ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Wednesday, October 12, 2016

 စၟတ်သမ္တီ ဗီုရုပ်ဂကောံကွးဘာသၚ်မန်
ညးမကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဘာတက္ကသိုလ် Peradeniya
ဍုၚ်ဂန္ဒဳ၊ ကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ၊ သၞာံ (၂၀၁၆) ဂမၠိုၚ်


သၞာံ (၂၀၁၆) ဏံ သၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ဗၞတ်ပိဇကု တိုန်စိုပ်ကတ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဘာတက္ကသိုလ် Peradeniya

ဍုၚ်ဂန္ဒဳ ကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံရ၊

တၠဂုဏ်အ္စာ သုခ (တံၚ်ပရၚ်)

တၠဂုဏ်အ္စာ သူရိယဓဇ (ဟံၚ်ဂါမ်)

တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒိမာ (ကၞာလဵု) တံညးဂမၠိုၚ် သီုပိဇကုဂှ် ကတ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ် တန် M.Phil သီုဖအိုတ်ရောၚ်။


ကောန်ဂကူပိုယ်တံညးဂမၠိုၚ် သ္ဂောံဗဵုလ္ၚောတ်ညာတ်ကေတ်တုဲ သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဒှ်လျုၚ်စိုတ်အိုတ်ညိအဴ။

ဗီုရုပ်ဂကောံကွးဘာသၚ်မန် ညးမတိုန်ဒၟံၚ် ဘာတက္ကသိုလ် B.P.U ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၆) ဏံညးဂမၠိုၚ် ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ

ဗီုရုပ်ဂကောံကွးဘာသၚ်မန် ညးမတိုန်ဒၟံၚ် ဘာတက္ကသိုလ် B.P.U ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၆) ဏံညးဂမၠိုၚ် ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ


ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၆) ဏံ သၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ဗၞတ် (၆) ဇကု ဆက်ကတ်လ္ၚတ်တိုန်ဒၟံၚ် ဘာတက္ကသိုလ် B.P.U ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံအိုတ်ရ။

တၠဂုဏ်အ္စာ ပဏ္ဍိတ (တံၚ်ပရၚ်) ဂှ် တိုန်ဒၟံၚ် တန် M.Phil

တၠဂုဏ်အ္စာ သာသန (ဖံၚ်စိၚ်)

တၠဂုဏ်အ္စာ ဓမ္မပိယ (ကအ်ချ) တံဂှ် လ္ၚတ်ဒၟံၚ်တန် M.A.

တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒသာရ (ကၠအ်သတ်)

တၠဂုဏ်အ္စာ သုဝဏ္ဏသာမ (ပါၚ်ကၟာ)

တၠဂုဏ်အ္စာ သုမန (ပါၚ်ကၟာ) တံဂှ် လ္ၚတ်ဒၟံၚ် တန် Dip. အိုတ်ရောၚ်။


ကောန်ဂကူပိုယ်တံညးဂမၠိုၚ် ဆဵုညာတ်ဂွံဗဵုလ္ၚောဝ်ကေတ်တုဲ သြဝ်ကဵုသ္ဂောံမိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်တဴစိုတ်အိုတ်ညိအဴ။

Sunday, October 2, 2016


 ဆာန်ကောန်မ္ဂး ဒးကဵုအာဲကၟာဲ

ညးမချူ  - တၠဂုဏ်အ္စာ ညာဏရံသဳ (တံၚ်ပရၚ်) ဍုၚ်ကိုဝ်ရီယျာ


သၞာံ (၂၀၁၆) ဏံ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏံ ဘာတက္ကသိုလ် သွက်ဂွံကတ်လ္ၚတ်စပ်ကဵုဗုဒ္ဓဘာသာ စပံက်တိုန်တၟိမွဲဘာပၠန်ရောၚ်၊ ယၟုဘာဂှ် နာဂနန္ဒ University of Nagananda တုဲ မၞုံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်သ္ကုတ်လ္ပာ် ကေလနိယ ပ္ဍဲဍုၚ် ကောလမ္ဗ (Colombo) ဏံရောၚ်၊ ပ္ဍဲဘာတက္ကသိုလ်တၟိဏံ သၚ်မန်ပိုယ်လေဝ် တိုန်စိုပ်ကတ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ် မွဲဇကုကီုရောၚ်။
တၠဂုဏ်အ္စာ ဝါသဝ ဇာတိကွာန် ကလအ်

ကတ်ဒၟံၚ်တန် M.Phil (Master of Philosophy)