Wednesday, September 4, 2013

ဗီုရုပ်သ္ဘၚ်ကောံဓရီု သၞာံ(၂၀၁၃) သ္ကုတ်ဒုတိယ

                     ဗီုသ္ကိုပ်အသေဟာန်ဗှ်လၟိၚ်လၟေၚ်အစဳဇန်ကောံဓရီုသ္ကုတ်ဒုတိယ

                ဗီုဂကောံသၚ်မန်တံစုတ်မံၚ်မမာဲ သွက်ရုဲစှ်ပ္တိုန်ညးတာလျိုၚ်တၟိ
                    ဗီုကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ အပ်ြပာပ်တာလျိုၚ်ကု ပ.ဒု ဥက္ကဌတၟိ
                     ဗီုကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ အပ်ြပာပ်တာလျိုၚ်ကု ပ.ဒု ညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုတၟိ
              ဗီုကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ အပ်ြပာပ်တာလျိုၚ်ကု ပ.ဒု ဘဏ္ဍာဂါရိကတၟိ
               ဗီုကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ အပ်ြပာပ်တာလျိုၚ်ကု ပ.ဒု ညးစၟတ်စရၚ်တၟိ

                        ဗီုကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ အပ်ြပာပ်တာလျိုၚ်ကု ပ.ဒု ညးလၟိၚ်ပရိုၚ်တၟိ
                    ဗီုဂကောံသၚ်မန်တံ အုပ်နိဂီု အသေဟာန်ကောံဓရီု သၞာံ ၂၀၁၃

0 comments:

Post a Comment