ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Sunday, March 30, 2014

Sunday, March 23, 2014

ဗီုဂွံချိၚ် Keyboard Input Method


ပ္ဍဲခမ်ပျူတာမွဲမွဲ သုၚ်စောဲတဴ Keyboard ၜါဂကူ ပိဂကူမပ္တံကဵု US Keyboard, UniMon Keyboard, Mon Keyobard တံ နွံတဴအိုတ်ရ။ ဟိုတ်နူဂကူဍေံဂၠိုၚ်တုဲ ကာလသုၚ်စောဲလေဝ် ဒးဗက်ချိၚ်မံၚ်ဂကူဍေံကီုရ။ ပ္ဍဲ Program လ္ၚဵုတံဂှ် ဟိုတ်နူမိက်ဂွံသုၚ်စောဲလိက်မန်တုဲ ချိၚ်လဝ် UniMon Keyboard တုဲ၊ ပ္ဍဲ Program မွဲသ္အာၚ်ပၠန်ဂှ် ချိၚ်လဝ် US Keyboard သွက်ဂွံတက်လိက်အၚ်္ဂလိက် မဒှ်ရ။ ခမ်ပျူတာလ္ၚဵုတံဂှ် ဟိုတ်နူကဵုလဝ်အမိၚ် ပ္ဍဲကဵု Advanced Settings တေံမွဲဗီုတုဲ Program လဵုပံက်က် Keyboard ဒှ်အာမွဲသၞောတ်ဓဝ် မဒှ်ရ။ ဥပမာ- ကာလသုၚ်စောဲ Gtalk ဂှ် ပြံၚ်လဝ်ဂကူ UniMon Keyboard တုဲ ကာလပံက် Microsoft Word လေဝ် ဒှ်အာ UniMon ကီုရ။ ကြဴနူဂှ် သွက်ဂွံတက်လိက်အၚ်္ဂလိက် ပ္ဍဲကဵု Microsoft Word ဂှ် ကလေၚ်ချိၚ်ထောံ US Keyboard တုဲ ကာလအာပံက် Gtalk ပၠန်ဂှ် Keyboard မချိၚ်လဝ် UniMon ဂှ် ကလေၚ်ဒှ်အာ US ကီုရ။ နမ္ဒးချိၚ်မံၚ်ဂၠိုၚ်ၚ်ကဵုဝါသာ်ဝွံဂှ် ညးလ္ၚဵုတံ ဟွံဒးစိုတ်တုဲ မိက်ဂွံချိၚ်ထောံ Input Method တၞဟ်ဟ် မဒှ်ရ။ ဥပမာ - ကာလတက်ပ္ဍဲကဵု Gtalk ဂှ် ကေတ် UniMon တုဲ ကာလတက်ပ္ဍဲကဵု Microsoft Word ဂှ် ကေတ် US မဒှ်ရ။ တက်လိက်ပ္ဍဲကဵု Gtalk မွဲလစုတ် ပ္ဍဲကဵု Microsoft Word မွဲလစုတ် ၜိုန်ဂတးမံၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဝါကီုလေဝ် Keyboard ဂှ် ဟွံပြံၚ်လှာဲတုဲ ဒၞာဲဍေံကဵုဍေံဟေၚ် ကၠောန်တဴကမၠောန်မဒှ်ရ။ သွက်ဂွံချိၚ် Input Method သာ်ဝွံဂှ် ဒးအာကဵု Control Panel >> Language >> Advanced Settings >> Switching Input methods >> ကဵုစၟတ် Let me set a different input method for each app window အတိုၚ်မထ္ၜးလဝ်သၟဝ်ဝွံညိ။
NyanRott

Sunday, March 16, 2014

ခေတ်အနေကဇာပိုယ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာ သ္ကုတ် (၂)

Saturday, March 8, 2014

အိုဟ်တၟိုဟ်ဒါန်ပညာ ဒံက်တာတၠဂုဏ်အ္စာအိန္ဒာလၚ်္ကာရ


 အိုဟ်တၟိုဟ်ဒါန်ပညာ ဒံက်တာတၠဂုဏ်အ္စာအိန္ဒာလၚ်္ကာရ
ဒံက်တာတၠဂုဏ်အ္စာအိန္ဒာလၚ်္ကာရဝွံ နူစၟတ်တ္ရဲ ၀၃၊ ၀၂၊ ၂၀၁၄ ဂှ် စိုပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံရ။ တၠဂုဏ်အ္စာဝွံ ဒှ်ကောန်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတြေံမွဲတုဲ လၟုဟ်ဏံ ဂွံကလေၚ်စိုပ် ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာမွဲဝ္ါပၠန်ဂှ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်တံလေဝ် ကလိဂွံဗဵုလ္ရောဝ်ညးတုဲ  မိပ်စိုတ် အိုဟ်တၟိုဟ် ဗွဲမလောန်ရ။
ကိုပ်ကၠာဟွံဂွံကလေၚ်စဴဍုၚ်အိန္ဒိယတေံဏီ သၚ်မန်တံ ကလအ်ပူဇဴညးတုဲ ညး ဟီုဒၠောံဗ္တောန်လဝ် မပ္တံကဵုပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူ၊ ပရေၚ်စိုတ်ဓါတ်ကောန်ဂကူ ကေုာံ တၚ်ဆဵုဂဗ ပရေၚ်ပညာ Ph.D. ပ္ဍဲဍုၚ်အိန္ဒိယတေံကီု သီုလဴထ္ၜးကဵုပရေၚ်ဆဵုဂဗလဝ် ဃောညးမသ္ပဒတဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲသိရဳလၚ်္ကာဏံ ကုသၚ်မန်တံအိုတ်တုဲ သၚ်မန်တံလေဝ် ဂွံဇြဟတ်ကတ်ပညာ ပ္ဍဲသိရဳလၚ်္ကာဏံ ဗွဲမဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရ။ ဆဂှ်ဟွံသေၚ်ဏီ တၠဂုဏ်အ္စာဝွံ ကဵုဇြဟတ် နကဵုဇြဟတ်စိုတ်ဓါတ်သၟးဟွံက သီုကဵုဇြဟတ်ဝတ္ထုသြန်တံလေဝ် ပူဇဴလဝ်  ကုသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံအိုတ်ရ။ ညး ပူဇဴကဵုဒါန် ကုသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံ နကဵုဝတ္ထုဒါန် (၁၀,၀၀၀) ရူပဳတံကီု သီုကဵုသြန်ထံက်ပၚ် Ph.D. (၁၃,၅၀၀) ရူပဳရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒံက်တာတၠဂုဏ်အ္စာအိန္ဒာလၚ်္ကာရဝွံ ကဵုသ္ဂောံတသိုက်စိုတ်ကာယၜါပြကာ လၟိုန်ထာဝရတုဲ ဖိုလ်ဒါန်ဒါနဝွံလေဝ် သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဒှ် အထံက်ပၚ်ပစ္စယ်နိဗ္ဗာန်အိုတ်ညိဂှ် နူဂကောံသၚ်မန် ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဏံ ဖျေံဗယာပ်ဏာ မေတ္တာ။
ပွိုၚ်မွဲသတ္တဟပြၚ်ၚ် ကြေဝ်ဝေၚ် ဗဵုလ္ရောဝ်ကျာ်စုၚ်လၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံတုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ရဲ ၁၂၊ ၀၂၊ ၂၀၁၃ ပ္ဍဲအခိၚ်ဗ္တံ ၉:၃၀ ဂှ် နူဂကောံသၚ်တံ ဗလံၚ်ဗစိုပ်ဏာ သၞေဟ်က္ၜၚ်ကျာ ကတုနာယကေတုဲ ညးစ္ဍးတိတ်အာ ဍုၚ်အိန္ဒိယတေံ နကဵုက္ၜၚ်ကျာ India Airline ရောၚ်။

Sunday, March 2, 2014