ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Monday, August 26, 2013

သဘၚ်ပူဇဴဓရ်ပဋ္ဌာန်ရမျာၚ်ဟွံပိုတ်သ္ကုတ်

   ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၃၇၅-သၞာံ၊ ဂိတုခ္ဍဲသဳ (၇)စွေက် တ္ၚဲဗုဒ္ဓဝါ ကြဴနူအခိၚ်ဂကောံသၚ်မန်တံ ကောံဓရီုကၠောံသၞာံတုဲ အခိၚ်ဗ္တံသ္ၚိတ်ြဇၜိုဟ်သိုဟ်ဂှ် တၞဟ်နဂွံဒှ်ဒတုဲဖဵုမြမောဝ်တသိုက် ကုဂကောံသတ်တံညးဂမၠိုၚ်တုဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တသုန္ဒရ၊ ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ အာဂတပၠတရဴတုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဖ္ဍောတ်ပူဇဴဓရ်ပဋ္ဌာန် ပွိုၚ်မွဲတ္ၚဲ မွဲဗ္တံ မဒှ်ရ ဂကောံသတ်မတန်တဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲလောကဏံ အလုံအိုတ်သီု သြဝ်ကဵုဂွံတန်တဴ ဗွဲတသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယ ၜါပြကာအိုတ်ညိ။

Wednesday, August 14, 2013

ဗီုသၚ်အာဇာနဲမန်ဂမၠိုၚ် ဒုၚ်ဗ္ဂိန်ကေတ်ဒၟံၚ် တဆိပ်ြကာ B.A, M.A ကေုာံ Ph.D ပ္ဍဲဘာတက္ကသဵု B.P.U

ဗီုသၚ်အာဇာနဲမန်ဂမၠိုၚ် ဒုၚ်ဗ္ဂိန်ကေတ်ဒၟံၚ် တဆိပ်ြကာ B.A   
အံၚ်ဇၞးလဝ် ပ္ဍဲသၞာံ၂၀၁၁ ကေုာံ ၂၀၁၂  နူကဵုဘာတက္ကသဵု B.P.U
(Buddhist and Pali University of Sri Lanka)ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၀၉/၀၇/၂၀၁၃ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲ သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ် ဒုၚ်ဗ္ဂိန်ကေတ်ဒၟံၚ် တဆိပ်ြကာ B.A, M.A ကေုာံ Ph.D, နူကဵုတၠပညာ ညးဇၞော်ဘာတက္ကသဵု Buddhist and Pali University of Sri Lanka, ပ္ဍဲဌာန- Bandaranaike Memorial International Conference Hall, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka, မရနုက်ကဵု (၁၈) ဝါ ရောၚ်။

သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဒုၚ်ဗ္ဂိန်ကေတ်ဒၟံၚ် တဆိပ်ကြာ B.A  ပိဇကု အံၚ်ဇၞးလဝ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၁/၁၁/၁၈ ကေုာံ ၂၀၁၂/၁၁/၂၂ နူကဵုဘာတက္ကသဵု B.P.U ဟဝ်မဂါမတေံ မဒှ်ရ။ ပၞောဝ်သၚ်မန် မအံၚ်ဇၞးလဝ် တန် B.A ဂမၠိုၚ် တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယ (ကွာန်သာံလှေဝ်) တိုန်စိုပ်တုဲ သီုမဒုၚ်ဗ္ဂိန်ကေတ် တဆိပ်ကြာ နူကဵုတၠပညာ ညးဇၞော်ဘာတက္ကသဵု (B.P.U) ဂှ်တုဲ တၠဂုဏ်အ္စာနရသဳဟ (ကွာန်သာံလှေဝ်) ဟွံတိုန်စိုပ်ရ။  

    အဵုတိုန်နူဂှ်ပၠန် သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ အံၚ်ဇၞးလဝ် တန် B.A ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ နူကဵုဘာတက္ကသဵု B.P.U ဟဝ်မဂါမတေံပၠန် ဗၞတ်မွဲဇကုဟေၚ် မၞုံမဟိမု တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (ကွာန်ဖိုၚ်စိၚ်) တိုန်စိုပ်တုဲ သီုမဒုၚ်ဗ္ဂိန်ကေတ် တဆိပ်ကြာ နူကဵုတၠပညာ ညးဇၞော်ဘာတက္ကသဵု (B.P.U) ဂှ် ဗွဲမမိပ်မြဟ်ပၠန်ရ။ ဂွံၜှ်ပလှ်ကေတ် တဆိပ်ကြာ B.A ဏံမာန်ဂှ် မ္ဒးကတ်လ္ၚတ်လဝ် ပွိုၚ်ပိသၞာံရ။

ဗီုသၚ်အာဇာနဲမန်ဂမၠိုၚ် ဒုၚ်ဗ္ဂိန်ကေတ်ဒၟံၚ် တဆိပ်ြကာ M.A 
အံၚ်ဇၞးလဝ် ပ္ဍဲသၞာံ၂၀၁၁ နူကဵုဘာတက္ကသဵု B.P.U

သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဒုၚ်ဗ္ဂိန်ကေတ်ဒၟံၚ် တဆိပ်ကြာ M.A  ထပှ်ဇကု အံၚ်ဇၞးလဝ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၁ နူကဵုဘာတက္ကသဵု B.P.U ဍုၚ်ကောလမ္ဗ မဒှ်ရ။ ပၞောဝ်သၚ်မန်တအ်ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယကုမ္မာ (ကွာန်ကြေဝ်ဏာ)၊ တၠဂုဏ်အ္စာပုပ္ဖ (ကွာန်ကၟာမဵု) တအ် တိုန်စိုပ်တုဲ သီုမဒုၚ်ဗ္ဂိန်ကေတ် တဆိပ်ကြာ နူကဵုတၠပညာ ညးဇၞော်ဘာတက္ကသဵု (B.P.U) ဂှ် ဗွဲမမိပ်မြဟ်ရ။  

သၟေဟ်နူဂှ် သၚ်မန်ဟွံတိုန်စိုပ်ဂမၠိုၚ် တၠဂုဏ်အ္စာသုနန္ဒ (ကွာန်ကအ်ြဇဲ)၊ တၠဂုဏ်အ္စာဉာဏိဿာရ (ကွာန်သာံလှေဝ်)၊ တၠဂုဏ်အ္စာသုန္ဒရ (ကွာန်ကအ်သ္ကုတ်)၊  တၠဂုဏ်အ္စာအဂ္ဂသာရ (ကွာန်ကအ်ဍောတ်)၊ တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒောဘာသ (ကွာန်ကြေဝ်ဏာ) တအ် မဒှ်ရောၚ်။


ဗီုသၚ်အာဇာနဲမန် ဒုၚ်ဗ္ဂိန်ကေတ်ဒၟံၚ် တဆိပ်ြကာ Ph.D
အံၚ်ဇၞးလဝ် ပ္ဍဲသၞာံ၂၀၁၁ နူကဵုဘာတက္ကသဵု B.P.U

သၚ်အာဇာနဲမန် နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဝွံ အံၚ်ဇၞးလဝ် တန် Ph.D ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၁ နူကဵုအလုံမွဲဘာတက္ကသဵု B.P.U ဍုၚ်ကောလမ္ဗဂှ် ဗၞတ်မွဲဇကုဟေၚ် မၞုံမဟိမု တၠဂုဏ်အ္စာဉာဏိန္ဒ (ကွာန်ကြုက်ပိ)တုဲ အခိၚ်ညး ဒုၚ်ဗ္ဂိန်ကဵု တဆိပ်ကြာဂှ် ဟိုတ်နူ ဒးတာလျိုၚ် ပ္တန်ဒၟံၚ်သာသနာ ပ္ဍဲဍုၚ်ဂျာမနဳတုဲ ဟွံတိုန်စိုပ် ပ္ဍဲဌာန- Bandaranaike Memorial International Conference Hall, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka, 18th Convocation, On 09th July 2013 -ဂှ် မဒှ်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍ္ဲစၟတ်တ္ၚဲ ၀၉/၀၇/၂၀၁၃ ဂှ် သၚ်အာဇာနဲမန် နူကဵု “ဂကောံသၚ်မန် ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ” ဝွံ က္လိဂွံတဆိပ်ကြာ တန် B.A ဂှ် ဗၞတ် (၃) ဇကု၊ တန် M.A ဂှ် ဗၞတ် (၇) ဇကု ကေုာံ တန် Ph.D ဂှ် ဗၞတ် (၁) ဇကုဟေၚ်တုဲ ပံၚ်သီုဖအိုတ် သၚ်အာဇာနဲမန် နူကဵုဂကောံဝွံ ဗၞတ် (၁၁) ဇကုဂမၠိုၚ်ရောၚ်။


                                                                               ချူ - ရာမညလၚ်္ကာဒဳပTuesday, August 13, 2013

ဘိက်ပၟိၚ် သဘၚ်ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၁) ဝါ
သဘၚ်ကောံဓရီုဝွံ ရန်တၟံကဵု ဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ဂွံညဳသာသၟဟ်န်ကီု၊ ဆက်မိတ်ကဵု ကောန်ဂကောံ သၚ်မန်ကၠုၚ်စိုပ်တၟိကီု၊ သၠာဲဂတးတာလျိုၚ်ဂကောံကမ္မတဳတၟိသွက်သၞာံတၟိကီုတုဲ ဇၟာပ်ပ်သၞာံ ကၠောန်ကၠုၚ်မံၚ် လၟုဟ်ပေၚ်ကၠုၚ် မရနုက်ကဵု (၂၁) ဝါရ။ သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ပၠန်လေဝ် ကောံဓရီုကၠုၚ်ညဳညဳသာသာညိဂှ် မ္ဒးဘိက်နိန်မန်ဏာဗွဲမရှေ်သှေ်ရဴဂဴရကျာ်။

ဂကောံကမ္မတဳ သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ၂၀၁၂/၂၀၁၃။