ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Saturday, July 27, 2013

ဗီုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ သက္ကရာဇ်၂၀၀၅

ဗီုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ ၂၀၀၅

ဗီုသၚ်မန်ဂမၠိုၚ်ပံက်အသေဟာန်ကောံဓရီု


ဗီုကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ စၟဳစၟတ်စရၚ်

ဗီုဂကောံသၚ်မန်တံ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်မံၚ် ဂလာန်သြဝါဒကျာ်ဇၞော်အ္စာ

ညးတာလျိုၚ်ဂကောံကမ္မတဳတြေံ အပ်ပြာပ်တာလျိုၚ်ကု သဘာပတိ

ဂကောံသၚ်မန်အဃောရုဲစှ်မာဲ သွက်ဂွံပ္တိုန်ညးတာလျိုၚ်ကမ္မတဳတၟိ

ရုဲစှ်ပ္တိုန်ညးတာလျိုၚ်တၟိတုဲ သၚ်တံတုပ်စိုတ် ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာ

ဗီုသၚ်မန်တံ ပစၟတ်သမ္တီညးတာလျိုၚ်ကမ္မတဳတၟိ


ရုဲစှ်ပ္တိုန်ညးတာလျိုၚ်တၟိတုဲ လၟိၚ်ယၟုညးတာလျိုၚ်လ္ဒောဝ်သၚ်

သ္ဘၚ်ကောံဓရီုကၠောံသၞာံအာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးရောၚ်


သၚ်မန်တံ အုပ်ကၠေံနိဂီုသ္ဘၚ်ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ နကဵုဂါထာ ဇယန္တော


ကြဳဇှ်ဒါန ဘဒ္ဒန္တဝဳရိယကျာ်ဇၞော်အ္စာဝဳရိယ နွံပိုန်ဘာမန် ကဠၚ် ဍုၚ်မလေယှာ မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံဒါယကာမန် ဍုၚ်မလေယှာဂမၠိုၚ် နွံသဒ္ဓါစေတနာ လ္တူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာတုဲ ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ် ပိုန်တ္ၚဲ ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ၂၂. ၀၇.၂၀၁၃ ဂှ်ဂွံအံၚ်ဇၞးဗတိုက်သရိုဟ်ကၠေံဓရ်မစ္ဆေရ မွဲဝါပၠန်ရောၚ်။
ကျာ်ဇၞော်အ္စာအာဂတပၠတရဴတုဲ ကဵု်ဒါန်ဖါပ်မံၚ်သၚ်ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ ပေၚ်ကၠုၚ်မရနုက်ကဵု ၄ ဝါရ။

ရံၚ်ကဵုဒေသနာတၠဳမၞုံကုပိုန်ကျာ်ြတဲမ္ဂး (ဒါနံသဂ္ဂဿ သောပါနံ) တုဲ ဒါနကုသိုလ်ဂှ် တုပ်ပၟာညံၚ်ရဴ တၞိန်သောပါန် သွက်ဂွံဂါမ်တိုန်စိုပ် ဍုၚ်သွဝ်-နိဗ္ဗာန်ကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကျာ်ဇၞော်အ္စာမွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံဒါယကာမန် ဍုၚ်မလေယှာဂမၠိုၚ် ပတံလဝ်မဗဳဇကုသိုလ်ပါရမဳ နကဵုပိဏ္ဍပါတ် စၞအဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ်ဝွံ ဖဵု ၅ သာ်မတွံဂး အာယု-ဝဏ္ဏ-သုခ-ဗလ-ပဋိဘာနညာဏ်ဂှ် ဒှ်အာသ္ကအ်​လ္ၚောဝ်ဇွောံမသံသာ စဵုကဵုစိုပ်ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်တေံဟေၚ်ရ။


ဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ်ပၠန်လေဝ် ဗွဲမကောံဓရီုညဳသာ ခၞံဗဒှ်ဓရ်ကာရုဏါ ဖျေံဗယာပ်ဏါမေတ္တာ ကုကျာ်ဇၞော်အ္စာ မွဲဟာန်ကေုာံဂကောံဒါယကာမန် ဍုၚ်မလေယှာဂမၠိုၚ်တုဲ သွက်မဗဳဇကုသိုလ်ဝွံ ဇိုန်ပိုန်ြပၚ်ဏါ သဗ္ဗေသတ္တာ ကုဝေနေယျ အနန္တစက္ကဝါဂမၠိုၚ် ကဵုဂွံဒှ်မံၚ်တသိုက်စိုတ်-တသိုက်ကာယၜါပြကာအိုတ်ညိဂှ် နူကဵုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံဝွံ ပတ္တနာ ရာဒၞာမိက်ဏါရ။

Monday, July 22, 2013

တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠမန်ဂမၠိုၚ်

ဘာမဟိန္ဒလေ မဒှ်ဒၞာဲ မဟိန္ဒထေရ် ဆဵုဂဗသၟိၚ်ဒေဝါနံပိယတိဿ ကိုပ်ကၠာအိုတ်
ဒဵုမဟိန္ဒလေ မဒှ်ဒၞာဲ ထပိုဲသုမန ဘိက်ပၟိၚ်ဒေဝတဴ ကလၚ်ပၚ်မှိၚ်ဓရ်
တန္တရိမာလေ မဒှ်ဒၞာဲ သၟိၚ်ဒေဝါနံပိယတိဿ စှေ်ဒုၚ်တၞံဇြဲဗောဓိ
ဘာဣဿရုမုနိ မဒှ်ဘာသၟိၚ်ဒေဝါနံပိယတိဿကဵုလဝ်ဒါန်
ကျာ်စေတဳလၚ်္ကာရာမ မဒှ်စေတဳသၟိၚ်ဝလဂမ္ဗ (ဝဋ္ဋဂါမဏိ) သိုၚ်ခၞံကဵုလဝ်ဒါန်
ပြာသာဒ်လောဟပါသာဒ မဒှ်ပြာသာဒ်ဒ္စိတ်ထပ် သၟိၚ်ဒုဋ္ဌဂါမဏိကဵုလဝ်ဒါန်
ကျာ်မုတိယၚ်္ဂဏ မဒှ်ဒၞာဲကျာ်တြဲကေၚ်လုပ်လဝ်သမာပတ်
ဓါတ်ဂၞေဟ်ကျာ်တြဲ ဍုၚ်ကာန္ဒဳ
တ္ကံနာဂဒဳပ မဒှ်ဒၞာဲကျာ်တြဲက္ညကၠုၚ်စိုပ်လဝ် တၞဟ်နဂွံပလာံဗဇးသၞဝဲ သၟိၚ်နာ်ကောကဵုဒေံၜါ 
စူလောဒရ ကဵု မဟောဒရ
ဗလးဂၠံၚ် အာလ္ၚောဝ်တၞံဇြဲဗောဓိ ကျာ်တြဲဂေါတမ ကလိဂွံသဗ္ဗညုတဉာဏ်
ဒဵုသဳဂိရိယ မဒှ်ဒၞာဲဗဒိုပ်နန်သၟိၚ်ကဿပ ဒုၚ်ခဳပၞာန်
စေတဳမဟိယၚ်္ဂဏ မဒှ်ဒၞာဲတၠဳပိုန်ကျာ်တြဲက္ညစိုပ်ကၠာအိုတ်

ဗီုရုပ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ်ကဵုမံၚ်သြဝါဒ
ဗီုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် က္လံလ္ၚောဝ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ်
ဗီုရုပ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာသောဘဏ ဗ္ဂိန်ဝတ္ထုဒါန် ကုနာယကသၚ်မန်
ဗီုရုပ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဗ္ဂိန်ဝတ္ထုဒါန်ထိုၚ်လိက် ကုဒု-ဥက္ကဋ္ဌဂကောံ သွက်သၚ်မန်ဂမၠိုၚ်
ဗီုရုပ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဗ္ဂိန်ဝတ္ထုဒါန်ထာဝရနိဓိ ကေုာံ တိုက်ရံၚ်လိက် ကုညးဂိုၚ်သြန်
ဗီုရုပ်ဂကောံသၚ်မန် ဗ္ဂိန်ကဵုဒၟံၚ်ဒါန် လိက်ကၞပ်တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ် ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ


   ကိစ္စပွမဂေတ်လန် ဗဵုလ္ရောဝ်ကျာ်ဝွံ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲလက်ထက်ပစ္စုပ္ပန်လၟုဟ်ဏံ ဟွံသေၚ်ဏီ၊ ပ္ဍဲလက်ထက် ကျာ်တြဲဂမျိုၚ်တမၠာတမၠာတေံလေဝ် ကေၚ်နွံကၠုၚ်ကီုရောၚ် ပိုယ်သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ် ပ္ဍဲလိခ် ဗုဒ္ဓဝၚ်တအ်အိုတ်ရ။
တုပ်တၠုၚ်လအာဂှ်ကီုရ ၊ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ရဲ (၀၃၊၀၇၊၂၀၁၃) ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠမန် ဘဒန္တ သောဘဏ (ဘာမ္ရဵုအံၚ်ဇၞး၊ ဍုၚ်လၟိုၚ်)၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဉာဏပါလ (ဘာရာမည၊ ဍုၚ်လၟိုၚ်)၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဇိနေယျ (ဘာဇေတဝန် ၊ ကွာန်ကျာ်ပရၚ်)၊ တၠဂုဏ်အ္စာခန္တဳ (ဂုဏ်ကြောံ၊ ဘာဝါတ်ပြောက်၊ ဍုၚ်သေံ) တၠဂုဏ်အ္စာဨသိက (ဘာဝါတ်ခေါက်၊ ဍုၚ်သေံ)၊ တၠဂုဏ်အ္စာတေဇ (ဂုဏ်ဗၟာ)၊ ဒကာဘာ နာဲဘာဲ (ဍုၚ်လၟိုၚ်) ကေုာံ အလံၚ်ဒံက်တာ တၠဂုဏ်အ္စာဃောသက (ဘာက္ၜၚ်ဍဳ၊ ဍုၚ်သေံ) တအ် တၞဟ်နဖဵုဂွံကၠုၚ်ဗဵုလ္ရောဝ်ကျာ် ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံဂှ် စ္ဍးတိတ်နူသၞေဟ်က္ၜၚ်ကျာသုဝဏ္ဏဘူမိတုဲ ဂွံစိုပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံတုဲရ။
လုကဴကာလကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ၊ တၠဂုဏ်အ္စာတအ် နွံမံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဏံဝွံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာပိုယ်ဏံလေဝ် ဒုၚ်တၠုၚ်၊ ဒုၚ်သဇိုၚ်၊ ပတုဲဝတ် ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ကီု သီုကဝါ်ပလံၚ်ဏာကဵု ကျာ်ဇဳ မပပ္တံကဵုတၞံဇြဲဗောဓိ မဒှ်ဒၞာဲဌာနကျာ်တြဲဂေါတမ ကလိဂွံသဗ္ဗညုတညာဏ်ကီု၊ ကျာ်မဟာစေတဳ မၞုံကဵုဓါတ်ကျာ်ဂၠိုၚ်အိုတ် ပ္ဍဲသိရဳလၚ်္ကာဏံကီု၊ ဓါတ်ဗြကၞေၚ်၊ ဓါတ်ဂၞေဟ် ကေုာံ ဓါတ်ဇုတ်ကၞၚ်ကအ် ကျာ်တြဲဂေါတမတံကီု၊ သီကလျာဏဳ မဒှ်ဒၞာဲကျာ်တြဲဂေါတမ မကၠုၚ်ဟုံလဝ်ဍာ် ကေုာံ ဒၞာဲခမဳသၚ်ကောန်ရာမညတအ် မကၠုၚ်ဗှ်လဝ် ခမဳပယျၚ် ပ္ဍဲလက်ထက် သၟိၚ်မန်ဓမ္မစေတဳကီု သီုကဵုဒၞာဲတြေံတြဟ် ဌာန်သာသနာ မကေၚ်ဇၞော်မောဝ်ကၠုၚ်လဝ် မွဲအခိၚ်တေံ ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဏံရ။
   ပ္ဍဲတ္ရဲလကြဴအိုတ် ကိုပ်ကၠာနူဟွံဂွံစ္ဍးသာဲခြာတိတ် နူတ္ကံလၚ်္ကာဏီဂှ် ဂကောံသၚ်မန် ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ် ကလအ်လ္ရောဝ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ၊ တၠဂုဏ်အ္စာတံတုဲ ညးတအ် ဟီုဂလာန်တၚ်ဂုဏ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတၞဟ်ဟ်သာ်အိုတ်ရ။ ပၞောဝ်တအ်ဂှ် “စပ်ကဵုကိစ္စပစ္စယ်ပန် သွက်ဂွံထံက်ပၚ် ကုသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ပါလုပ်မွဲတၚ်ကီုရ၊ ဗွဲတၟေၚ်တုန် စပ်ကဵုကိစ္စထံက်ပၚ် ပစ္စယ်ပရေၚ်ပညာ မပပ္တံကဵု B.A/M.A/M.phil/Ph.D. တအ်ဂှ် ညးတအ် ပတိုန်ဂရၚ်ပတီ ကုဂကောံသၚ်မန် ရာမညနိကာယ ပ္ဍဲဍုၚ်မန်တေံဏောၚ်”  ညးတအ် ကဵုသမ္တီလဝ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ်အိုတ်ရ။ ဆဂှ်ဟွံသေၚ်ဏီ၊ ညးတအ် သၠးကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် သြန်ထာဝရနိဓိ (၄၀,၀၀၀ ရူပဳ) သြန်တိုက်ရံၚ်လိခ် (၁၀,၀၀၀ ရူပဳ) ဂမၠိုၚ်တုဲ ပၞောဝ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (၄၁) ဇကုတအ်ဂှ် (၂,၀၀၀ ရူပဳ) ၃၃ ဇကု၊ (၃,၀၀၀ ရူပဳ) ၈ ဇကုတအ်ဂှ်လေဝ် ထံက်ဏာပၚ်ကာပညာ တၞဟ်ဟ်သာ်အိုတ်ရ။

လုကဴပွိုၚ်(၆)တ္ရဲ ဂေတ်လန်ကျာ် ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ စုၚ်ၚ်လေၚ်ၚ် ဗွဲမမိပ်မြဟ်အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ရဲ (၀၉၊၀၇၊၂၀၁၂) အခိၚ်(၁၁)ဗ္တံဂှ် စ္ဍးသာဲတိတ်အာ နူဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗတုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ်လေဝ် ဗက်ပလံၚ်ဏာ စဵုကဵုစိုပ်သၞေဟ်က္ၜၚ် Bantaranaike တေံရောၚ်။

Sunday, July 21, 2013

သၚ်မန် မကလိဂွံတဆိပ်ကြာ MA ပ္ဍဲတက္ကသိုလ် ကေလနိယ


   ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (20/06/2013) ဂှ် တက္ကသိုလ်ကေလနိယ ဗ္ဂိန်အပ်ပြာပ်ကဵု တဆိပ်ကြာ ကုသၚ်မအံၚ်ဇၞးလဝ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ 2011 ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲကဵုဌာန Bandranaike Memorial International Conference Hall ဍုၚ်ကောလမ္ဗ မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲမဗ္ဂိန်ကဵုတဆိပ်ကြာဝွံ သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတံ မအံၚ်ဇၞးလဝ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံဂှ်လေဝ် ပါလုပ် (၁၀)ဇကု ကီုရ။ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိန္ဒဇာန ကွာန်ပ္ၚ၊ တၠဂုဏ်အ္စာကုသလ ကွာန်ဘာ၊ တၠဂုဏ်အ္စာအရိယ ကွာန်စောဂလာ၊ တၠဂုဏ်အ္စာသုခ ကွာန်တံၚ်ပရၚ်၊ တၠဂုဏ်အ္စာဇောတိက ကွာန်ဒါလာန်၊ တၠဂုဏ်အ္စာပဏ္ဍိတ ကွာန်တံၚ်ပရၚ်၊ တၠဂုဏ်အ္စာဉာဏရံသဳ ကွာန်တံၚ်ပရၚ် တံ တိုန်စိုပ်ဌာနအပ်ပြာပ်တဆိပ်ကြာတုဲ တၠဂုဏ်အ္စာဝံသ ဍုၚ်ပံၚ်၊ တၠဂုဏ်အ္စာဝန္ဒနာ ကွာန်လှာ၊ တၠဂုဏ်အ္စာကုသလ ကွာန်ကအ်ယက္ခ တံဂှ် ဟိုတ်နူနွံဒၟံၚ်ဌာန်သ္ၚောဲခြာတုဲ ဟွံပြာပ်ကၠုၚ်စိုပ်ဌာနဗ္ဂိန်တဆိပ်ကြာဝွံ မဒှ်ရ။