ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Sunday, February 16, 2014

မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု(၆၇)ဝါ

မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု(၆၇)ဝါ

သ္ဘၚ်မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု(၆၇)ဝါ ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဝွံ ဂကောံသၚ်မန်တံ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ကောလမ္ဗ ဌာနခဒမ်မန် ဘာမကုဋာရာမ မဒှ်ရ။ သက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)သၞာံ၊ ဂိတုမာ် မွဲစွေက်၊ တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် နူဂယး (၅)နာဍဳ ၃၀ မိနေတ် ဂှ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံညးဂမၠိုၚ် ကဵုဒါန်ဗဝ်သၟုတ် ပူဇဴပၟတ်ပၞာၚ် သတ်ဆုနာနာ ကုတၠဳမၞုံကုပိုန်ကျာ်တြဲတုဲ မွဲအဆက်ဓဝ် လ္ၚောဝ်ကျာ်၊ ဖျေံဗယာပ်မေတ္တာ ကေုာံ ရာဒနာမိက်၊ဇိုန်ပိုန်ပါ်ပရအ်ပိုန်ကုသိုလ် ကုကောန်ဂကူမန်မစုတိ ပြဟ်လလုဲအာတုဲတုဲတံကီု သီုကဵု ကောန်ဂကူမန်မသှေ်ၜက်မံၚ်လၟုဟ်ဏံ ညံၚ်ဂွံတိတ်ဗၠးနူဒဒိုက်နာနာ သ္ဂောံ ကလိဂွံတသိုက်မပြဲပြဲမဒှ်ရ။ ကြဴနူဂှ်ခမဳသၚ်မန်တံကဵုပိုန်ဂယးတုဲ ပြေကၠေံလၟောၚ် မွဲခဏဍောတ်တုဲ အခိၚ်နာဍဳစက် တက်ထပှ်ကိတ်တ်ဂှ် ဂကောံသၚ်မန်တံ စပံက်အသေဟာန်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် နကဵုလၟေၚ်အစဳအဇန်အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံ မဒှ်ရ။
၁။      ပံက်အသေအဟာန် နကဵုဂါထာ ”နမော တဿ” ဗၞတ်ပိဝါ။
၂။      ရေှ်သှေ်အလာံကောန်ဂကူ နကဵုဒွက်ရှေ်သှေ်အလာံ။
၃။      ရန်ကဵုအာဇာနဲမန်မပြဟ်လလုဲအာတုဲတံဂှ်တုဲ ပ္တန်စိုတ်သ္ပအာရီု ဗၞတ် (၃)မိနေတ်။
၄။      သဘာပတိ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယ ဟီုဂလာန်။
၅။      ဥက္ကဋ္ဌဂကောံ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယကုမ္မာ ဟီုဂလာန်။
၆။      ကောန်ဂကောံတံညးဂမၠိုၚ် ဟီုဂလာန်။
၇။      သောၚ်ကလးစရၚ်သြန်လုပ်/တိတ်။
၈။      ဥက္ကဋ္ဌဂကောံ ဟီုဂလာန်တၚ်ဂုဏ်။
၉။      သဘာပတိ အုပ်နိဂီု။
၁၀။    ဂကောံသၚ်မန်တံအလုံအိုတ်သီု အုပ်ကၠေံနိဂီု နကဵုဂါထာ “ဇယန္တော” မဒှ်ရ။


ပ္ဍဲသ္ဘၚ်အသေအဟာန် မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဝွံ ဂကောံသၚ်မန်တံ မွဲဇကုဟွံယအ် ပြာပ်တိုန်စိုပ် လၟိဟ်(၃၀)ဇကု ပေၚ်ၚ်ဂှ် မိပ်တဴစိုတ်ဗွဲမလောန်ရ။ သ္အာၚ်နူဂှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံ အစဳဇန်တၟေၚ်တိုန်အာနူသၞာံတုဲတေံဂှ် အစဳဇန်ချူကဗျ၊ လိက်ပရေၚ်၊ ဂလာန်မြော် စပ်ကဵုပရူပရာဝၚ်မန်တံ မဒှ်ရ။ ဂကောံသၚ်မန်တံ နွံတဴကဵုတၚ်ရန်တၟံ အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံတုဲ ထပ်ဗပဵုလဝ် အစဳအဇန်ဝွံ မဒှ်ရ။
(က) မိက်ဂွံသၠုၚ်ပတိုန် ဍာ်ဒကေဝ်ပရေၚ်ဟီုတွံ။
(ခ) မိက်ဂွံဓမံက်ထ္ၜး ဝၚ်မန်၊ လိခ်ပတ်၊ ယေန်သၞာၚ်၊ ဘာသာသာသနာမန်။
(ဂ) မိက်ဂွံမ္ၚုဟ်က္တဵုစိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ။
(ဃ) မိက်ဂွံပါ်ပရအ် ဗဟုသုတ ပညာနာနာ။
(ၚ) မိက်ဂွံလှာဲဂတး လညာတ်ညးမွဲကေုာံညးမွဲ။
(စ) မိက်ဂွံလဴထ္ၜး ပရေၚ်ဆဵုဂဗ မဆေၚ်စပ်ကဵု တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တံ မဒှ်အိုတ်ရ။
          တမ်လိက်ဝွံလေဝ် ခြာဟွံလအ်ပါ် ပတိုန်ဗစိုပ်ကဵု ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံအိုတ်ရောၚ်။ သြဝ်မၚ်စၟဳတဴအိုတ်ညိအဴ။ ။Saturday, February 15, 2014

မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၇)ဝါ .. လၟေၚ် (၄)

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာပဏ္ဍိတ ဟီုဂလာန်
"ဂၠံၚ်တရဴအာဇာနဲ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာအရိယ ဟီုဂလာန်
"ၚိတ်မံၚ်ပိုဲ နကဵုဝေါဟာ မြန်မာ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာဣန္ဒက ဟီုဂလာန်
"ဇၟာပ်စိုပ်တ္ၚဲကောန်ဂကူ လ္ပကရဴကၠေံစးညိ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာထေရိန္ဒော ဟီုဂလာန်
"ဂွိၚ်ကၠေံယဝ်ထေၚ် မၚ်မွဲအိုတ်ညိ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာပညာဓဇ ဟီုဂလာန်
"ယထာဝါဒဳ တထာကာရဳ" "အတိုၚ်ဟီုဂှ်ကၠောန် အတိုၚ်ကၠောန်ဂှ်ဟီု"


ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာဝါသဝ ဟီုဂလာန်
"ရီုဗၚ်မၚ်မွဲဂကူ" 

အုပ်ကၠေံနိဂီု အသေဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်

ဗီုရုပ်ဂကောံသၚ်မန်တံ ကဵုမံၚ်ပိုန်တ္ၚဲ


မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၇)ဝါ .. လၟေၚ် (၃)

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာပညာသာမိ ဟီုဂလာန်
"ကံကုသိုလ်မန် မန်ဟေၚ်ဒးဖန်ဗဒှ်" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာသုခ ဟီုဂလာန်
"တာလျိုၚ်ဂကူ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာပဏ္ဍိတ ဟီုဂလာန်
"ဂၠံၚ်တရဴသွက်ဂွံစဴစိုပ် ဍုၚ်ၜိုပ်ဟံသာမာန်" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာဉာဏရံသဳ ဟီုဂလာန်
"ဂၠံၚ်တရဴဇၞော်မောဝ်" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာဝိလာသဂ္ဂ ဟီုဂလာန်
"ကလေၚ်ပ္တန်ဍုၚ်မန်တၟိစိုအ်" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာလောဟဗောဓိ ဟီုဂလာန်
"ဂကူ ဘာသာ သာသနာ" 


ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒိမာ ဟီုဂလာန်
"သ္ကေံတဲအနာဂတ်" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာပညာဗလ ဟီုဂလာန်
"လိက်ပတ် ကေုာံ ဝၚ်အတိက်" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာဝရဉာဏ ဟီုဂလာန်
"ဒက်ပ္တန်အာသ္ဇိုၚ်ဓရ်ညဳသာ" 

မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၇)ဝါ ... လၟေၚ် (၂)

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာသုနန္ဒ ဟီုဂလာန်
"ဒးရးသပ္ပဲါ စရာဲဇၟန်ပ္ကဴ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာကုသလ ဟီုဂလာန်
"ပါၚ်တြၚ်အနာဂတ်ကောန်ဂကူပိုဲ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာကေတုမာလာ ဟီုဂလာန်
"Talking about Three Kinds of Mon Generation" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မ ဟီုဂလာန်
"Unity Is Strength" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာပုညဝန္တ ဟီုဂလာန်
"တာလျိုၚ်ဂကူ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မပိယ ဟီုဂလာန်
"စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာဝရဓဇ ဟီုဂလာန်
"ပွမထၟံက်ပ္တိတ် ဝၚ်မန်မ္ဒးဒုၚ်လဝ်ဘဲ နကဵုတဲဂကူတၞဟ်သ္အာၚ် မွဲဒ္ကုတ်မွဲဒ္ကဴ" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာသာဂရ ဟီုဂလာန်
"ထၟံက်ထ္ၜးဝၚ်ကောန်ဂကူအိုတ်စိုအ်" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာအရိယ ဟီုဂလာန်
"The Unity in Buddhist Teaching" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာကုမာရ ဟီုဂလာန်
"We are the One" 

မာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၇)ဝါ ... လၟေၚ် (၁)

ဗီုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံ ဗဝ်မံၚ်သၟုတ်

ဗီုဂကောံသၚ်မန်တံ ဖျေံဗယာပ်မေတ္တာ ကုဂကူမန်တံ 

ဂကောံသၚ်မန်တံ ပံက်အသေဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် နကဵုဂါထာ "နမော တဿ" ဗၞတ်ပိဝါ


ဗီုရုပ်ဂကောံသၚ်မန်တံ ရှေ်သှေ်မံၚ်အလာံကောန်ဂကူ

ဗီုရုပ်သဘာပတိ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယ ဟီုမံၚ်ဂလာန်သြဝါဒ

ဗီုရုပ်ဥက္ကဋ္ဌဂကောံ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယကုမ္မာ ဟီုဂလာန်စပ်ကဵု 
"ကဏ္ဍခမဳသၚ်မန် ပ္ဍဲကမၠောန်ဇၞော်မောဝ်ဂကူ"

ဗီုရုပ်ဒု-ညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵု ဟီုဂလာန် 
"Talking about History of Mon Literature, Culture and Tradition"

 ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာဇာဂရ ဟီုဂလာန်
"ပညာလေပ်လဝ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံပါ်ပရအ်ကဵု ကောန်ဂကူပိုဲမာန်" 

ဗီုရုပ်ဒု-ဥက္ကဋ္ဌဂကောံ ဟီုဂလာန်
"ညဳသာမ္ဂး ဒးဇၞော်မောဝ်" 

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာနရသဳဟ ဟီုဂလာန်
"အဓိပ္ပဲါတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်"