ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Tuesday, December 27, 2016

 သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ

(ပၞောဝ်ဒါန်ဖအိုတ်ကျဝ် ဒါန်ဓရ်မွဲဂး ဇၞးဒါန်အိုတ်သီု)

ဂကောံရဲလ္ၚောဝ်ကျာ် ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကကဵု ကျာ်ဇၞော်အ္စာပါၚ်ကၟာ၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာကွာန်တာ၊ တၠဂုဏ်အ္စာခေမိန္ဒ(ကအ်ခပုၚ်) မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ် ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ နဝကမ္မဝတ္ထု US 300, Bath 3000 ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (25.12.2016) တုဲ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်တအ် အိုဟ်တၟိုဟ်စေတနာ ဒုၚ်ဏာသာဓုကာရကျာ်။ ဒါန်ဓရ်ထံက်ပၚ် သၚ်မန်သိရဳလၚ်္ကာ


ကျာ်ဇၞော်အ္စာဃောသက ပတၠပိုန်ဘာစေတနာမန် ဍုၚ်သေံ ပွိုၚ်ဍုၚ်သူရာတ် ညာတ်ကေတ်ဒဒိုက်သၚ်မန်ကတ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ နွံပၟိက်ထံက်ပၚ်ပညာ

 ကၠောန်ဏာသဘၚ်တွံဓရ် မရနုက်ကဵု(၂)၀ါ စွံလဝ်စေတနာဂကူဘာသာမန်ဇြိုဟ်ဇြိုဟ်နက်နက်တုဲ စၞးပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာအရိယ(ဟံၚ်ဂါမ်) ကေုာံ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယဓဇ(ဟံၚ်ဂါမ်) ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ဒတုဲဖိုလ် တွံကဵုဓရ်ကျာ်မပြဲဂှ် ပိုယ်ဍိက်သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ် မိပ်မြဟ်စိုတ်လျုၚ် ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာရကျာ်။

(14.12.2016)