ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Sunday, February 22, 2015

Saturday, February 14, 2015

 ရုပ်မနုဿသဳဟဂှ် ဒှ်သက်သဳအဓိကဇၞော်မွဲ ပ္ဍဲအရာဂွံထ္ၜးသက်သဳ သုဝဏ္ဏဘူမိ

ကၞေဟ် နာဲဝဳရန်
ခေတ္တ ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ

ရန်တၟံကဵု ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တ သဳဟရာဇာ ဘာဇၞော် ကွာန်စောဂလာ စုတိစဴအာသွဝ်တုဲ ကောန်ကွးညး တၠဂုဏ်အ္စာ အရိယ ကွာန်စောဂလာ ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ

(၁၃၊၀၂၊၂၀၁၅) ရောၚ်။


Wednesday, February 4, 2015

စၟတ်သမ္တီတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊ မရနုက်ကဵု (၆၈) ၀ါ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သဳရိလကာၚ်္

ဂကောံသၚ်မန်မကတ်မံၚ်ပညာ ဍုၚ်သဳရိလကာၚ်္ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၀၄.၀၂.၂၀၁၅) ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် အတိုၚ်လၟေၚ်သၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲ ဗွဲမအံၚ်ဇၞး။

ဗီုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဂမၠိုၚ် ကဵုဒါန်သ္ပပူဇဴဗဝ်သၟုတ် ကုကျာ်တြဲ ဗီုဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ် သ္ပရှ်ေသှ်ေမံၚ်အလာံကောန်ဂကူမန်
 ဗီုသဘာပတိဇၞော် တၠဂုဏ်အ္စာ သာသန ဟီုမံၚ်ဂလာန်သြဝါဒ


 သ္ကိုပ်အသေဟာန်


 ဗီုရုပ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဂမၠိုၚ်