Wednesday, September 4, 2013

ဗီုရုပ်သဘၚ်ကောံဓရီု သၞာံ (၂၀၁၃) သ္ကုတ်ပထမ

                            ဗီုဂကောံသၚ်မန်တံ ပံက်မံၚ်အသေဟာန်ကောံဓရီုသ္ကုတ်ပထမ

                         ဗီုတၠဂုဏ်အ္စာသာသန(သ္ကိုပ်အသေဟာန်)ဗှ်လၟိၚ်ထ္ၜးမံၚ် လၟေၚ်အစဳဇန်ဂမၠိုၚ်
            ဗီုဂကောံသၚ်တံ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ဒၟံၚ်ဂလာန်ြသဝါဒ ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိကေုာံနာယက
               ဗီုညးတာလျိုၚ်စၟတ်စရၚ်တြေံဟီုသောၚ်ကလးမံၚ်စရၚ်ြသန်လုပ်၊တိတ်
                       ကောံဓရီုသ္ကုတ်ပထမတုဲ ဗီုဂကောံသၚ်မန်တံ ဒုၚ်ဒါန်ပိုန်တ္ၚဲ

0 comments:

Post a Comment