ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Saturday, September 28, 2013

Sunday, September 15, 2013

အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်စရာဲ ဒါန်တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ                       
                      အာယုဒေါ ဗလဒေါ ဓဳရော၊ ဝဏ္ဏဒေါ ပဋိဘာနဒေါ။
                               သုခဿ ဒါတာ မေဓာဝဳ၊ သုခံ သော အဓိဂစ္ဆတိ။ (ပဉ္စကနိပါတ၊ ၁)

ပူဂဵုတၠပညာ ဗ္စာရဏာ ပတှေ်ကေတ် ကံဖိုလ်ကံၜါပြကာတုဲ ကဵုဒါန် အာယု-အယုက်၊ ဗလ-ဇြဟတ်၊ ဝဏ္ဏ-ရုပ်သာ်၊ ပဋိဘာန-ပဋိဘာန်ညာဏ်ပညာအိုတ်ရ။ ပူဂိုလ်တၠပညာ မတှေ်ကေတ် ကံဖိုလ်ကံၜါပြကာတုဲ ကဵုဒါန်တသိုက် ကုညးမွဲသအာၚ် အိုတ်ရ။ ပူဂဵုတၠပညာဂှ် ကလိဂွံ ဒုၚ်စသိုၚ် ဖိုလ်အာနိသံသ မတွံဂး တသိုက် ဗွဲစၟတ်ဍာံပြရ။
ရန်တၟံကဵုဖိုလ်အာနိသံသ မသုန်ပြကာ မတွံဂး အာယု ဝဏ္ဏ သုခ ဗလ ပဋိဘာနတအ်ကီု၊ မဂ်ညာဏ် ဖိုလ်ညာဏ် ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်ကီုတုဲ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၅ / သာသနာ ၂၅၅၇ ဂိတုဘတ် (၆) မံက် တ္ရဲဗုဒ္ဓါဝါဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မကထိက) ညးမက္ဍိုက်ပ် အာဂတပၠတရဴ ခၞံသိုၚ်ဗဒှ် ဘာတက္ကသိုလ် ရာမညရဋ္ဌ မွဲဟာန်ကေုာံ ဘိက္ခုသၚ်တံကီု သီုဒါယကာမန် ညးမလျုၚ်ဇြုၚ်သ္ဍိုက် ပ္ဍဲဗုဒ္ဓသာသနာဂမၠိုၚ် သၠးပွးကဵုဒါန် ပိဏ္ဍပါတ်စၞအာဟာရဘောဇိုန် မပြဲပြဲ ကုခမဳသၚ် ညးမကတ်လ္ရတ် ဂၠာဲသ္ရဳဒၟံၚ် ပရေၚ်ပညာ ဘာသန္တရ ပ္ဍဲသိရဳလၚ်္ကာ-တံရ။
ဖိုလ်ဒါနကုသိုလ်မပြဲပြဲ မဂွံပ္တုဲလဝ် ပ္ဍဲတ္ရဲဏံဝွံ တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံဘိက္ခုသၚ်ကီု သီုကဵုဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ် ဇၟာပ်ပ်အရာ ဇၟာပ်ပ်ကမၠောန် မပ္တိတ်လွဳပရာ နကဵုကာယ စိတ္တ မနော ပိပြကာအိုဿီု သြဝ်ကဵုဂွံအာစိုပ်ဒတုဲ ပြဟ်ဟ်မာန်။ ပ္ဍဲအရာမပ္တိတ်ဇြဟတ်လွဳပရာ သိုၚ်ခၞံဒၟံၚ် တက္ကသိုလ်မန် ရာမညရဋ္ဌဝွံလေဝ် ကဵုအံၚ်ဇၞး  ကဵုဂွံအာစိုပ်ဒတုဲ သီုဟွံမွဲကဵုတၚ်ခက်ခုဲ ဗွဲမပြဟ်မာန်။ ကာယသုခ စိတ္တသုခ ၜါပြကာလေဝ် ဇၟာပ်ပယျာံအခါ ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ်မာန် လၟိုန်န်ကာလတုဲ ကၞောတ်တဲ ပ္ဍဲပစ္ဆိမဘဝတေံ သြဝ်ကဵုဂွံဂြၚ်တီကေတ် ဓရ်သစ္စပန် တန်ဒှ်မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် အမြိုတ်နိဗ္ဗာန်မာန်ညိဂှ် နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဏံ ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ် မှောဝ်ဇာကီု သီုတၚ်ဏာဂုဏ်တုဲ ရာဒနာ ဖျေံဏာမေတ္တာရ။

Wednesday, September 11, 2013

ဒါနပညာ တၠဂုဏ်အ္စာသိရဳပဝရ

ဗီုရုပ်တၠဂုဏ်အ္စာသိရဳပဝရ (တ္ကအ်သ္ကုတ်) ဗ္ဂိန်ဒၟံၚ် ဝတ္ထုဒါန် ကုတၠဂုဏ်အ္စာသာသနပၞောဝ်လျးအရံၚ်တံဂှ် လျးအရံၚ်ပညာမွဲ တၟးအိုတ်၊ တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီုရ လျးအရံၚ် ပညာသုတေသန M.Phil. & Ph.D. ပ္ဍဲဇၟောဝ်ခေတ်တ္ရဲဏံလေဝ် သၠုၚ်အိုတ် ပြဲအိုတ် ညးလောကတအ် ဒုၚ်လဝ်တဲရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ပညာဂတာပ်ခေတ်ဏံဝွံ ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုယ် ဟွံတၟးပြာကတ်ကွေံကွေံတုဲ ဇြိုၚ်သ္ဂောံဆဵုကေတ်မာန်ရ။
အခိၚ်လၟုဟ်ဏံ ကောန်ဂကူမန်ပိုယ်လေဝ် ဒးကတ်လ္ရတ်ထေက်ရောၚ် ကောန်ဂကူ မန်ပိုယ်လ္ရဵုလ္ရဵုတအ် စှေ်လဝ်စိုတ်သာ်ဏံတုဲ ညးတံ လွဳၜံၚ်ကၠုၚ် ကွးဘာ M.Phil. & Ph.D. တအ်တုဲ ကဵုကၠုၚ်ထံၚ်ပၚ် နဒဒှ်ခရိတ်တိုန်ဘာ(scholarship)ရ။ ပၞောဝ်တအ်ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာသိရဳပဝရ(တ္ကအ်သ္ကုတ်) လေဝ် ပါလုပ်မွဲဇကုကီုရ။ တၠဂုဏ်အ္စာဝွံ သဒ္ဓါစေတနာ လေဝ် သၠဲလး ၊ စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ ဘာသာ သာသနာလေဝ် ဇၞော်လောန်ဂှ်ရ သြန်ထံၚ်ပၚ် သွက်ဇကု ဂွံတိုန်ဘာဂှ် ဟွံရပ်စပ်စကာမွဲသာ် သၠးကဵုဏာဒါန် ထံက်ဏာပၚ် ကုကွးဘာ ညးမတိုန် M.Phil. & Ph.D. နကဵု Singapore Dollar (၃၀၀) ပ္ဍဲစၟတ်တ္ရဲ (၂၅၊ ၀၈၊ ၂၀၁၃) တုဲ တၠဂုဏ်အ္စာသာသန(ဖိုၚ်စိၚ်) ညးစၞးဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဏံ ဒုၚ်ကေတ်တဲ ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ် တၚ်ဂုဏ်တုဲရ။

    ဟိုတ်ဂှ်ရ "ဒါနဏံဂှ် ဒှ်တၞိန်ထဝ် သွက်သွဝ်ဂွံတိုန်အာ၊ ဒါနဏံဆံၚ် ဒှ်ဂၠံၚ်တရဴ လ္ဂူတဴနိဗ္ဗာန်ကၠာ" ဒါန်ဂှ် တုပ်သၟဟ်ကဵုတၞိန်ထဝ် သွက်သ္ဂောံတိုန်အာ ဍုၚ်သွဝ် ဘုံလ္တူလ္တူတေံကီု၊ ဆဂှ်ရောဟွံကဏီ ဒါန်ဂှ် ဒှ်ဂၠံၚ်တရဴ မလ္ဂူတပ်အာကဵု ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန် ဋ္ဌာန်မသြိုဟ်ပလိုတ်ကၠေံ ဒဒိုက်ဝဋ်သံသာရောၚ်။

Sunday, September 8, 2013

ဂုဏ်ဖဵုသရဏဂုဏ်ဂမၠိုၚ်

လျးဉာဏ်ဗုဒ္ဓဘာသာ (၇)

Wednesday, September 4, 2013

ဗီုရုပ်ဂကောံကမ္မတဳ သၞာံ ၂၀၁၃-၁၄ ဂမၠိုၚ် ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

                                     ဗီုဥက္ကဌတၟိဟီုမြော်ဂလာန်ြသဝါဒ
                                       ဗီုဒု.ဥက္ကဌတၟိဟီုမြော်ဂလာန်ြသဝါဒ
                         ဗီုညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုတၟိဟီုမြော်ဂလာန်ြသဝါဒ
                        ဗီုဒု.ညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုတၟိဟီုမြော်ဂလာန်ြသဝါဒ
                           ဗီုဘဏ္ဍာဂါရိကတၟိဟီုမြော်ဂလာန်ြသဝါဒ
                             ဗီုဒု.ဘဏ္ဍာဂါရိကတၟိဟီုမြော်ဂလာန်ြသဝါဒ
                               ဗီုညးစၟတ်စရၚ်တၟိဟီုမြော်ဂလာန်ြသဝါဒ
                                ဗီုဒု.ညးစၟတ်စရၚ်တၟိဟီုမြော်ဂလာန်ြသဝါဒ
                            ဗီုညးလၟိၚ်ပရိုၚ်တၟိဟီုမြော်ဂလာန်ြသဝါဒ
                              ဗီုဒု.ညးလၟိၚ်ပရိုၚ်တၟိဟီုမြော်ဂလာန်ြသဝါဒ

ဗီုရုပ်သ္ဘၚ်ကောံဓရီု သၞာံ(၂၀၁၃) သ္ကုတ်ဒုတိယ

                     ဗီုသ္ကိုပ်အသေဟာန်ဗှ်လၟိၚ်လၟေၚ်အစဳဇန်ကောံဓရီုသ္ကုတ်ဒုတိယ
                ဗီုဂကောံသၚ်မန်တံစုတ်မံၚ်မမာဲ သွက်ရုဲစှ်ပ္တိုန်ညးတာလျိုၚ်တၟိ
                    ဗီုကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ အပ်ြပာပ်တာလျိုၚ်ကု ပ.ဒု ဥက္ကဌတၟိ
                     ဗီုကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ အပ်ြပာပ်တာလျိုၚ်ကု ပ.ဒု ညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုတၟိ
              ဗီုကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ အပ်ြပာပ်တာလျိုၚ်ကု ပ.ဒု ဘဏ္ဍာဂါရိကတၟိ
               ဗီုကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ အပ်ြပာပ်တာလျိုၚ်ကု ပ.ဒု ညးစၟတ်စရၚ်တၟိ

                        ဗီုကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ အပ်ြပာပ်တာလျိုၚ်ကု ပ.ဒု ညးလၟိၚ်ပရိုၚ်တၟိ
                    ဗီုဂကောံသၚ်မန်တံ အုပ်နိဂီု အသေဟာန်ကောံဓရီု သၞာံ ၂၀၁၃

ဗီုဗ္ဂိန်ကဵုလာပ်ကုသၚ်မန် အံၚ်ဇၞးလိက် တန် B.A & M.A သၞာံ (၂၀၁၂)ဂမၠိုၚ်

           ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ကဵုလာပ်ကုသၚ်မန် အံၚ်ဇၞးလိက်တန် M.A သၞာံ ၂၀၁၂
                     ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ကဵုလာပ်ကုသၚ်မန် အံၚ်ဇၞးလိက်တန် M.A သၞာံ ၂၀၁၂
              ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ကဵုလာပ်ကုသၚ်မန် အံၚ်ဇၞးလိက်တန် M.A သၞာံ ၂၀၁၂
                 ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ကဵုလာပ်ကုသၚ်မန် အံၚ်ဇၞးလိက်တန် M.A သၞာံ ၂၀၁၂
                ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ကဵုလာပ်ကုသၚ်မန် အံၚ်ဇၞးလိက်တန် M.A သၞာံ ၂၀၁၂
                        ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ကဵုလာပ်ကုသၚ်မန် အံၚ်ဇၞးလိက်တန် M.A သၞာံ ၂၀၁၂
               ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ကဵုလာပ်ကုသၚ်မန် အံၚ်ဇၞးလိက်တန် M.A သၞာံ ၂၀၁၂
                   ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ကဵုလာပ်ကုသၚ်မန် အံၚ်ဇၞးလိက်တန် M.A သၞာံ ၂၀၁၂
                      ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ကဵုလာပ်ကုသၚ်မန် အံၚ်ဇၞးလိက်တန် M.A သၞာံ ၂၀၁၂
                     ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ကဵုလာပ်ကုသၚ်မန် အံၚ်ဇၞးလိက်တန် M.A သၞာံ ၂၀၁၂
                      ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ကဵုလာပ်ကုသၚ်မန် အံၚ်ဇၞးလိက်တန် M.A သၞာံ ၂၀၁၂
                     ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ကဵုလာပ်ကုသၚ်မန် အံၚ်ဇၞးလိက်တန် B.A သၞာံ ၂၀၁၂

ဗီုကောန်ဂကောံတၟိ သၞာံ (၂၀၁၃)ဂမၠိုၚ် ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

                      ဗီုကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာအဿဇိ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်
                         ဗီုကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာအရိယ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်
                                ဗီုကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာဇာဂရ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်
                         ဗီုကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာသိရဳပဝရ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်
                        ဗီုကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာဇိနဓဇ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်
                              ဗီုကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာဝရဉာဏ  ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်
                          ဗီုကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာဣန္ဒက ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်
                         ဗီုကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာဝိလာသဂ္ဂ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်
      ဗီုကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာပဏ္ဍိတ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်
             ဗီုတၠဂုဏ်အ္စာဇောတိက ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

ဗီုရုပ်သဘၚ်ကောံဓရီု သၞာံ (၂၀၁၃) သ္ကုတ်ပထမ

                            ဗီုဂကောံသၚ်မန်တံ ပံက်မံၚ်အသေဟာန်ကောံဓရီုသ္ကုတ်ပထမ
                         ဗီုတၠဂုဏ်အ္စာသာသန(သ္ကိုပ်အသေဟာန်)ဗှ်လၟိၚ်ထ္ၜးမံၚ် လၟေၚ်အစဳဇန်ဂမၠိုၚ်
            ဗီုဂကောံသၚ်တံ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ဒၟံၚ်ဂလာန်ြသဝါဒ ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိကေုာံနာယက
               ဗီုညးတာလျိုၚ်စၟတ်စရၚ်တြေံဟီုသောၚ်ကလးမံၚ်စရၚ်ြသန်လုပ်၊တိတ်
                       ကောံဓရီုသ္ကုတ်ပထမတုဲ ဗီုဂကောံသၚ်မန်တံ ဒုၚ်ဒါန်ပိုန်တ္ၚဲ