Monday, July 22, 2013

တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠမန်ဂမၠိုၚ်

ဘာမဟိန္ဒလေ မဒှ်ဒၞာဲ မဟိန္ဒထေရ် ဆဵုဂဗသၟိၚ်ဒေဝါနံပိယတိဿ ကိုပ်ကၠာအိုတ်
ဒဵုမဟိန္ဒလေ မဒှ်ဒၞာဲ ထပိုဲသုမန ဘိက်ပၟိၚ်ဒေဝတဴ ကလၚ်ပၚ်မှိၚ်ဓရ်
တန္တရိမာလေ မဒှ်ဒၞာဲ သၟိၚ်ဒေဝါနံပိယတိဿ စှေ်ဒုၚ်တၞံဇြဲဗောဓိ
ဘာဣဿရုမုနိ မဒှ်ဘာသၟိၚ်ဒေဝါနံပိယတိဿကဵုလဝ်ဒါန်
ကျာ်စေတဳလၚ်္ကာရာမ မဒှ်စေတဳသၟိၚ်ဝလဂမ္ဗ (ဝဋ္ဋဂါမဏိ) သိုၚ်ခၞံကဵုလဝ်ဒါန်
ပြာသာဒ်လောဟပါသာဒ မဒှ်ပြာသာဒ်ဒ္စိတ်ထပ် သၟိၚ်ဒုဋ္ဌဂါမဏိကဵုလဝ်ဒါန်
ကျာ်မုတိယၚ်္ဂဏ မဒှ်ဒၞာဲကျာ်တြဲကေၚ်လုပ်လဝ်သမာပတ်
ဓါတ်ဂၞေဟ်ကျာ်တြဲ ဍုၚ်ကာန္ဒဳ
တ္ကံနာဂဒဳပ မဒှ်ဒၞာဲကျာ်တြဲက္ညကၠုၚ်စိုပ်လဝ် တၞဟ်နဂွံပလာံဗဇးသၞဝဲ သၟိၚ်နာ်ကောကဵုဒေံၜါ 
စူလောဒရ ကဵု မဟောဒရ
ဗလးဂၠံၚ် အာလ္ၚောဝ်တၞံဇြဲဗောဓိ ကျာ်တြဲဂေါတမ ကလိဂွံသဗ္ဗညုတဉာဏ်
ဒဵုသဳဂိရိယ မဒှ်ဒၞာဲဗဒိုပ်နန်သၟိၚ်ကဿပ ဒုၚ်ခဳပၞာန်
စေတဳမဟိယၚ်္ဂဏ မဒှ်ဒၞာဲတၠဳပိုန်ကျာ်တြဲက္ညစိုပ်ကၠာအိုတ်

ဗီုရုပ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ်ကဵုမံၚ်သြဝါဒ
ဗီုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် က္လံလ္ၚောဝ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ်
ဗီုရုပ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာသောဘဏ ဗ္ဂိန်ဝတ္ထုဒါန် ကုနာယကသၚ်မန်
ဗီုရုပ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဗ္ဂိန်ဝတ္ထုဒါန်ထိုၚ်လိက် ကုဒု-ဥက္ကဋ္ဌဂကောံ သွက်သၚ်မန်ဂမၠိုၚ်
ဗီုရုပ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဗ္ဂိန်ဝတ္ထုဒါန်ထာဝရနိဓိ ကေုာံ တိုက်ရံၚ်လိက် ကုညးဂိုၚ်သြန်
ဗီုရုပ်ဂကောံသၚ်မန် ဗ္ဂိန်ကဵုဒၟံၚ်ဒါန် လိက်ကၞပ်တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ် ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ


   ကိစ္စပွမဂေတ်လန် ဗဵုလ္ရောဝ်ကျာ်ဝွံ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲလက်ထက်ပစ္စုပ္ပန်လၟုဟ်ဏံ ဟွံသေၚ်ဏီ၊ ပ္ဍဲလက်ထက် ကျာ်တြဲဂမျိုၚ်တမၠာတမၠာတေံလေဝ် ကေၚ်နွံကၠုၚ်ကီုရောၚ် ပိုယ်သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ် ပ္ဍဲလိခ် ဗုဒ္ဓဝၚ်တအ်အိုတ်ရ။
တုပ်တၠုၚ်လအာဂှ်ကီုရ ၊ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ရဲ (၀၃၊၀၇၊၂၀၁၃) ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠမန် ဘဒန္တ သောဘဏ (ဘာမ္ရဵုအံၚ်ဇၞး၊ ဍုၚ်လၟိုၚ်)၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဉာဏပါလ (ဘာရာမည၊ ဍုၚ်လၟိုၚ်)၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဇိနေယျ (ဘာဇေတဝန် ၊ ကွာန်ကျာ်ပရၚ်)၊ တၠဂုဏ်အ္စာခန္တဳ (ဂုဏ်ကြောံ၊ ဘာဝါတ်ပြောက်၊ ဍုၚ်သေံ) တၠဂုဏ်အ္စာဨသိက (ဘာဝါတ်ခေါက်၊ ဍုၚ်သေံ)၊ တၠဂုဏ်အ္စာတေဇ (ဂုဏ်ဗၟာ)၊ ဒကာဘာ နာဲဘာဲ (ဍုၚ်လၟိုၚ်) ကေုာံ အလံၚ်ဒံက်တာ တၠဂုဏ်အ္စာဃောသက (ဘာက္ၜၚ်ဍဳ၊ ဍုၚ်သေံ) တအ် တၞဟ်နဖဵုဂွံကၠုၚ်ဗဵုလ္ရောဝ်ကျာ် ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံဂှ် စ္ဍးတိတ်နူသၞေဟ်က္ၜၚ်ကျာသုဝဏ္ဏဘူမိတုဲ ဂွံစိုပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံတုဲရ။
လုကဴကာလကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ၊ တၠဂုဏ်အ္စာတအ် နွံမံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဏံဝွံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာပိုယ်ဏံလေဝ် ဒုၚ်တၠုၚ်၊ ဒုၚ်သဇိုၚ်၊ ပတုဲဝတ် ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ကီု သီုကဝါ်ပလံၚ်ဏာကဵု ကျာ်ဇဳ မပပ္တံကဵုတၞံဇြဲဗောဓိ မဒှ်ဒၞာဲဌာနကျာ်တြဲဂေါတမ ကလိဂွံသဗ္ဗညုတညာဏ်ကီု၊ ကျာ်မဟာစေတဳ မၞုံကဵုဓါတ်ကျာ်ဂၠိုၚ်အိုတ် ပ္ဍဲသိရဳလၚ်္ကာဏံကီု၊ ဓါတ်ဗြကၞေၚ်၊ ဓါတ်ဂၞေဟ် ကေုာံ ဓါတ်ဇုတ်ကၞၚ်ကအ် ကျာ်တြဲဂေါတမတံကီု၊ သီကလျာဏဳ မဒှ်ဒၞာဲကျာ်တြဲဂေါတမ မကၠုၚ်ဟုံလဝ်ဍာ် ကေုာံ ဒၞာဲခမဳသၚ်ကောန်ရာမညတအ် မကၠုၚ်ဗှ်လဝ် ခမဳပယျၚ် ပ္ဍဲလက်ထက် သၟိၚ်မန်ဓမ္မစေတဳကီု သီုကဵုဒၞာဲတြေံတြဟ် ဌာန်သာသနာ မကေၚ်ဇၞော်မောဝ်ကၠုၚ်လဝ် မွဲအခိၚ်တေံ ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံရ။
   ပ္ဍဲတ္ရဲလကြဴအိုတ် ကိုပ်ကၠာနူဟွံဂွံစ္ဍးသာဲခြာတိတ် နူတ္ကံလၚ်္ကာဏီဂှ် ဂကောံသၚ်မန် ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ် ကလအ်လ္ရောဝ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ၊ တၠဂုဏ်အ္စာတံတုဲ ညးတအ် ဟီုဂလာန်တၚ်ဂုဏ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတၞဟ်ဟ်သာ်အိုတ်ရ။ ပၞောဝ်တအ်ဂှ် “စပ်ကဵုကိစ္စပစ္စယ်ပန် သွက်ဂွံထံက်ပၚ် ကုသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ပါလုပ်မွဲတၚ်ကီုရ၊ ဗွဲတၟေၚ်တုန် စပ်ကဵုကိစ္စထံက်ပၚ် ပစ္စယ်ပရေၚ်ပညာ မပပ္တံကဵု B.A/M.A/M.phil/Ph.D. တအ်ဂှ် ညးတအ် ပတိုန်ဂရၚ်ပတီ ကုဂကောံသၚ်မန် ရာမညနိကာယ ပ္ဍဲဍုၚ်မန်တေံဏောၚ်”  ညးတအ် ကဵုသမ္တီလဝ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ်အိုတ်ရ။ ဆဂှ်ဟွံသေၚ်ဏီ၊ ညးတအ် သၠးကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် သြန်ထာဝရနိဓိ (၄၀,၀၀၀ ရူပဳ) သြန်တိုက်ရံၚ်လိခ် (၁၀,၀၀၀ ရူပဳ) ဂမၠိုၚ်တုဲ ပၞောဝ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (၄၁) ဇကုတအ်ဂှ် (၂,၀၀၀ ရူပဳ) ၃၃ ဇကု၊ (၃,၀၀၀ ရူပဳ) ၈ ဇကုတအ်ဂှ်လေဝ် ထံက်ဏာပၚ်ကာပညာ တၞဟ်ဟ်သာ်အိုတ်ရ။

လုကဴပွိုၚ်(၆)တ္ရဲ ဂေတ်လန်ကျာ် ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ စုၚ်ၚ်လေၚ်ၚ် ဗွဲမမိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ရဲ (၀၉၊၀၇၊၂၀၁၂) အခိၚ်(၁၁)ဗ္တံဂှ် စ္ဍးသာဲတိတ်အာ နူဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗတုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ်လေဝ် ဗက်ပလံၚ်ဏာ စဵုကဵုစိုပ်သၞေဟ်က္ၜၚ် Bantaranaike တေံရောၚ်။

0 comments:

Post a Comment