ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Saturday, June 29, 2013

Tuesday, June 25, 2013

ဒါန်တ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု

ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ 01,06,2013 ဝွံ ဒှ်တ္ၚဲကၟိနု်ဍုၚ်ဟံသာဝတဳလီု လိုန်လုပ်ပေၚ်ကၠုၚ် (၂၅၆)သၞာံတုဲ ဒါယကာ နာဲကောဆာန်၊ နာဲတုၚ်ဟာန် ခေတ္တ-ဍုၚ်ကနေဒါ ဓရ်သဒ္ဓါညးတံ က္တဵုဒှ်က္ဍတ်ပါ်ကၠုၚ်တုဲ သၠးပွးကဵုဒါန် ကုဂကောံသၚ်မန် မကတ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ်ပညာ ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ၊ ဒါန်ပိဏ္ဍပါတ် ကေုာံ နဝကမ္မဝတ္ထု ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲဝွံ မဒှ်ရ။ ဂကောံတၠဳပိုန်သၚ်တံညးဂမၠိုၚ်လေဝ် ဖျေံဗယာပ်ဓရ်မေတ္တာ ပါပရအ်ဇိုန်ပိုန် သွက်ညးတၠဒါန်တံကီု သီုကဵုသၚ်အာဇာနဲမန် သ္ဂံၚ်အာဇာနဲမန်မပြဟ်လလုဲအာအလုံအိုတ်သီုတံဂှ် သြဝ်ကဵုဂွံဒှ်တသိုက် ကဵုဂွံအာစိုပ်ဌာန်သုဂတိမပြဲပြဲမာန်အိုတ်ညိအဴ...။

Monday, June 24, 2013

Saturday, June 8, 2013

gadgets for windows 8


ပ္ဍဲ Windows7 ဂှ်ၜိုန် Gadgets ပါကၠုၚ်ဒတုဲကီုလေဝ် ကာလစိုပ်ကၠုၚ် Windows8 ဏံဂှ် Gadgets ဟွံပါကၠုၚ်ကရောံ Windows တုဲ Gadgets ပိုယ်မ Dwonload ဂိုၚ်စွံလဝ်တုဲတုဲတံဂှ်လေဝ် install စုတ်ပ္ဍဲစက်ဟွံဂွံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ယဝ်နွံပၟိက်မိက်ဂွံသုၚ်စောဲ Gadgets ဗီု Windows7 ပၠန်မ္ဂး ဒး install စုတ် 8GadgetPack တုဲမှ ဂွံထပ်စုတ် Gadgets ပိုယ်မသုၚ်စောဲဒၟံၚ်တုဲတုဲတေံ ဂွံရ။ မွဲသာ်ပၠန် ပ္ဍဲ 8GadgetPack ဝွံ Gadget နွံမံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ လၟိဟ်ဂကူ Gadgets လေဝ်ဂၠိုၚ် ဗီုပြၚ်သ္ၚိ Gadgets လေဝ် ကျေဝ်နူကဵု Windows7 ဟီုစဂွံရ။ ကြဴနူဂှ် မပ္တံကဵု Gadget ကြက္ကဒိန်မန်, Gadget တၞဟ်ဟ်တံလေဝ် မိက်ဂွံထပ်စုတ်မ္ဂး ထပ်စုတ်ဂွံမာန်ရ။ ယဝ်နွံပၟိက်မ္ဂး ဂၠောၚ်ပလှ်ကေတ် အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံညိ။

(1) 8GadgetPack
(2) Mon calendar Gadget

တင်စၟတ်။ ။ သွက်ညးမသုၚ်စောဲဒၟံၚ် Windows8 တံဂှ် ယဝ်စုတ် Gadget ကြက္ကဒိန်မန် Unicode ဂှ်မ္ဂး ပြေပြံၚ်ဂၠိုၚ်ရ။

By NyanRott

Tuesday, June 4, 2013

Saturday, June 1, 2013

သုၚ်စောဲ Connectify တုဲ ဗီုဂွံပါ်ပရအ်သုၚ်စောဲ Wifi internet


ခေတ်လၟုဟ်ဟိုတ်နူစက်အရပ်အစပ်သုၚ်စောဲဂတာပ်ခေတ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်တုဲ ညးမွဲမ္ဂး ပိုၚ်ပြဳလဝ် ကပေါတ်ၜါဂကူ၊ ပိဂကူ မပ္တံကဵု Laptop, Taplet, Phone မပ္တံသာ်ဝွံအိုတ်ရ။ ပ္ဍဲကပေါတ်တံဂှ်မွဲမွဲပၠန် ဒှ်မၚ်ကပေါတ်ဒးသုၚ်စောဲကဵု internet ဖအိုတ်တုဲ internet နွံမှသုၚ်စောဲဍိုက်ပေၚ်ပြေပြံၚ်ဂၠိုၚ်ရ။ တုဲပၠန် သွက်ဂွံပါ်ပရအ် Wifi internet တံဂှ်ပၠန်လေဝ် ဟိုတ်နူစက်ပါ်ပရအ် Wifi တၞဟ်ခြာလေဝ် ဟွံမွဲတုဲ   သုၚ်စောဲပ္ဍဲခမ်ပျူတာမ္ဂး ပ္ဍဲဖုၚ်သုၚ်စောဲဟွံဂွံ၊ သုၚ်စောဲပ္ဍဲဖုၚ်မ္ဂး ပ္ဍဲခမ်ပျူတာသုၚ်စောဲဟွံဂွံ လ္ၚဵုဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်အခက်အခုဲ ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲစက်ခမ်ပျူတာပိုယ် ယဝ်ဂွံစုတ်လဝ် Connectify ဝွံမ္ဂး နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ပါ်ပရအ်သုၚ်စောဲ Wifi ကဵု Taplet, Phone တၞဟ်ဟ်တံအလုံအိုတ်သီုမာန်အိုတ်ရ။ ယဝ်နွံပၟိက်မ္ဂး ဂၠောၚ်ပလှ်ကေတ် အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံညိ။

         (ဟွံသေၚ်မ္ဂး)


(၁) ယဝ်သုၚ်စောဲ Connectify Pro 4.3.0 ဂှ်မ္ဂး ကာလ install စုတ်ပ္ဍဲခမ်ပျူတာတုဲ ဍေံသၟာန်ကၠုၚ်မ္ဂး ရုဲစှ်ကေတ် Enter License တုဲ ဗပေၚ်စုတ် အတိုၚ်သၟဝ်ဏံညိ။ 
email: rene.bidner@hotmail.com

serial: QE4943-K24T79-KKJKKA-M2NQKW-XWVZYT-Z8DN8J-6NEN1A-UCRZ1A-EM8E7J-AV529K-ZEDV52-4EYYFV-T4UE7G-AFVAYW-77G5B4-JKNBJS-Z4MEX7-HRB2TT-N7GVF4-UBXNJS-288MXL-G5GAPU-3UQ

(၂) ယဝ်သုၚ်စောဲလဝ် Connectify v3.25 ဂှ်မ္ဂး ဍဵု connectify.pro.v3.25-patch ဂှ်တုဲ copy ဗပေၚ်စုတ် အတိုၚ်ဍေံမကဵုလဝ်ဂှ်ညိ။

ဗီုဂွံသုၚ်စောဲ
(၁) ဒၞာဲ Hotspot Name တက် တက်စုတ်ယၟုဒးကဵုဂၞပ်စိုတ်ဇကုညိ။
(၂) ဒၞာဲ Password ဂှ် တက်စုတ် ဂနန်ပဏုက်သမ္တီလောဲ အောန်အိုတ်ဒ္စာံမ။
(၃) ဍဵု Start Hotspot 
(၄) ပံက် Wifi ပ္ဍဲဖုၚ်ဇကု Device ဇကုမိက်ဂွံသုၚ်စောဲ internet တံဂှ်တုဲ ခဍံက်ယၟု Wifi ဇကုမတၚ်လဝ် (Connectify-me) ဂှ်တုဲ တက်စုတ်ဂနန်ပၞုက်ဇကုမ္ဂး သုၚ်စောဲဂွံရ။
ဍဵု Clients မ္ဂး ဒဒှ်ရ ဖုၚ်ဇကုသုၚ်စောဲဆက်စၠောံလဝ် Wifi ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံမဒှ်ရ။
ကဵုဂွံပြေပြံၚ်မာန်ညိ
ဉာဏ်ရတ်