ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Friday, November 1, 2013

လှာဲယၟု Profile ပ္ဍဲကဵု Facebook ဇကု

ညးလ္ၚဵုတံဂှ် ဟိုတ်နူတၚ်လဝ်ယၟုဗၠေတ်အာကီု ဟွံသေၚ်မ္ဂး ဟိုတ်နူနွံပၟိက်မိက်ဂွံကေတ်ယၟုတၟိကီုတုဲ ဒးကၠောန်ဗက်အာ အတိုၚ်မထ္ၜးလဝ်နဲကဲသၟဝ်တေံ မဒှ်ရ။ နဲကဲဝွံ ၜိုန်ဒှ်နဲၜတ်တ်မွဲကီုလေဝ် သွက်ညးလှာဲဟွံလေပ်တံဂှ် ဝါတ်ဂါတ်မံၚ်လၟိုန်တုဲ ကောဂၠုမွဲ နူကဵုဍုၚ်သေံတေံ အာတ်မိက်လဝ်တုဲ မ္ဒးချူပါ်ပရအ်ဏာကဵု ကောန်ဂကူမန်တံ မဒှ်ရ။
(၁) ဗွဲကိုပ်ကၠာ ပံက် Facebook တုဲ အာကဵုGear Options တုဲ ဍဵု Account Settings ညိ။

(၂) ဒၞာဲဝွံ သွက်ဂွံလှာဲယၟု နွံၜါဂကူရ။ မွဲဂှ် သွက်ဂွံလှာဲယၟု profile တုဲ မုက်ဂၞန်ၜါဂှ် သွက်ဂွံလှာဲယၟု ဌာန်ဒၟံၚ် (ဝါ) username မဒှ်ရ။ ယၟုမုက်ဂၞန်ၜါဝွံ စၟဳစၟတ် သ္ပလဝ်ဒတန် (rerify) ကဵုဂၞန်ဖုၚ်မွဲမွဲတုဲမှ ဂွံအခေါၚ်လှာဲ မဒှ်ရ။
   သွက်ဂွံလှာဲယၟု profile ဂှ် ခဍံက် ဒၞာဲကဵုမလိက် Edit မုက်ဂၞန် (၁) ဂှ်ညိ။

 (၃) ဒၞာဲဝွံ ယၟုတမ် (first), ဒေါဝ် (middle), ကၞောတ် (last) ဗီုဒးစိုတ်ဂှ် ပြံၚ်လှာဲမာန်ရ။ တုဲမ္ဂး ဒၞာဲကဵု Password ဂှ် တက်စုတ်ဂၞန်ပၞုက် ဇကုတုဲ ဍဵု Save Changes မ္ဂး ယၟုဂှ် ပြံၚ်လှာဲအာမဒှ်ရ။

သွက်ဂွံပြံၚ် ပ္ဍဲကဵုဖုၚ်
(၁) ပံက် facebook မၞိဟ်ဇကုမိက်ဂွံလှာဲယၟုဂှ်တုဲ အာကဵု options အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံညိ။

(၂) အာကဵု Account Settings
(၃) ဍဵု General
(၄) Name
(၅) လှာဲယၟုတုဲမ္ဂး တက်ဗပေၚ်စုတ်ဂၞန်ပၞုက်တုဲ Save ညိ။ ကလေၚ်အာဒၞာဲမုက်လိက်တမ်ဂှ်မ္ဂး ယၟုပြံၚ်လှာဲအာဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။
ဉာဏ်ရတ်