ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Sunday, January 10, 2016

ဇၟောဝ်ဍာ်ကမၠက်ဂကူ

ချူ - အံၚ်သူ

Saturday, January 2, 2016


ဗီုရုပ် - အဃောဒါယကာ တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒကုမာရ ဘာဇာဒိသိုၚ် ဍုၚ်ကၟာဝက် ဗ္ဂိန်ကဵုဒၟံၚ်ဝတ္ထု ဒါန် ကုနာယကသၚ်မန်

တၠဂုဏ်အ္စာ သာသန
ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၇၊ ၁၂၊ ၂၀၁၅ ဂှ် သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကကဵု တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒကုမာရ ဘာဇာဒိသိုၚ် ဍုၚ်ကၟာဝက်တုဲ ဒါယကာမန် ၜါတၠ မကၠုၚ်စိုပ်လ္ၚောဝ်ကျာ် ပ္ဍဲဍုၚ်သိရိလၚ်္ကာဂှ် ကဵုလဝ်ဒါန်ထံက်ပၚ်လဝ် သၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သိရိလၚ်္ကာဏံ ဝတ္ထုဒါန် သြန်ဒဝ်လာ (၅၀၀) ဒကေဝ် ပေၚ်ၚ်ရောၚ်။

ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန် ကတ်ပညာဍုၚ်သိရိလၚ်္ကာတံညးဂမၠိုၚ် က္လိဂွံဒုၚ်ကေတ်မဒါန် တၠဂုဏ်အ္စာ ကေုာံဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ် ဗွဲမမိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်အိုတ်ရ။

ဖိုလ်ကုသိုလ်မဂွံထံက်လဝ်ပရေၚ်ပညာဏံဝွံ တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒကုမာရ ကေုာံဒါယကာတၠဒါန်ဂမၠိုၚ် သြဝ်ကဵုဂွံဗၠးဘဲယဲအလုံအိုတ်သီုမာန်တုဲ အတိုၚ်ကသပ်မချပ်လဝ် တိုၚ်ပ္ကဴလောကဳ လောကုတ္တဵု ၜါပြကာ ကဵုသ္ဂောံအာစိုပ် အံၚ်ဇၞးမာန်အိုတ်ညိ။

သတ်တံညးဂမၠိုၚ်လေဝ် သြဝ်ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာအိုတ်ညိ။