ္ဂောံဗဵုလ္ၚောဝ်ဓာတ်ဂၞေဟ်ကျာ် မၞုံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဂန္ဒဳတေံတုဲ ကညစိုပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏံ ပြဟ်ဟ်ပြေဟ်ဟ်ရောၚ်၊ ၜိုန်ရနူအခိၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာကညတိတ်ကၠုၚ်နူဍုၚ်ဗမာတေံ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်တံ ဟွံမိၚ်လဝ်ပရိုၚ်ကီုလေဝ် တ္ၚဲဏံ (၁၃၊၀၅၊၂၀၁၇) ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာတံ ကညကၠုၚ်ကဵုပိုန်တ္ၚဲ ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ မဒှ်ဌာန်ဒတန်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတုဲ ပိုယ်ဂကောံသၚ်တံလေဝ် ညာတ်ဒးကျာ်ဇၞော်အ္စာတုဲ မိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ဗွဲမလောန်တုဲ အကြာကြာအခိၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာမအောန်တဴဗွဲမလောန်ဂှ်ဟေၚ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်တံ အာတ်မိက်ကေတ်တုဲ ကလအ်ရးဒုဟ် ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်သြဝါဒကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝွံ လတူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာပိုယ်လေဝ် နဒဒှ် နာယကထေရ်မွဲဇကုဂှ် ဒးဒုၚ်သၟိတ်ပတိုန်လဝ်တုဲ သွက်ဂကောံပိုယ်မ္ဂး သ္ဂောံညာတ်ကေတ်ကျာ်ဇၞော်နာယကဂကောံပိုယ်မွဲမွဲဇကု ဗီုဗီုဏံ သ္ဂောံကၠုၚ်စိုတ်ဇရေၚ်ဌာန်ဒတန်ဂကောံဂှ် မိပ်စိုတ်ဒှ်ပဳတိဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရောၚ်၊

ကျာ်ဇၞော်အ္စာလေဝ် ညာတ်ဒးဗီုပိုယ်ကောန်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံ မိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်တဴ ပ္ဍဲလတူကျာ်ဇၞော်အ္စာတုဲ သွက်သ္ဂောံဒှ်အာအထံက်အပၚ်ဂကောံအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲဂှ် ညးသၠးပွးကဵုဒါန်ဂကောံ

သြန်ဒဝ်လာအမေရိကာန် ဗၞတ် ၂၀၀ ဒဝ်လာရ၊ ပိုယ်ဂကောံသၚ်တံလေဝ် သ္ဂောံဆဵုညာတ်ဗဵုလ္ၚောဝ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂှ်လေဝ် မိပ်မြဟ်ဒှ်သဒ္ဓါဗွဲမလောန်ရ၊ လတူမဒါန်ကျာ်ဇၞော်အ္စာ သွက်ဂကောံဂှ်လေဝ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာဏံ သ္ပစၟတ်သမ္တီဗွဲမ္ဒးရးရောၚ်ဂှ် မ္ဒးလၟိၚ်ပ္တီဏာရကျာ်။


ကျာ်ဇၞော်အ္စာ သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဒှ်တသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယတုဲ ကဵုသ္ဂောံယိုက်ဂၠေၚ်အာတာလျိုၚ်ဂကူလုကဴကာလအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ညိကျာ်။

ဗီုရုပ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာနန္ဒသာရ ဗ္ဂိန်ဒၟံၚ်အထံက်အပၚ်ကုနာယကဂကောံသၚ်မန်
ဗီုရုပ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဟီုဒၟံၚ်သြဝါဒဒၠောံဗ္တောန်ဒၟံၚ်သၚ်မန်တံညးဂမၠိုၚ်

Friday, May 12, 2017အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသဵု


ဂကောံသၚ်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ်နူဍုၚ်မန်


ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၀၁၊ ၀၅၊ ၂၀၁၇) ဗတံ အခိၚ် (၁၁းဝဝ) ဂှ် ဂကောံကျာ်ဇၞော်အ္စာ တၠဂုဏ်အ္စာ အ္စာလိက်ဂမၠိုၚ် ဗၞတ် (၁၄) ဇကု မွဲဟာန်ကေုာံ ဒါယကာဗျဉ်ဗၞတ် (၈) တၠဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်စိုပ်ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏံတုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံလေဝ် ပြာပ်အာဒုၚ်တၠုၚ်ညးတံ ဇရေၚ်သၞေဟ်က္ၜၚ်ကျာ် ဍုၚ်ကောလမ္ဗတေံတုဲ သွက်ညးတံသ္ဂောံဂေတ်အာဗဵုလ္ၚောဝ်ကျာ် အလုံဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏံဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာသာသန (ဖိုၚ်စိၚ်) ညးမဒှ်နာယကဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ မွဲဟာန်ကေုာံ တၠဂုဏ်အ္စာလောဟဗောဓိ (ခဒုၚ်သှ်ေ) ညးမတန်တဴဒၟံၚ် ဘာမန်အနုရုဒ္ဓပူရ တံဂမၠိုၚ် ကေတ်တာလျိုၚ် ရေၚ်တၠုၚ်ဏာဂကောံရဲလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂမၠိုၚ်ရ။

ဂကောံကျာ်ဇၞော်အ္စာ တၠဂုဏ်အ္စာ မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ်ဝွံ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၁၊ ၀၅၊ ၂၀၁၇) ဂှ် ကဵုဒါဖာပ်သၚ် ပ္ဍဲကဵုဘာမကုဋရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ ကုဘိက္ခုသၚ် ဗၞတ်(၃၀၀) ဇကု မွဲဟာန်ကေုာံ သဳလ ဗၞတ် (၁၅) ဇကုတံဗွဲမမိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်အိုတ်တုဲ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ဗၞတ် (၆းဝဝ) နာဍဳဂှ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံလေဝ် ကလအ်ရးဒုဟ်ကုကျာ်ဇၞော်အ္စာ တၠဂုဏ်အ္စာ သၚ်အ္စာလိက်မန်ဂမၠိုၚ်တုဲ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်

သြဝါဒဒၠောံဗတောန်နူဇရေၚ်တၠဳပိုန်ဂမၠိုၚ်ရ။

ဂကောံသၚ်မန် ကေုာံဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ်ဝွံ ဟိုတ်နူဓရ်သဒ္ဓါဇၞော်မောဝ် ကတိုၚ်ကမှ်ကၠုၚ်နူကောန်စိုတ်တေံ ဗွဲမထတ်သ္ကာတ်တုဲ

သွက်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာဂှ် ညးတံသၠးပွးကဵုလဝ်ဒါန်

၁။ ဝတ္ထုဒါန် သြန်ရူဗဳ - ၁၈၄၁၀၀ ရူဗဳ

၂။ ဝတ္ထုဒါန် သြန်ဒဝ်လာအမေရိကာန် - ၆၅၀ ဒဝ်လာ

၃။ ဝတ္ထုပစ္စယ် မပ္တံကဵု ထၞိက်ကဝ်ဖဳ စၞစသုၚ်နာနာတံ ဗွဲမဂၠိုၚ်

သီုဖအိုတ်ဏံဂှ်လေဝ် သၠးပွးကဵုဒါန် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာဏံအိုတ်ရ။

သအာၚ်အာနူဂှ်ပၠန် ဂကောံသ်သၚ်မန်ကေုာံဒါယကာမန်ဏံဝွံ ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ သွက်ဘာတၟိမသိုၚ်ကၠောန်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဂှ်လေဝ် ထပ်ကဵုဏာဒါန် ဝတ္ထုဒါန် သြန်ဒဝ်လာအမေရိကာန် - ၃၀၀ ဒဝ်လာပၠန်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ လတူဓရ်သဒ္ဓါရဲဂကောံသၚ်မန် ကေုာံဒါယကာမန်တံဏံဂှ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဂမၠိုၚ် ဟွံဂွံထိုၚ်သးသ္ပစၟတ်သမ္တီ မံၚ်ဟွံမာန်အိုတ်ရ။


ကျာ်ဇၞော်အ္စာ တၠဂုဏ်အ္စာ အ္စာလိက်မန်ဂမၠိုၚ် ကိစ္စပရေၚ်သာသနာကီု ပရေၚ်ဂကူကီု ကဵုသ္ဂောံယိုက်ဂၠေၚ်ရေၚ်တၠုၚ်အာမာန် လုကဴကာလအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ညိကျာ်၊ တုဲပၠန် ဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ်လေဝ် ကဵုသ္ဂောံယိုက်ဒိုက်ထံက်ပၚ်အာ သာသနာမန်မာန် လုကဴကာလအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ညိတုဲ အာယုက်ကဵုသ္ဂောံဂၠိၚ် ပရိုၚ်ဂုဏ်ကဵုသ္ဂောံဒယှ်တှ် ပိုန်ဒြပ်ကဵုသ္ဂောံဇၞော်မောဝ်ညိဂှ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာဏံ

မ္ဒးသ္ပဏာပတ္တနာရကျာ်,အဴ။


 ဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ကလအ်ရးဒုဟ်ကုကျာ်ဇၞော်အ္စာ တၠဂုဏ်အ္စာဂမၠိုၚ်

 ဗီုနာယကသၚ်မန် ပအပ်ပြာပ်ဗ္ဂိန်ဒၟံၚ် တဆိပ်ကြာစၟတ်သမ္တီညးတၠဒါန် သွက်သိုၚ်ဘာတၟိ
 ဗီုနာယကသၚ်မန် ပအပ်ပြာပ်ဗ္ဂိန်ဒၟံၚ် တဆိပ်ကြာစၟတ်သမ္တီညးတၠဒါန် သွက်သိုၚ်ဘာတၟိ
 ဗီုဗ္ဂိန်ဒၟံၚ်ဝတ္ထုပစ္စယ်ပန်နာနာသာ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ
 ဗီုဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ဒၟံၚ်သြဝါဒ

 ဗီုနာယကသၚ်မန် ဗ္ဂိန်ကဵုဒၟံၚ်ဒါန် လိက်အုပ်တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ် သီရိလၚ်္ကာ ကုရဲလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂမၠိုၚ်
 ဂကောံသၚ်မန် ကေုာံ ဂကောံရဲလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂမၠိုၚ်

Sunday, March 26, 2017


အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ်တၠဂုဏ်အ္စာ သုဂန္ဓ (ကျာ်ရဲ) မၞုံစိုတ်သဒ္ဓါဇၞော်တုဲ တ္ၚဲဏံ ကဵုဒါန်သြန်ထံက်ပၚ် သွက်သြန်ဂကောံတိုက်ရံၚ်လိက်ကီု ကေုာံသွက်သြန်ဂအုံထာဝရနိဓိ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ်လေဝ် မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ဏံတုဲ ညးတၠဒါန်လေဝ် အာယုက်ကဵုသ္ဂောံဂၠိၚ် ကဵုသ္ဂောံဒှ်တသိုက် တိုၚ်ပကဴရန်တၟံလေဝ် ကဵုသ္ဂောံအာစိုပ်ဒတုဲပြဟ်ဟ်မာန်ညိဂှ် မ္ဒးသ္ပဏာပတ္တနာရောၚ်။


အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ်တ္ၚဲဏံ (၂၆၊ ၀၃၊ ၂၀၁၇) ပိုယ်သၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန် ကုသိုလ် တၠဂုဏ်အ္စာဇိနဓဇ (ဍုၚ်ပံၚ်) မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ် မပြၚ်ဗစိုပ်နၚ် Coffee Mix သွက်သၚ်မန်ကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဂမၠိုၚ်ရ၊ ပစ္စယ်မဒါန်တံဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒသာရ (ကၠအ်သတ်) သ္ပစၞးညးတၠဒါန်တုဲ ဗဂိန်အပ်ပြာပ်ကုနာယကသၚ်မန်ရ၊ ကပေါတ်မဒါန်တံဂှ် ပါ်ပရအ်ဏာကုသၚ်ဂမၠိုၚ် ဗွဲညဳသၟဟ်တုဲ သၚ်ဂမၠိုၚ်လေဝ် ဒှ်တသိုက်မိပ်မြဟ် ညးတၠဒါန်တံလေဝ် ကဵုသ္ဂောံဒှ်တသိုက် တိုၚ်ပကဴရန်တၟံလေဝ် ကဵုသ္ဂောံအံၚ်ဇၞးကလိဂွံမာန်ပြဟ်ဟ်ညိဂှ် ပိုယ်သၚ်မန်သဳရိလၚ်္ကာတံ သ္ပဏာအနုမောဒနာရောၚ်။

Today (26/03/2017) we, Monstudents' Society, are pleased to have received and recognized the generosity of Ven. Jinadhaja (Pong) together with his devotees.
Mon Sangha here are pleased to enjoy your support and May you, donator, be happy and successful in achieving your goal!

Sunday, March 12, 2017

 ညးမပၠုပ်လမျီုကဵုလိက်ပတ်မန်

ချူ - အံၚ်သူ (သုဝဏ္ဏဘူမိ)

လိက်ပရေၚ်ဝွံ အ္စာကၞေဟ် အံၚ်သူ (သုဝဏ္ဏဘုမိ) ချူ လဝ် ဆေၚ်စပ်ကဵု တၠပညာကောန်ဂကူမန်ပိုယ် နူခေတ်အဆက်က် ဗီုညးတံ ဇၞော်မောဝ်ကၠုၚ်လဝ် လိက်ပတ်မန်ကီု အခိၚ်ခေတ် မန်ပိုယ် ဒးမံၚ်သၟဝ်တဲညးတၞဟ်မ္ဂး တၠပညာမန်ပိုယ်ဂမၠိုၚ် ညံၚ်လိက်မန်ဟွံဂွံကၠေံအာဂှ် ၜိုတ်ကဆံၚ်လဵုညးတံ ဂိုတ်ဂစာန်ကၠုၚ်လဝ်တံဂှ် နူမွဲခေတ်ကဵုမွဲခေတ် ညးပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်တုဲ ရဲတၠဝါသနာ ဗှ်လိက်တံလေဝ် ဒှ်ဂုဏ်ဖိုလ်ဗဟုသုတ စိုတ်လုပ်စဗွဲမလောန်ရောၚ်ဂှ် စၟဳကေတ်တုဲ မ္ဒးပတိုန်ထ္ၜးဏာကဵု လတူမုက်လိက် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ ဏံရောၚ်။

Saturday, February 18, 2017

တပူ ကေုာံ တဗဝ် ကောကဵုဒေံညးၜါဝွံ ဇာတိနူဍုၚ်ကွာန်လဵုရော

တပူ ကေုာံ တဗဝ် ကောကဵုဒေံညးၜါဝွံ ပ္ဍဲကဵုဝၚ်သာသနာမ္ဂး ဍုၚ်တၞဟ်တံလေဝ် ဟီုဒၟံၚ် ဇာတိနူဍုၚ်ကွာန်ညးတံကီုရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲကဵုလိက်ပရေၚ်ဏံ တၠဂုဏ်အ္စာကုမာရ ဂၠိုက်ဂလာဲလဝ်တၚ်နၚ်ဆေၚ်စပ်ကဵုဝၚ်တပူ တဗဝ် ဗွဲမဍိုက်ပေၚ်တုဲ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရောၚ်

Sunday, January 29, 2017

အိုတ်တၟိုဟ်- ဒါန်ကုသိုလ်ပြဲ ရဲဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်

 အိုတ်တၟိုဟ်- ဒါန်ကုသိုလ်ပြဲ ရဲဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်


သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၈-သၞာံ ဂိတုပုဟ်အိုတ် တ္ၚဲသိုက် (27.1.2017)

ဂကောံမန်နူ ဍုၚ်မန်ကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ကျာ် ပ္ဍဲဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ တၠဂုဏ်အ္စာဃောသက(လၟိုၚ်) ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝဏ္ဏသာရ(အဝဝ်)၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာအိန္ဒ(အၚ်လှာထဝ်)၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာပဏ္ဍိတ (ကအ်ဇြဲဘာပလိုတ်)၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဓမ္မသာမိ (ကအ်ခပုၚ် ဘာသၞိၚ်ဓရ်)၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စ္စာဓမ္မိက (ကုန်မိပ်ဇြိပ်)၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာပညာဓဇ (တၟအ်ဂအုံ)၊ တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မပါလ (လိုၚ်ကၞုဲ)၊ ကေုာံ ဒါယကာ ကွာန်ကအ်ဇြဲ(၆)တၠဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်စိုပ်ဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗဏအ်တုဲ ဂွံဒှ်အာ အထံက်ပၚ်ပညာ သွက်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်မံၚ်ပညာပ္ဍဲဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏအ် ညိဂးတုဲ -

 ၀တ္ထုဒါန်သြန်-107520 ရူပီ၊ ကေုာံ Thai 620 ဘာတ် ဂမၠိုၚ်ဂှ်  

ဗဂိန်ကဵုဒါန် သွက်ဂကောံသၚ်မန်တအ်ရ၊ ပိုယ်ဍိက်တအ်လေဝ် ဂွံဗဵဵဵုလ္ၚောဝ် ဂွံဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်သြဝါဒ နူ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ်ဂှ် မိပ်တဴဴစိုတ် ဗွဲမလောန်ရကျာ်။ လ္တူသဒ္ဓါစေတနာ ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်ကုဂကောံသၚ်မန် ပိုယ်ဍိက်တအ်ဂှ်လေဝ် အိုတ်တၟိုဟ် ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာ သ္ပ္ပဏာစၟတ်သမ္တီ ဗွဲမဇြိုဟ်နက်ရကျာ်။

ဂကောံကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဒါယကာတအ်ညးဂမၠိုၚ် ကာယသုခ စိတ္တသုခ ၜါပြကာ ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ် လၟိုန်ထာဝရညိ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာFriday, January 13, 2017

အိုဟ်တၟိုဟ်ဒါန်ကုသိုလ်

  အိုဟ်တၟိုဟ်ဒါန်ကုသိုလ်


တၞဟ်နဖိုလ်ဂွံသ္ပဇၞောဝ်မတ်ကဵု မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်မာန် ရန်တၟအ်သာ်ဏအ်တုဲ ဒါယကာသ္ၚိကၟိန် နာဲဘရုပ်+မိနန်းချို၊ ကေုာံ သ္ၚိကၟိန် နာဲအပ္ပမာ+မိခိုၚ်သြန် ကေုာံ ကောန်ဝုတ်မန်ဒိုၚ် မိတလထဝ်တအ် ညးဂမၠိုၚ် သွက်သၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရီလၚ်္ကာ ဂွံတန်တဴအာ ဗွဲတသိုက် ကဵုပြၚ်နၚ်ဒါန်

စၞစ စၞဍုန်တိုပ် စၞပၠာဲ သတ်ဂန်ထုပ် ကပ်ဖီမေတ် ယျာမ်ယျာမ် ဂဥုဲဒးချာမ်ဒှ်တမ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်ရ။


ကုဒါယကာ တၠစေတနာဂမၠိုၚ် သၞဝဲကဵုပဲါ ဘဲအန္တရာယ်ကဵုလာဲလေၚ် တသိုက်နွံပၟိက်ကဵုဍိုက်ပေၚ်မာန်တုဲ ကြဴတဲ ပါရမဳကြံၚ်ဍုဟ် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန် သြဝ်ကဵုသ္ပဇၞောဝ်မတ်မာန်အိုတ်ညိအဴ။


ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာ

နာဲဘရုပ်+မိနန်းချို၊ (1.1.2017) 
 

နာဲအပ္ပမာ+မိခိုၚ်သြန် ကေုာံ ကောန်ဝုတ်မန်ဒိုၚ် မိတလထဝ် (11.1.2017)