ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Tuesday, January 13, 2015

ဒါန်ညီသၟဟ် ဒှ်အထိုၚ်သးကျာ်

 သံဃေ ဒိန္နံ မဟပ္ဖလံ - ကဵုဒါန်သၚ်မၞုံပဓါန်ကျာ် ဂၠိုၚ်သာ်ဂုဏ်ဖိုဟ်ကၠိဂွံမာန်- ရံၚ်ကဵုဂလာန်ဍောၚ်ဓရ်ကျာ်သာ်ဏံတုဲ တၠဂုဏ်အ္စာ ဇောတိက( ဍုၚ်ဗ္ဂော၊ဘာဟံသာဝတဳ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံဒါယကါ ဓမ္မဒေသနာ (မဟ္ၚာဲ၊ဍုၚ်သေံ) ဂမၠိုၚ် သဒ္ဓါညဳသၟဟ် ဒှ်မွဲကသပ် မွဲဂၞန် ကၠောန်ကါကုသဵု ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ ၀တ္ထုဒါန် (၁၂၂၉၀၀) ရူဗဳ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၃ ၊ ၁၊ ၂၁၀၅) မဒှ်ရ။ ၀တ္ထုဒါန် သှ်ေနူကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ်ဂှ် ပါ်ပရအ်ကဵုဒါန် ပ္ဍဲကဏ္ဍ

၁။ သၚ်မန်ကတ်ပညာလ္ၚတ်တန် M.Phil/ Ph.D ရူဗဳ (၂၀၀၀၀ )

၂။ ကဵုဒါန်ပိုန်သၚ် ရူဗဳ (၂၀၀၀၀ )

၃။ သွက်ကၠောန်ထိုၚ်ကၟာဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ ( ၁၀၀၀၀ )

၄။ ကဵုဒါန်သွက်ကၠောန်မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ( ၁၀၀၀၀ )

အိုတ်ကဵုဂကောံဒါယကါ ဓမ္မဒေသနာ ဂမၠိုၚ်ကီု၊ သီုကဵု အလုံကောန်ဂကူမန်တံဖအိုတ် ဂွံဒှ်တသိုက်စိုတ် တသိုက်ကါယၜါပြကါမာန် ဒါန်ညးသပ္ပရိုဟ် အိုဟ်တၟိုဟ်ဒုၚ်ကေတ် သာဓုကာအိုတ်ညိ။