Saturday, February 15, 2014

မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၇)ဝါ ... လၟေၚ် (၂)

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာသုနန္ဒ ဟီုဂလာန်
"ဒးရးသပ္ပဲါ စရာဲဇၟန်ပ္ကဴ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာကုသလ ဟီုဂလာန်
"ပါၚ်တြၚ်အနာဂတ်ကောန်ဂကူပိုဲ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာကေတုမာလာ ဟီုဂလာန်
"Talking about Three Kinds of Mon Generation" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မ ဟီုဂလာန်
"Unity Is Strength" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာပုညဝန္တ ဟီုဂလာန်
"တာလျိုၚ်ဂကူ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မပိယ ဟီုဂလာန်
"စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာဝရဓဇ ဟီုဂလာန်
"ပွမထၟံက်ပ္တိတ် ဝၚ်မန်မ္ဒးဒုၚ်လဝ်ဘဲ နကဵုတဲဂကူတၞဟ်သ္အာၚ် မွဲဒ္ကုတ်မွဲဒ္ကဴ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာသာဂရ ဟီုဂလာန်
"ထၟံက်ထ္ၜးဝၚ်ကောန်ဂကူအိုတ်စိုအ်" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာအရိယ ဟီုဂလာန်
"The Unity in Buddhist Teaching" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာကုမာရ ဟီုဂလာန်
"We are the One" 

0 comments:

Post a Comment