ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Saturday, October 26, 2013

File, Folder စၟ Virus မပၞုက်လဝ်တံဂှ် ဗီုဂွံကလေၚ်ဓမံက်


Folder ပိုယ်မသီဂိုၚ်စွံလဝ်ကပေါတ် Data, ဗီုရုပ်နာနာတံ ပ္ဍဲကဵု Usb Flash Drive, Hard Disk တံဂှ် ဟိုတ်နူစၟVirus ပလာပ်ပထုဲ သ္ပကၠေံ hidden ပၞုက်ထောံတုဲ ကပေါတ်ပိုယ်မသီဂိုၚ်လဝ်တံဂှ် ဟွံဂွံညာတ်ကေတ် ပ္ဍဲကဵု Hard Disk တံဂှ်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု Hard Disk ဂှ် ၜိုန်ဍေံထ္ၜးလဝ် ဗၞတ်ဗ္ၜတ် (Size) နွံပေၚ်မံၚ်ကီုလေဝ် ကာလပံက်အပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး မုလေဝ်ဟွံဆဵုကေတ်ရ။ ယဝ်ဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး ကလေၚ်ပံက်ဓမံက်ထောံ Files, Folders မကၠေံမံၚ်တံဂှ် နကဵု Smadav အတိုၚ်သၟဝ်ဏံညိ။

(1) ဗွဲကိုပ်ကၠာ ဒး Download ကေတ် Smadav အတိုၚ် Link မကဵုလဝ်သၟဝ်ဝွံရ။
 
(ဟွံသေၚ်မ္ဂး)

တုဲမ္ဂး Install စုတ်ပ္ဍဲခမ်ပျူတာဂှ်ညိ။

(2) ပံက် Smadav တုဲ ကဵုစၟတ်ဒၞာဲကဵု Hard Disk , Usb ဇကုမိက်ဂွံ Scan ဂှ်ညိ။
(3) ယဝ်စၟနွံမံၚ်မ္ဂး ဒၞာဲကဵု Virus ဂှ် ဍေံထ္ၜးကဵုလၟိဟ်စၟ မဒှ်တုဲ လ္တူသၚ်္ကေတစၟ ဍေံထ္ၜးလဝ်သာ်ဍာဲဍာဲဂှ် ဍဵု Click လ္ပာ်ပုၚ်တုဲ ရုဲကေတ် Clean All ဂှ်မ္ဂး ဍေံဇိုတ်ကဵုစၟတံဂှ် မဒှ်ရ။
(4) ယဝ်စၟပၞုက်လဝ် file, folder မမိက်ကဵုမွဲမွဲမ္ဂး ဒၞာဲ Hidden ဂှ် ဍေံထ္ၜးကဵုလၟိဟ် file မကၠေံမံၚ်တံဂှ်တုဲ လ္တူဂှ် ဍဵု Click လ္ပာ်ပုၚ်တုဲ ရုဲကေတ် Unhide All ဂှ်မ္ဂး file တံဂှ် ကလေၚ်မံက်ကၠုၚ်အိုတ်ရ။

ဉာဏ်ရတ်

Thursday, October 17, 2013

ထေက်ပူဇဴဏာ ပရေၚ်ပညာ“ပူဇာ စ ပူဇနေယျာနံ ဨတံ မၚ်္ဂလ မုတ္တမံ” အရာမထေက်ကဵုပူဇဴ ပူဂိုလ်မထေက်ကဵု ပူဇဴတအ်ဂှ် ယဝ်သ္ပပူဇဴမ္ဂး ဒှ်မ္ရဵုမပြဲရ။ တုပ်လအာသာ်ဝွံရ ပွမယိုက်ဒိုက်ထံၚ်ပၚ် ပရေၚ်ပညာ M.Phil.  / Ph.D. ဂှ်လေဝ် ဒှ်ကာမ္ရဵုကုသိုလ် မပြဲပြဲမွဲဂကူကီုရ။ ရံၚ်ကဵုကာမ္ရဵုကုသိုလ်ဂှ်တုဲ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယ(သာံလှေဝ်) ကေုာံ တၠဂုဏ်အ္စာသာဂရ(ဆုကၠ) ဂမၠိုၚ်ဝွံ ကဵုဒါန်သၠးပွးဏာ ဝတ္ထုဒါန် နကဵုတဲဇကုတုဲ နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဏံလေဝ် ဒုၚ်ကေတ်တဲ ဗွဲမမိပ်မြဟ်ကီု သီုတၚ်ဏာဂုဏ် ဗွဲမလောန်ရ။ တၠဂုဏ်အ္စာ(၂)ဇကုဏံဝွံ ၜိုန်ရဃောကတ်လ္ရတ်ဒၟံၚ် ပညာဘာသန္တရ ပ္ဍဲဍုၚ် သိရဳလၚ်္ကာဏံကီုလေဝ် ဟို်တ်နူသဒ္ဓါစေတနာဇၞော်လောန် လ္တူဂကူ ဘာသာ သာသနာကီု၊ ဟိုတ်နူညာတ်ဒး တၚ်ယုတ်ဒေက် ပရေၚ်ပညာ မဆေၚ်စပ်ကဵု M.Phil. / Ph.D. တအ်ကီု သီုရန်တၟံကဵုဘာသာ၊ သာသနာမန်ပိုယ် သ္ဂောံဇၞော်မောဝ်၊ သ္ဂောံတဴတက်အာ အဓာန်ဂတ၊ သ္ဂောံပတဝ်ပၞးကဵု ညးဂၠးကဝ်တအ်မာန်ကီုတုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ရဲ(၂၈၊ ၀၈၊၂၀၁၃)ဝွံ တၠဂုဏ်အ္စာ သူရိယ နကဵုဝတ္ထုသြန်ဒဝ်လာ (၁၀၀ us)ကီု၊ တၠဂုဏ်အ္စာသာဂရ နကဵုဝတ္ထုသြန်ဒဝ်လာ (၁၀၀ us)ကီု သၠးပွး ကဵုဏာဒါန် ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ်ရောၚ်။

သွက်ညးမွဲသိုက် ယိုက်ဒိုက်ဟွံသေၚ်။ 
သွက်မန်တအ်သိုက် ဒုၚ်ဒဒိုက်ယိုက်ဂၠေၚ်။ 
M.Phil. Ph.D တိုၚ်ခဳဗွဲတၟေၚ်။
ဇၟာပ်ညးအဲ ဂၠောဲကၠုၚ်ထံက်ပၚ်ဟေၚ်။

ဖိုလ်ဒါန်ဏံကၠာ ဇၟာပ်ဘွသံသာ။
ခပ်သီပညာ လောကုတ်လောကာ။
ကဵုစောန်သ္ကေက်သ္ကာ စဵုနိဗ္ဗုတာ။ 
နူပိုယ်ကၠာ ရာဒၞာဖျေံမေတ္တာ။

Monday, October 14, 2013

စရၚ်သၚ်မန်မသ္ပဒတဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်သ္အာၚ်ဂမၠိုၚ်

စရၚ်သၚ်မန်မသ္ပဒတဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်သ္အာၚ်ဂမၠိုၚ်

Friday, October 4, 2013

သုၚ်စောဲ Line တုဲ ဆက်စၠောံအိုတ်စိုအ်


   Line ဝွံ ဒှ်ဂကူဆက်စၠောံ ညံၚ်ရဴ Viber, Tango တံကီုတုဲ ရပ်စပ်သုၚ်စောဲတဴ နကဵုဂကူဖုၚ် Andriod, Nokia, Ios (iphone)ကီု၊ ဂကူခမ်ပျူတာ Win Os, Mac Os တံကီု အလံုအိုတ်သီုမာန်ရ။ ပရေၚ်ဆက်စၠောံမပ္တံကဵု ပြၚ်လိက်၊ ပြၚ်ဗီုဓါတ်၊ ပြၚ်ရမျာၚ်၊ တက်ကျာ ကေုာံ တက်ကျာသီုရုပ် (Video Chat)တံ အလုံအိုတ်သီု ဂွံမာန်ရ။ သွက်ညးမသုၚ်စောဲတဴနကဵုဖုၚ်တံဂှ် ဂၠောၚ်ပလှ်ကေတ်ပ္ဍဲ Play store, Appstore တံမာန်တုဲ သွက်ညးမသုၚ်စောဲနကဵုခမ်ပျူတာတံဂှ် ဂၠောၚ်ပလှ်ကေတ်ပ္ဍဲကဵု ဝေပ်သာ် မကဵုလဝ်သၟဝ်ဝွံမာန်ရ။
ခဍံက်ဒၞာဲ လေန် မကဵုလဝ်လ္တူဏံတုဲ ဍဵု LINE APP DOWNLOAD တုဲ ဂၠောၚ်ပလှ်ကေတ် ဗွဲမဗဗွဲကဵု ဂကူစက်ဇကုမသုၚ်စောဲမံၚ်ဂှ်ညိ။

ဗီုဂွံကၠောန်ပ္ဍဲဖုၚ်
(၁) App ပိုယ်မဂၠောၚ်ပလှ်လဝ် နူကဵု store ဂှ် စုတ်ပ္ဍဲဖုၚ်တုဲ ပံက်မ္ဂး ဍေံမံက်ကၠုၚ် အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံရ။ ဟိုတ်နူပိုယ်ဟွံကေၚ်ကၠောန် ဟွံသေၚ်သုၚ်စောဲလဝ်မွဲလှေ်ဏီတုဲ ရုဲစှ်ကေတ် New Users အတိုၚ်မထ္ၜးလဝ်ဗီုရုပ်သၟဝ်ဏံညိ။
(၂) ပၞော်လ္တူဂှ် ရုဲစှ်ကေတ်ယၟုဍုၚ်ဇကုမသ္ပဒတဴမံၚ်ဂှ်တုဲ ပၞော်သၟဝ်ဂှ် တက်စုတ်ဂၞန်ဖုၚ်ဇကုတုဲ ဍဵုဒၞာဲမလိက် Verify Phone Number ဂှ်ညိ။ (တၚ်စၟတ်။ ။ ကာလတက်ဂၞန်ဖုၚ်မ္ဂး သုည (၀) မွဲမဂှ် နုက်ကၠေံတုဲ ဂၞန်သၟေဟ်ဒ္စိတ်မ ဟွံသေၚ်မ္ဂး စှ်မဂှ် တက်စုတ်ညိ။ ဂၞန်လုပ်ဍုၚ်ဟွံဒးစုတ်ရ။) ကြဴနူဂှ် မွဲလ္စုတ်ဍောတ်ဟေၚ် ဍေံပြၚ်ဗစိုပ်ကဵုထိုၚ်လိက်(message) ပ္ဍဲဖုၚ်ဂှ်မွဲတၞးတုဲ အပ္ဍဲဂှ် ဍေံကဵုလဝ်မဂၞန်သွက်ဂွံသ္ပဒတန် ပန်မ မဒှ်ရ။ (ဥပမာ - Please enter 8755 into Line within the next 30 mins.) အေမဂၞန်ပန်မဂှ် တက်ဗပေၚ်စုတ်ကဵုဍေံမ္ဂး သုၚ်စောဲဆက်စၠောံဂွံရ။
(၃) ကြဴနူဂှ် ဍေံထပ်မံက်ကၠုၚ်မွဲတၞးပၠန်မဒှ်ရ။ ပိုယ်ကၠောန်လဝ်အကံက် နကဵုဂၞန်ဖုၚ်လ္တူတေံဂှ် အယာံမာတ်ဂကူဖုၚ်မွဲဓဝ်ဟေၚ်သုၚ်စောဲဂွံတုဲ ယဝ်ထပ်ကၠောန်နကဵု email အတိုင်သၟဝ်ဝွံမ္ဂး သုၚ်စောဲသီုခမ်ပျူတာ ဂွံမာန်ရ။ မွဲသာ်ပၠန် ယဝ်ပိုယ်ကၠောန်လဝ်ကဵု email ဝွံမ္ဂး ဗွဲကြဴ ဂွံဖုၚ်တၟိမွဲမပၠန်လေဝ် ဟွံဒးထပ်ကၠောန်တၟိမွဲသာ် သုၚ်စောဲ email ဇကုမကၠောန်ဝွံလၟုဟ်ဏံတုဲ ဆက်သုၚ်စောဲအာမာန်ရ။ ဒၞာဲကဵုပၞော် မချူလဝ် email address ဂှ် တက်စုတ်ဂၞန် email မမိက်ဂွံမွဲမွဲ (ဥပမာ - monstudentslk@gmail.com) တုဲ ဒၞာဲပၞော် Password ဂှ် တက်စုတ်ဂၞန်ပၞုက် အောန်အိုတ်တြဴမ ဂၠိုၚ်အိုတ်စှ်ၜါမ မဒှ်ရ။ ဒၞာဲပၞော် re-confirm password ဂှ် တက်စုတ်အတိုၚ်ဂၞန်ပၞုက် မတက်လဝ်လ္တူဂှ်ပၠန် မဒှ်ရ။ တုဲမ္ဂး ခဍံက် Register ညိ။ မၚ်မွဲလ္စုတ်မ္ဂး ဍေံပြၚ်ဗစိုပ်ကဵုလိက်မွဲတၞး ပ္ဍဲ email ဇကုမကၠောန်လဝ်ဂှ်မဒှ်ရ။ တုဲမ္ဂး ဍဵု close တုဲ သုၚ်စောဲဂွံရ။


ဗီုဂွံကၠောန်ပ္ဍဲခမ်ပျူတာ

  software သွက်ဂွံစုတ်ပ္ဍဲခမ်ပျူတာဂှ် ဂၠောၚ်ပလှ်ကေတ် အတိုၚ်ဝေပ်သာ် မကဵုလဝ်လ္တူတေံညိ။ အကံက်(account) Line သွက်ဂွံသုၚ်စောဲပ္ဍဲခမ်ပျူတာဂှ် ဒးပံက်တောဲကဵု email မွဲမွဲတုဲမှ သုၚ်စောဲဂွံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကာလပိုယ်ကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲဖုၚ်တေံဂှ် ယဝ်ပိုယ်စုတ်ဗပေၚ်လဝ်ကဵုဍေံ ဂၞန်ဖုၚ်သၟးမ္ဂး သုၚ်စောဲပ္ဍဲခမ်ပျူတာဏံဟွံဂွံဏီရ။ ညံၚ်ဂွံသုၚ်စောဲ ပ္ဍဲခမ်ပျူတာမာန်ကီုဂှ် ဒးကၠောန် အတိုၚ်မထ္ၜးလဝ်သၟဝ် မဒှ်ရ။ (တၚ်စၟတ်။ ။ ယဝ်ကၠောန်လဝ်အတိုၚ်နဲ မထ္ၜးလဝ်ကဵုလ္တူတေံတုဲမ္ဂး နဲ (၁-၇) မထ္ၜးလဝ်သၟဝ်ဝွံ ဟွံဒးကၠောန်ဗက်ရ။)

(၁) ဗွဲကိုပ်ကၠာ ဒးပံက် Line ပ္ဍဲကဵုဖုၚ်ဂှ်မဒှ်ရ။
(၂) အာကဵု More >> Settings အတိုၚ်သၟဝ်ဏံညိ။
(၃) ခဍံက်ဒၞာဲကဵု Accounts
(၄) အာကဵု Email Registration ဂှ်ညိ။ (တၚ်စၟတ်။ ။ ဒၞာဲဝွံ ယဝ်ပိုယ်ဟွံဂွံစုတ်လဝ် email မမိက်ကဵုမွဲမွဲဏီမ္ဂး ဍေံထ္ၜးလဝ် Not Yet အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံတုဲ ယဝ်ကၠောန်လဝ်တုဲမံၚ်မ္ဂး ဍေံထ္ၜးကဵု Done မဒှ်ရ။)
(၅) ဒၞာဲ Email Address ဂှ် တက်စုတ် email မပ္တံကဵု gmail, yahoo မမိက်ကဵုမွဲမွဲတုဲ ဒၞာဲ Password ဂှ် တက်စုတ်ဂၞန်ပၞုက် အောန်အိုတ် (၆)မညိ။ တုဲမ္ဂး ဍဵု Ok
(၆) ယဝ်ကၠောန်အာစိုပ်ဒတုဲမ္ဂး ဍေံထ္ၜးကဵုမလိက်အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံမဒှ်ရ။ ဍဵု OK
(၇) သွက်ဂွံတိတ်နူဒၞာဲဝွံ ဍဵု Close
(၈) ပံက်ခမ်ပျူတာတုဲ အတိုၚ် email ကေုာံ ဂၞန်ပၞုက် မဗပေၚ်စုတ်လဝ်လ္တူဏံ တက်စုတ်မ္ဂး သုၚ်စောဲဂွံရ။
ယဝ်သဟာဲတံ နွံပၟိက်မိက်ဂွံတက်လိက်မန်မ္ဂး ဒးချိၚ်ထောံဍေံ အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံမဒှ်ရ။
(၉) သွက်ဂွံချိၚ်ဍေံဂှ် အာကဵု Settings အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံညိ။
(၁၀) ခဍံက်ဒၞာဲ Chats & Voice Calls တုဲ ဒၞာဲ Font ဂှ် ရုဲကေတ် ဂကူမလိက်မန်မပ္တံကဵု UniMon, Mon မနွံပၟိက်ဂှ်ညိ။ တုဲမ္ဂး ဍဵု OK

(၁၁) ချိၚ်တုဲမ္ဂး တက်ပြၚ်လိက်နကဵုဘာသာမန် အတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်မာန်ရ။
ဉာဏ်ရတ်