ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Wednesday, September 21, 2016

ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန် မကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဘာတက္ကသိုလ် ကေလနိယ၊ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာ သၞာံ (၂၀၁၆) ဂမၠိုၚ်

 ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန် မကတ်ဒၟံၚ်ပညာ
ပ္ဍဲဘာတက္ကသိုလ် ကေလနိယ၊ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာ သၞာံ (၂၀၁၆) ဂမၠိုၚ်


ပ္ဍဲကဵုသၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၆)ဏံ ဂကောံသၚ်မန် မတန်တဴကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗၞတ် (၁၇) ဇကု ကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဘာတက္ကသိုလ် University of Kelaniya ကၟိန်ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏံရောၚ်။


ပၞောဝ်ကဵု (၁၇) ဇကုတံဂှ်

ညးမတန်ဒၟံၚ် တန် Ph.D ဂှ် မွဲဇကု

ညးမတန်ဒၟံၚ် တန် M.Phil ဂှ် မွဲဇကု

ညးမတန်ဒၟံၚ် တန် M.A ဂှ် (၁၄) ဇကု

ညးမတန်ဒၟံၚ် တန် Diploma ဂှ် မွဲဇကု

ပံၚ်သီုဖအိုတ် (၁၇) ဇကု မဒှ်ရ။

Monday, September 12, 2016

ဗီုရုပ်သ္ဂံၚ်အာဇာနဲသၚ်မန် မအံၚ်ဇၞးအာလဝ် တန်နာနာဂမၠိုၚ်

ဗီုရုပ်သ္ဂံၚ်အာဇာနဲသၚ်မန် မအံၚ်ဇၞးအာလဝ် တန်နာနာဂမၠိုၚ်


ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ဏံ သၚ်အာဇာနဲမန် ညးမကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏံ ညးဂမၠိုၚ် လၟိဟ်ဗၞတ်ဒစိတ်ဇကု ဂွံအံၚ်ဇၞးကေတ်တန်နာနာတုဲ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာတံ မိပ်စိုတ်ကေတ်ဂုဏ်စရာဲ လတူညးတံဗွဲမလောန်တုဲ မ္ဒးပတိုန်ထ္ၜးကဵု ကောန်ဂကူမန်တံရောၚ်။


သၚ်မအံၚ်ဇၞးအာတန် M.A (Buddhism)

၁။ တၠဂုဏ်အ္စာ သုဝဏ္ဏသာမ      ကွာန်ပါၚ်ကၟာ       ဘာ Kelaniya

၂။ တၠဂုဏ်အ္စာ သုမန               ကွာန်ပါၚ်ကၟာ       ဘာ Kelaniya

၃။ တၠဂုဏ်အ္စာ ပဏ္ဍိတ             ကွာန်ကြေဝ်ဏာ   ဘာ Kelaniya

၄။ တၠဂုဏ်အ္စာ ပညာဗလ          ကွာန်ကအ်ပၞဟ်    ဘာ B.P.U

၅။ တၠဂုဏ်အ္စာဣန္ဒက              ကွာန်ဒူရာ           ဘာ B.P.U


သၚ်မအံၚ်ဇၞးအာတန် M.A Diploma

၁။ တၠဂုဏ်အ္စာ သဳလဝန္တ           ကွာန်တၟံကၞေၚ်      ဘာ Kelaniya

၂။ တၠဂုဏ်အ္စာ ဝဳရိယ              ကွာန်ဆုကၠ          ဘာ Kelaniya

သၚ်မအံၚ်ဇၞးအာတန် Diploma in Buddhism

၁။ တၠဂုဏ်အ္စာ အာနန္ဒ            ကွာန်ကၠအ်သတ်    ဘာ B.P.U


သၚ်မအံၚ်ဇၞးအာတန် B.A

၁။ တၠဂုဏ်အ္စာ ဓမ္မပိယ           ကွာန်ကအ်ချ         ဘာ B.P.U

Saturday, September 3, 2016

 မိပ်စိုတ်ကေဝ်ဇြုၚ် ဒှ်လျုၚ်မဒါန်ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၁၁၊ ၀၈၊၂၀၁၆) ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝေဓညာဏ၊ ဘာနာရကဏ္ဍ၊ ဍုၚ်ကေမ်ဗာရာ၊ ကၟိန်ဍုၚ် အဝ်သတေလျ တေံ အာက္ဍိုပ်တုဲ

ညးတၠဒါန်

နာဲတၠမာန် မိတူသာ

နာဲမၞိက်သွဝ် မိဒေဝီဆာန် တံ


သဒ္ဓါစိုတ်ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲလတူဂကောံမန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာဏံ ပြၚ်ဗစိုပ်နၚ် ဝတ္ထုဒါန် သြန် အဝ်သတေလျ (၃၅၀) ဒကေဝ် မွဲဟာန်ကေုာံ သ္ၚာ (၂၃) စုမ် ဂှ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၀၃၊ ၀၉၊ ၂၀၁၆) ဏံဂှ် ပိုယ်ဂကောံမန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဂွံဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ်မိပ်စိုတ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝေဓညာဏ မွဲဟာန်ကေုာံ ဒါယကာတၠဒါန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် သြဝ်ကဵုသ္ဂောံတန်တဴဒၟံၚ် ဗွဲတသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယ (၂) ပြကာလၟိုန်တုဲ ဒတုဲဖိုလ်သာသနာမန်လေဝ် သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဆက်ကၠောန်ပတုဲအာမာန်ပၠန်ညိဂှ် ပိုယ်ဍိက်တံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာတံညးဂမၠိုၚ် သ္ပဏာပတ္တနာကီုရကျာ်/အဴ။