ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Sunday, April 27, 2014

နဲဂွံပါ်ကရေက် Hard disk ပ္ဍဲ Mac


ရာန်လဝ် Hard Disk တၟိတၟိကဵုဒှ် တြေံတြေံကဵု ယဝ်မိက်ဂွံပါ်ထောံဍေံ မပ္တံကဵု ၜါကရေက် ပိကရေက်မ္ဂး အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံ ကၠောန်မာန်ရ။
(၁) အာကဵု Finder ဟွံသေၚ်မ္ဂး Spotlight တုဲ တက်စုတ် Disk Utility တုဲ ပံက်ထောံဍေံညိ။(၂) Hard Disk မိက်ဂွံကရေက်ဂှ် ဆတ်စုတ်ပ္ဍဲခမ်ပျူတာညိ။ လၟုဟ်ညးချူလိက်ဏံ ဟိုတ်နူစုတ်လဝ် USB ဂကူ HP တုဲ ဍေံထ္ၜးလဝ် 16.36 GB hp သာ်ဝွံ မဒှ်ရ။ ယဝ်စုတ် Hard Disk ဂကူတၞဟ်မ္ဂး မလိက်ဗီုပြၚ်တၞဟ်မံက်ကၠုၚ်မာန်ရ။ သွက်ဂွံကရေက်ဍေံဂှ် ခဍံက်ဒၞာဲကဵု ယၟု Hard Disk ဂှ်ညိ။ 

 (၃) ကြဴနူဂှ် ဍဵု Partition တုဲ သၟဝ်ဂှ် ဟိုတ်နူဟွံဂွံကရေက်လဝ်ဏီတုဲ ဍေံထ္ၜးလဝ် ဗီုပြၚ် Hard Disk မွဲကရေက်ဓဝ် မဒှ်ရ။

 (၄) သၟဝ် Partition Layout: ဝွံ ယဝ်မိက်ဂွံကရေက်ၜါကရေက်မ္ဂး ရုဲကေတ် 2 Partitions ညိ။ သၟဝ်ဂှ် ဗီုရုပ် HD ဒှ်အာၜါကရေက်ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။

(၅) ပ္ဍဲကဵု Partition Information ဒၞာဲ Name: တၚ်ယၟု၊ Format: ရုဲကေတ် MS-DOS (FAT)၊ Size: ဗၞတ်ဗ္ၜတ်နွံပၟိက်တက်ကေတ်မာန်ရ။ (တၚ်စၟတ်။ ။ ဒၞာဲ Format ဝွံ ဍေံကဵုလဝ် ဂကူ Format မသုန်ဂကူတုဲ ဂကူလ္ၚဵုတံဂှ် စက် Mac သၟးပံက်ညာတ်တုဲ ဂကူလ္ၚဵုတံဂှ် စက် Win သၟး ပံက်ညာတ်မာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ယဝ်ရုဲ ဂကူ MS-DOS (FAT) ဏံမ္ဂး ပံက်သုၚ်စောဲဂွံ သီုၜါဂကူရ။)

(၆) ချိၚ်တုဲဒှ်အိုတ်မ္ဂး ဍဵု Apply တုဲ မၚ်မွဲလစုတ်ညိ။ Hard Disk ဒှ်အာၜါကရေက် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။
 ဉာဏ်ရတ်

Sunday, April 13, 2014

Saturday, April 5, 2014