ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Wednesday, November 30, 2016

မိပ်စိုတ်ကေဝ်ဇြုၚ် ဒှ်လျုၚ်မဒါန်

  မိပ်စိုတ်ကေဝ်ဇြုၚ် ဒှ်လျုၚ်မဒါန်သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၈-သၞာံ ဂိတုမြေက္ကသဵု(၁)မံက် (30.11.2016)

ဂကောံကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ကျာ် ပ္ဍဲဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဒါယကာ နူကဵုဍုၚ်မန် ကွာန်တက္ကအ်ခၟိုၚ်ဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်စိုပ်ဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗဏအ်တုဲ ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်-

 ၀တ္ထုဒါန်သြန်-၆၆၁၀၀ ရူပီ၊ US ၃၇၀ ဒဝ်လာ ကေုာံ စၞစသုၚ် စၞဍုန်တိုပ်နာနာသာ်

သွက်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်မံၚ်ပညာဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏအ်ရ၊ ပိုယ်ဍိက်တအ်လေဝ် ဂွံဗဵဵဵုလ္ၚောဝ်ကလအ်တဴဴဴ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ်ဂှ် မိပ်တဴဴစိုတ် ဗွဲမလောန်ရကျာ်။ လ္တူသဒ္ဓါစေတနာ ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်ကုဂကောံသၚ်မန် ပိုယ်ဍိက်တအ်ဂှ်လေဝ် တၚ်ဂုဏ်မိပ်စိုတ် ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာ သ္ပ္ပဏာစၟတ်သမ္တီ ဗွဲမဇြိုဟ်နက်ရကျာ်။

ဂကောံကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဒါယကာတအ်ညးဂမၠိုၚ် ကာယသုခ စိတ္တသုခ ၜါပြကာ ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ် လၟိုန်ထာဝရညိ။


ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာWednesday, November 2, 2016

မိပ်စိုတ်ကေဝ်ဇြုၚ် ဒှ်လျုၚ်မဒါန်


ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝေဓညာဏ၊ ဘာနာရကဏ္ဍ၊ ဍုၚ်ကေမ်ဗာရာ၊ ကၟိန်ဍုၚ် အဝ်သတေလျ တေံ အာက္ဍိုပ်တုဲ

ညးတၠဒါန်

နာဲမၞိက်သွဝ် မိဒေဝီဆာန် တံ


သဒ္ဓါစိုတ်ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲလတူဂကောံမန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာဏံတုဲ ပြၚ်ဗစိုပ်နၚ် (အလန်ဒုတိယ) ဝတ္ထုဒါန် သြန် အဝ်သတေလျ (၄၀၀) ဒကေဝ်  ဂှ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၀၂၊ ၁၁၊ ၂၀၁၆) ဏံဂှ် ပိုယ်ဂကောံမန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဂွံဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ်မိပ်စိုတ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝေဓညာဏ မွဲဟာန်ကေုာံ ဒါယကာတၠဒါန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် သြဝ်ကဵုသ္ဂောံတန်တဴဒၟံၚ် ဗွဲတသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယ (၂) ပြကာလၟိုန်တုဲ ဒတုဲဖိုလ်သာသနာမန်လေဝ် သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဆက်ကၠောန်ပတုဲအာမာန်ပၠန်ညိဂှ် ပိုယ်ဍိက်တံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာတံညးဂမၠိုၚ် သ္ပဏာပတ္တနာကီုရကျာ်/အဴ။