ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Friday, May 30, 2014

Mon Tipitaka

ဂၠောၚ်ကေတ်ဒၞာဲဏံအိုတ်ညိ https://www.dropbox.com/s/wyebi4sjgzx2c2b/MON%20TIPITAKA.rar
Mon Tipitaka Acknowledgement

Saturday, May 24, 2014

ဒါနပညာ နူတၠဂုဏ်အ္စာပညာဗလ (ကံပၞဟ်)

ပညာဟေၚ် ဒှ်လျးတိုၚ်ပ္ကဴအနာဂတ်။
ပညာဟေၚ် ဒှ်သၞံၚ်တိုၚ်ဘဝ။
ပညာဟေၚ် ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခိုဟ်မွဲ။
ပညာဟေၚ် ဒှ်လျးမပံက်ကၠေံတိုက်ဒမၠု။
ပညာဟေၚ် ဒှ်အရာဂွံတီကေတ်ခိုဟ်ပရေံ။
ပညာဟေၚ် ဒှ်အရာမပၠံၚ်ဗစိုပ်ဏာကဵုဂၠံၚ်တရဴဗၠးၜး။
ပ္ဍဲလောကဝွံ ယဝ်ရယးတၟးတဴ နကဵုလျးပညာမ္ဂး ကျေဝ်ဂေါဝ်က္ဍိုပ်ဍဴ မုသက်သ္ဂးနွံရော။ ဌာန်မွဲမွဲ မၞိဟ်မွဲမွဲ ဂကူမွဲမွဲ ဂွံဇၞော်မောဝ် ဂွံကျေဝ်ဂေါဝ် ဂွံသာယျာ ဂွံယးတၟးဇး ပ္ဍဲလဒေါဝ်ညးလောကတံ မာန်ဂှ် လျးပညာမွဲလေဝ် ပါလုပ်လၟိဟ်ကီုရ။ လျးပညာဝွံ မလေပ်စဳပျး မလေပ်ထၜးဂၠံၚ်တရဴ မလေပ်ဂဵုလဟဵုကဵု လောကဏံ အလုံမွဲစက္ကဝါ မာန်ရ။ တုပ်တၠုၚ်လအာသာ်ဝွံရ၊ ရန်ကဵုဂကူ ဘာသာ သာသနာမန် ဂွံဇၞော်မောဝ် ပ္ဍဲအကြာ ညးလောကတံမာန်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ရဲ (၁၆၊ ၀၂၊ ၂၀၁၄) ဝွံ တၠဂုဏ်အ္စာပညာဗလ ကွာန်ကံပၞဟ်ဝွံ သၠးကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် ဝတ္ထုဒါန်သြန် ဒဝ်လာမွဲ (၁၀၀) သွက်သြန်ဗွဝ် M. Phil ကေုာံ Ph. D. တုဲ နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာဏံ သ္ဂောံဒုၚ်ကေတ်တဲ ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ်တုဲရ။


ဟိုတ်ဂှ်ရ ဖိုလ်ဒါန်ထံက်ပၚ်ကာပညာဝွံ ဇၟာပ်ပ်ဘဝ မ္ဒးအာကတဵုဒှ်ဂတ သြဝ်လ္ပကဵုဂၠုဓီု ညံၚ်ဗ္တံဒမၠုတုဲ သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်တဴကေုာံညာဏ်ပညာ လောကဳလောကုတ္တဵု၊ ကဵုဂွံယးတၟးမံၚ် နကဵုအရံၚ်ပညာလၟိုန် ပ္ဍဲပန်ဒိုဟ်ဒ္စာံဒိုဟ်၊ ကဵုဂွံနွံကဵုအခေါၚ်အရာပေၚ်ၚ်၊ ကဵုဂွံအာကတဵုဒှ် ပ္ဍဲဌာန်ပတိရူပဒေသဝါသ၊ ကဵုသ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်တဴကေုာံဘဝသမ္ပတ္တိ ဘောဂသမ္ပတ္တိ ကေုာံ ပညာသမ္ပတ္တိ ဇၟာပ်ဘဝဟေၚ် နူပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရိလၚ်္ကာဏံရောၚ်။