ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Tuesday, December 2, 2014


To Walk on the Path
By Aong Sow(Suvannabhumi)


Wednesday, October 29, 2014

ပေဲါကောံဓရီုကၠောံသၞာံ ၂၀၁၄


ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်သာသနာ ၂၅၅၈ သၞာံ၊ သက္ကရာဇ်ဍု ၁၃၇၅၆ သၞာံ၊ ဂိတုဝှ် () မံက်၊ တ္ဲဗြဴဗ္တိ၊ (25/09/2014) ဂှ် ဂကောံသ်မန်ကတ်ဗ္တောန်ပညာသိရ်္ကာဂမို သ္ပသဘ်ကောံဓရီု ကၠောံသၞာံ ပ္ဍဲဌာနဗဒမ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ ကၟိန်ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ -ရ။
သဘၚ်ကောံဓရီုကၠောံသၞာံဝွံ ကၠောန်ကၠုၚ်မံၚ်လၟေၚ်ၚ်သၞာံတုဲ လၟုဟ်စိုပ်ကၠုၚ် မရနုက်ကဵု (၂၂) ဝ္ါ တုဲရ။ ပ္ဍဲအခိ်နူဂယး () နာဍီဂှ် စပံက်အသေအဟာန် နကုဂါထာ နမော တဿ () ဝါတုဲ ပ္ဍဲအခိ (၈:၃၀) မိဏေတ်ဂှ် ကောံဓရီုသ္ကုတ်ပထမ အာစိုပ်ဒတုဲရ။
ပ္ဍဲပေဲါကောံဓရီုကၠောံသၞာံ ၂၀၁၄ ဏံဝွံ
  • ကလေ်သ္ၚဳဂၠိပ် ကမၠောန်သၞာံတုဲတုဲက်တေံ မပ္တံက ကိစ္စသြန်ဂကောံထံက်ပ M.Phil & Ph.D ကီု၊ website: www.monstudentslk.com ကီု၊
  •  ဒု်တၠုၚ် ကေုာံ  ဆက်မိတ် ်မန်ကတ်ပညာသိရ်္ကာ မစိုပ်က်တၟိ () ဇကုဂမၠိုၚ်ကီု၊
  •  ပူဇထံက်ပ ကုသ်မန် မအံၚ်လဝ် M.A / B.A / M.Phil  ပ္ဍဲသာံ ၂၀၁၂ ကီု၊
  • ကလေ်ရုဲစှ်ဂကောံကမ္မတတၟိ သွက်သာံ ၂၀၁၄-၁၅ ကီု၊
  •  ချပ်သကၠဳ ကမၠောန်အဓာန်ဂတ သွက်ကွးဘာတက္ကသိုလ်တံ မပ္တံက ပွမပကောံပကေဝ် Topics / Thesis တံကီု၊
  • ကာလအခိၚ်ခိုဟ်အခါပြဲမ္ဂး သၟိတ်ပတိုန်ညးမသၟဟ်အစောံမွဲမွဲတၠတုဲ ဖျေံပတိုန်ကဵုကွတ်ပညာ ဗဟုသုတနာနာ ကေုာံ ပရေၚ်သဳကၠဳနာနာတံကီု၊
  • ရန်တၟံကဵုဂွံဒှ်စၟတ်သမ္တီ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတုဲ ကၠောန်ထိုၚ်ကၟာဲသၚ်တံကီု တၚ်နၚ်မပ္တံသာ်ဝွံ တက်ကျာသဳကၠဳ သောဲသောဲဗြောဲဗြောဲအိုတ်ရ။
ပ္ဍဲကုသၞာံ (၂၀၁၄) ဝွံ ်မန်ကတ်ပညာသိရ်္ကာ တိုန်စိုပ်ပေဲါကောံဓရီု ဗၞတ် (၃၄) ဗွဲမမိပ်မြဟ်စိုတ်တုဲ ပ္ဍဲအခိ () နာဍ (၂၀) မိဏေတ်ဂှ် ပေဲါကောံဓရီု အာစိုပ်ဒတုဲ ဗွဲမအံ်ဇၞးတုဲကီု သီုအုပ်ကေံနိဂီု နကုဂါထာ ဇယန္တော () ဝါရော်။ 

ခန်ကၞာ ပေဲါကောံဓရီုကၠောံသၞာံ ၂၀၁၄
 
စရၚ်ဂကောံကမ္မတဳ ၂၀၁၄-၁၅
 
ဂကောံကမ္မတဳ ၂၀၁၄-၁၅
 
ဗီုခမဳသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာတံ သ္ရဳဂၠိပ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ကမၠောန်နာနာ
 
ဗီုဥက္ကဋ္ဌတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မ ဟီုမြော်ဂလာန်
ဗီုဒုဥက္ကဋ္ဌတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာသာသန ဟီုမြော်ဂလာန်
ဗီုဟိတဓရတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာပဏ္ဍိတ ဟီုမြော်ဂလာန်
ဗီုဒုဟိတဓရတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာအရိယ ဟီုမြော်ဂလာန်
ဗီုဘဏ္ဍာဂါရိတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာဝရဓဇ ဟီုမြော်ဂလာန်
 
ဗီုဒုဘဏ္ဍာဂါရိတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာအရိယ ဟီုမြော်ဂလာန်
ဗီုညးစၟတ်စရၚ်တၟိ တၠဂုဏ်အ္စာသာဂရ ဟီုမြော်ဂလာန်
ဗီုဒုညးစၟတ်စရၚ်တၟိ တၠဂုဏ်အ္စာသုခ ဟီုမြော်ဂလာန်
ဗီုညးလၟိၚ်ပရိုၚ်တၟိ တၠဂုဏ်အ္စာဣန္ဒ ဟီုမြော်ဂလာန်
ဗီုဒုညးလၟိၚ်ပရိုၚ်တၟိ တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒောသာသ ဟီုမြော်ဂလာန်
 
ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသဳရိလၚ်္ကာ ၂၀၁၄