ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Tuesday, December 27, 2016

 သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ

(ပၞောဝ်ဒါန်ဖအိုတ်ကျဝ် ဒါန်ဓရ်မွဲဂး ဇၞးဒါန်အိုတ်သီု)

ဂကောံရဲလ္ၚောဝ်ကျာ် ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကကဵု ကျာ်ဇၞော်အ္စာပါၚ်ကၟာ၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာကွာန်တာ၊ တၠဂုဏ်အ္စာခေမိန္ဒ(ကအ်ခပုၚ်) မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ် ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ နဝကမ္မဝတ္ထု US 300, Bath 3000 ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (25.12.2016) တုဲ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်တအ် အိုဟ်တၟိုဟ်စေတနာ ဒုၚ်ဏာသာဓုကာရကျာ်။ ဒါန်ဓရ်ထံက်ပၚ် သၚ်မန်သိရဳလၚ်္ကာ


ကျာ်ဇၞော်အ္စာဃောသက ပတၠပိုန်ဘာစေတနာမန် ဍုၚ်သေံ ပွိုၚ်ဍုၚ်သူရာတ် ညာတ်ကေတ်ဒဒိုက်သၚ်မန်ကတ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ နွံပၟိက်ထံက်ပၚ်ပညာ

 ကၠောန်ဏာသဘၚ်တွံဓရ် မရနုက်ကဵု(၂)၀ါ စွံလဝ်စေတနာဂကူဘာသာမန်ဇြိုဟ်ဇြိုဟ်နက်နက်တုဲ စၞးပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာအရိယ(ဟံၚ်ဂါမ်) ကေုာံ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယဓဇ(ဟံၚ်ဂါမ်) ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ဒတုဲဖိုလ် တွံကဵုဓရ်ကျာ်မပြဲဂှ် ပိုယ်ဍိက်သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ် မိပ်မြဟ်စိုတ်လျုၚ် ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာရကျာ်။

(14.12.2016)Wednesday, November 30, 2016

မိပ်စိုတ်ကေဝ်ဇြုၚ် ဒှ်လျုၚ်မဒါန်

  မိပ်စိုတ်ကေဝ်ဇြုၚ် ဒှ်လျုၚ်မဒါန်သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၈-သၞာံ ဂိတုမြေက္ကသဵု(၁)မံက် (30.11.2016)

ဂကောံကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ကျာ် ပ္ဍဲဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဒါယကာ နူကဵုဍုၚ်မန် ကွာန်တက္ကအ်ခၟိုၚ်ဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်စိုပ်ဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗဏအ်တုဲ ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်-

 ၀တ္ထုဒါန်သြန်-၆၆၁၀၀ ရူပီ၊ US ၃၇၀ ဒဝ်လာ ကေုာံ စၞစသုၚ် စၞဍုန်တိုပ်နာနာသာ်

သွက်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်မံၚ်ပညာဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏအ်ရ၊ ပိုယ်ဍိက်တအ်လေဝ် ဂွံဗဵဵဵုလ္ၚောဝ်ကလအ်တဴဴဴ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ်ဂှ် မိပ်တဴဴစိုတ် ဗွဲမလောန်ရကျာ်။ လ္တူသဒ္ဓါစေတနာ ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်ကုဂကောံသၚ်မန် ပိုယ်ဍိက်တအ်ဂှ်လေဝ် တၚ်ဂုဏ်မိပ်စိုတ် ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာ သ္ပ္ပဏာစၟတ်သမ္တီ ဗွဲမဇြိုဟ်နက်ရကျာ်။

ဂကောံကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဒါယကာတအ်ညးဂမၠိုၚ် ကာယသုခ စိတ္တသုခ ၜါပြကာ ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ် လၟိုန်ထာဝရညိ။


ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာWednesday, November 2, 2016

မိပ်စိုတ်ကေဝ်ဇြုၚ် ဒှ်လျုၚ်မဒါန်


ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝေဓညာဏ၊ ဘာနာရကဏ္ဍ၊ ဍုၚ်ကေမ်ဗာရာ၊ ကၟိန်ဍုၚ် အဝ်သတေလျ တေံ အာက္ဍိုပ်တုဲ

ညးတၠဒါန်

နာဲမၞိက်သွဝ် မိဒေဝီဆာန် တံ


သဒ္ဓါစိုတ်ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲလတူဂကောံမန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာဏံတုဲ ပြၚ်ဗစိုပ်နၚ် (အလန်ဒုတိယ) ဝတ္ထုဒါန် သြန် အဝ်သတေလျ (၄၀၀) ဒကေဝ်  ဂှ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၀၂၊ ၁၁၊ ၂၀၁၆) ဏံဂှ် ပိုယ်ဂကောံမန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဂွံဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ်မိပ်စိုတ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝေဓညာဏ မွဲဟာန်ကေုာံ ဒါယကာတၠဒါန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် သြဝ်ကဵုသ္ဂောံတန်တဴဒၟံၚ် ဗွဲတသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယ (၂) ပြကာလၟိုန်တုဲ ဒတုဲဖိုလ်သာသနာမန်လေဝ် သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဆက်ကၠောန်ပတုဲအာမာန်ပၠန်ညိဂှ် ပိုယ်ဍိက်တံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာတံညးဂမၠိုၚ် သ္ပဏာပတ္တနာကီုရကျာ်/အဴ။Wednesday, October 12, 2016

 စၟတ်သမ္တီ ဗီုရုပ်ဂကောံကွးဘာသၚ်မန်
ညးမကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဘာတက္ကသိုလ် Peradeniya
ဍုၚ်ဂန္ဒဳ၊ ကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ၊ သၞာံ (၂၀၁၆) ဂမၠိုၚ်


သၞာံ (၂၀၁၆) ဏံ သၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ဗၞတ်ပိဇကု တိုန်စိုပ်ကတ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဘာတက္ကသိုလ် Peradeniya

ဍုၚ်ဂန္ဒဳ ကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံရ၊

တၠဂုဏ်အ္စာ သုခ (တံၚ်ပရၚ်)

တၠဂုဏ်အ္စာ သူရိယဓဇ (ဟံၚ်ဂါမ်)

တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒိမာ (ကၞာလဵု) တံညးဂမၠိုၚ် သီုပိဇကုဂှ် ကတ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ် တန် M.Phil သီုဖအိုတ်ရောၚ်။


ကောန်ဂကူပိုယ်တံညးဂမၠိုၚ် သ္ဂောံဗဵုလ္ၚောတ်ညာတ်ကေတ်တုဲ သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဒှ်လျုၚ်စိုတ်အိုတ်ညိအဴ။

ဗီုရုပ်ဂကောံကွးဘာသၚ်မန် ညးမတိုန်ဒၟံၚ် ဘာတက္ကသိုလ် B.P.U ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၆) ဏံညးဂမၠိုၚ် ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ

ဗီုရုပ်ဂကောံကွးဘာသၚ်မန် ညးမတိုန်ဒၟံၚ် ဘာတက္ကသိုလ် B.P.U ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၆) ဏံညးဂမၠိုၚ် ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ


ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၆) ဏံ သၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ဗၞတ် (၆) ဇကု ဆက်ကတ်လ္ၚတ်တိုန်ဒၟံၚ် ဘာတက္ကသိုလ် B.P.U ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံအိုတ်ရ။

တၠဂုဏ်အ္စာ ပဏ္ဍိတ (တံၚ်ပရၚ်) ဂှ် တိုန်ဒၟံၚ် တန် M.Phil

တၠဂုဏ်အ္စာ သာသန (ဖံၚ်စိၚ်)

တၠဂုဏ်အ္စာ ဓမ္မပိယ (ကအ်ချ) တံဂှ် လ္ၚတ်ဒၟံၚ်တန် M.A.

တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒသာရ (ကၠအ်သတ်)

တၠဂုဏ်အ္စာ သုဝဏ္ဏသာမ (ပါၚ်ကၟာ)

တၠဂုဏ်အ္စာ သုမန (ပါၚ်ကၟာ) တံဂှ် လ္ၚတ်ဒၟံၚ် တန် Dip. အိုတ်ရောၚ်။


ကောန်ဂကူပိုယ်တံညးဂမၠိုၚ် ဆဵုညာတ်ဂွံဗဵုလ္ၚောဝ်ကေတ်တုဲ သြဝ်ကဵုသ္ဂောံမိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်တဴစိုတ်အိုတ်ညိအဴ။

Sunday, October 2, 2016


 ဆာန်ကောန်မ္ဂး ဒးကဵုအာဲကၟာဲ

ညးမချူ  - တၠဂုဏ်အ္စာ ညာဏရံသဳ (တံၚ်ပရၚ်) ဍုၚ်ကိုဝ်ရီယျာ


သၞာံ (၂၀၁၆) ဏံ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏံ ဘာတက္ကသိုလ် သွက်ဂွံကတ်လ္ၚတ်စပ်ကဵုဗုဒ္ဓဘာသာ စပံက်တိုန်တၟိမွဲဘာပၠန်ရောၚ်၊ ယၟုဘာဂှ် နာဂနန္ဒ University of Nagananda တုဲ မၞုံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်သ္ကုတ်လ္ပာ် ကေလနိယ ပ္ဍဲဍုၚ် ကောလမ္ဗ (Colombo) ဏံရောၚ်၊ ပ္ဍဲဘာတက္ကသိုလ်တၟိဏံ သၚ်မန်ပိုယ်လေဝ် တိုန်စိုပ်ကတ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ် မွဲဇကုကီုရောၚ်။
တၠဂုဏ်အ္စာ ဝါသဝ ဇာတိကွာန် ကလအ်

ကတ်ဒၟံၚ်တန် M.Phil (Master of Philosophy)

Wednesday, September 21, 2016

ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန် မကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဘာတက္ကသိုလ် ကေလနိယ၊ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာ သၞာံ (၂၀၁၆) ဂမၠိုၚ်

 ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန် မကတ်ဒၟံၚ်ပညာ
ပ္ဍဲဘာတက္ကသိုလ် ကေလနိယ၊ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာ သၞာံ (၂၀၁၆) ဂမၠိုၚ်


ပ္ဍဲကဵုသၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၆)ဏံ ဂကောံသၚ်မန် မတန်တဴကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗၞတ် (၁၇) ဇကု ကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဘာတက္ကသိုလ် University of Kelaniya ကၟိန်ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏံရောၚ်။


ပၞောဝ်ကဵု (၁၇) ဇကုတံဂှ်

ညးမတန်ဒၟံၚ် တန် Ph.D ဂှ် မွဲဇကု

ညးမတန်ဒၟံၚ် တန် M.Phil ဂှ် မွဲဇကု

ညးမတန်ဒၟံၚ် တန် M.A ဂှ် (၁၄) ဇကု

ညးမတန်ဒၟံၚ် တန် Diploma ဂှ် မွဲဇကု

ပံၚ်သီုဖအိုတ် (၁၇) ဇကု မဒှ်ရ။

Monday, September 12, 2016

ဗီုရုပ်သ္ဂံၚ်အာဇာနဲသၚ်မန် မအံၚ်ဇၞးအာလဝ် တန်နာနာဂမၠိုၚ်

ဗီုရုပ်သ္ဂံၚ်အာဇာနဲသၚ်မန် မအံၚ်ဇၞးအာလဝ် တန်နာနာဂမၠိုၚ်


ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ဏံ သၚ်အာဇာနဲမန် ညးမကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာဏံ ညးဂမၠိုၚ် လၟိဟ်ဗၞတ်ဒစိတ်ဇကု ဂွံအံၚ်ဇၞးကေတ်တန်နာနာတုဲ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာတံ မိပ်စိုတ်ကေတ်ဂုဏ်စရာဲ လတူညးတံဗွဲမလောန်တုဲ မ္ဒးပတိုန်ထ္ၜးကဵု ကောန်ဂကူမန်တံရောၚ်။


သၚ်မအံၚ်ဇၞးအာတန် M.A (Buddhism)

၁။ တၠဂုဏ်အ္စာ သုဝဏ္ဏသာမ      ကွာန်ပါၚ်ကၟာ       ဘာ Kelaniya

၂။ တၠဂုဏ်အ္စာ သုမန               ကွာန်ပါၚ်ကၟာ       ဘာ Kelaniya

၃။ တၠဂုဏ်အ္စာ ပဏ္ဍိတ             ကွာန်ကြေဝ်ဏာ   ဘာ Kelaniya

၄။ တၠဂုဏ်အ္စာ ပညာဗလ          ကွာန်ကအ်ပၞဟ်    ဘာ B.P.U

၅။ တၠဂုဏ်အ္စာဣန္ဒက              ကွာန်ဒူရာ           ဘာ B.P.U


သၚ်မအံၚ်ဇၞးအာတန် M.A Diploma

၁။ တၠဂုဏ်အ္စာ သဳလဝန္တ           ကွာန်တၟံကၞေၚ်      ဘာ Kelaniya

၂။ တၠဂုဏ်အ္စာ ဝဳရိယ              ကွာန်ဆုကၠ          ဘာ Kelaniya

သၚ်မအံၚ်ဇၞးအာတန် Diploma in Buddhism

၁။ တၠဂုဏ်အ္စာ အာနန္ဒ            ကွာန်ကၠအ်သတ်    ဘာ B.P.U


သၚ်မအံၚ်ဇၞးအာတန် B.A

၁။ တၠဂုဏ်အ္စာ ဓမ္မပိယ           ကွာန်ကအ်ချ         ဘာ B.P.U

Saturday, September 3, 2016

 မိပ်စိုတ်ကေဝ်ဇြုၚ် ဒှ်လျုၚ်မဒါန်ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၁၁၊ ၀၈၊၂၀၁၆) ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝေဓညာဏ၊ ဘာနာရကဏ္ဍ၊ ဍုၚ်ကေမ်ဗာရာ၊ ကၟိန်ဍုၚ် အဝ်သတေလျ တေံ အာက္ဍိုပ်တုဲ

ညးတၠဒါန်

နာဲတၠမာန် မိတူသာ

နာဲမၞိက်သွဝ် မိဒေဝီဆာန် တံ


သဒ္ဓါစိုတ်ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲလတူဂကောံမန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာဏံ ပြၚ်ဗစိုပ်နၚ် ဝတ္ထုဒါန် သြန် အဝ်သတေလျ (၃၅၀) ဒကေဝ် မွဲဟာန်ကေုာံ သ္ၚာ (၂၃) စုမ် ဂှ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၀၃၊ ၀၉၊ ၂၀၁၆) ဏံဂှ် ပိုယ်ဂကောံမန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဂွံဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ်မိပ်စိုတ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝေဓညာဏ မွဲဟာန်ကေုာံ ဒါယကာတၠဒါန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် သြဝ်ကဵုသ္ဂောံတန်တဴဒၟံၚ် ဗွဲတသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယ (၂) ပြကာလၟိုန်တုဲ ဒတုဲဖိုလ်သာသနာမန်လေဝ် သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဆက်ကၠောန်ပတုဲအာမာန်ပၠန်ညိဂှ် ပိုယ်ဍိက်တံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သီရိလၚ်္ကာတံညးဂမၠိုၚ် သ္ပဏာပတ္တနာကီုရကျာ်/အဴ။Sunday, January 10, 2016

ဇၟောဝ်ဍာ်ကမၠက်ဂကူ

ချူ - အံၚ်သူ

Saturday, January 2, 2016


ဗီုရုပ် - အဃောဒါယကာ တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒကုမာရ ဘာဇာဒိသိုၚ် ဍုၚ်ကၟာဝက် ဗ္ဂိန်ကဵုဒၟံၚ်ဝတ္ထု ဒါန် ကုနာယကသၚ်မန်

တၠဂုဏ်အ္စာ သာသန
ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၇၊ ၁၂၊ ၂၀၁၅ ဂှ် သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကကဵု တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒကုမာရ ဘာဇာဒိသိုၚ် ဍုၚ်ကၟာဝက်တုဲ ဒါယကာမန် ၜါတၠ မကၠုၚ်စိုပ်လ္ၚောဝ်ကျာ် ပ္ဍဲဍုၚ်သိရိလၚ်္ကာဂှ် ကဵုလဝ်ဒါန်ထံက်ပၚ်လဝ် သၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သိရိလၚ်္ကာဏံ ဝတ္ထုဒါန် သြန်ဒဝ်လာ (၅၀၀) ဒကေဝ် ပေၚ်ၚ်ရောၚ်။

ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန် ကတ်ပညာဍုၚ်သိရိလၚ်္ကာတံညးဂမၠိုၚ် က္လိဂွံဒုၚ်ကေတ်မဒါန် တၠဂုဏ်အ္စာ ကေုာံဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ် ဗွဲမမိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်အိုတ်ရ။

ဖိုလ်ကုသိုလ်မဂွံထံက်လဝ်ပရေၚ်ပညာဏံဝွံ တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒကုမာရ ကေုာံဒါယကာတၠဒါန်ဂမၠိုၚ် သြဝ်ကဵုဂွံဗၠးဘဲယဲအလုံအိုတ်သီုမာန်တုဲ အတိုၚ်ကသပ်မချပ်လဝ် တိုၚ်ပ္ကဴလောကဳ လောကုတ္တဵု ၜါပြကာ ကဵုသ္ဂောံအာစိုပ် အံၚ်ဇၞးမာန်အိုတ်ညိ။

သတ်တံညးဂမၠိုၚ်လေဝ် သြဝ်ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာအိုတ်ညိ။