ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Wednesday, May 29, 2013

ဒါန်ဂွံသတိဗှ်သၞာ ကျာ်ဇၞော်အ္စာမန်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တတေဇနိယ (ချစ်ကိုး) ညးမပ္တန်လဝ်ဘာမန်အိပိုဝ်ဝွံ အဃောမပ္တန်မံၚ်သာသၞာမန် ပ္ဍဲဍုၚ်မလေယှာဂှ် ယဲဝေဒနာမသ္ကာတ်ြမဟ် က္တဵုဒှ်တိုန်လွာဲဂှ် သီုဟွံရန်တၟံလဝ်မွဲသာ် ဒးပါ်ဂၠံၚ်တရဴဏါစး ဂတးထောံမုက္ခဝါကဵု ဂကောံသဟဓရ်ဂမၠိၚ်ကီု သီုကဵုဂကောံဒါယကာမန်ဂမၠိုၚ်ကီုတုဲ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ် ဒးစိုပ်အာသၟဝ်သ္ကေံတဲ ဓရ်မာရဏ စုတိက္ညစဴအာသွဝ် ပ္ဍဲဍုၚ်မလေယှာတေံတုဲ ဂကောံသၚ်မန်ဍုၚ်မလေယှာတံ နကဵုတာလျိုၚ်စိုပ်ပၞး ဟွံဂတးတရဴထောံစး ဆက်ကေတ်အာတာလျိုၚ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်က္ဍိုက်က္ဍိုပ် ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ဇွသၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မလေယှာ-ရ။ ကမၠောန်ကေၚ်ကာစံၚ်ဇွဂြဇုတ်အာစိုပ်ဒတုဲတုဲ ဝတ္ထုဒါန်ြသန်မရပ်စပ်သုၚ်စောဲ သှေ်သၟေဟ်မံၚ် ဗၞတ်ြသန်ရေန်ကေတ်(၇၅၀)ဂှ် ဂကောံသၚ်မန်တံကီု သီုကဵုဂကောံဒါယကာမန်ဍုၚ်မလေယှာတံအိုတ်သီု ညးတံနွံသဒ္ဓါစေတနာ မိက်ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာတံတုဲ ဝတ္ထုဒါန် (၇၅၀)ဂှ် ပြၚ်ဗစိုပ်နၚ်တ္ကံလၚ်္ကာဝွံရ။ ဘိက်နိမန်ပကောံနၚ် တၠီလပိုန်သၚ်မွဲဌာန်ကဵုမွဲဌာန်တုဲ ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ၁၈. ၀၅. ၂၀၁၃ ဂှ် ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ်ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာတံရ။ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ်လေဝ် ဒုၚ်ကေတ်ဒါန် နကဵုဓရ်ကရုဏါမသၠုၚ်ြပဲတုဲ ဗွဲမကောံဓရီုညဳညဳသာသာ မွဲဂကောံမွဲကရောံ ဗျေံဗယာပ်ဓရ်မေတ္တာ ကုကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တတေဇနိယတုဲ သွက်မဒါန်ကုသိုလ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဌာန်တသိုက်သုခါ ကဵုဂွံအာစိုပ်မာန်ညိဂှ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်တံ မဒးရာဒၞာမိက်ဏါရကျာ်။

             သံဝေဂဂါထာ
ဂျိုၚ်မံၚ်လောက၊   ကုသိုလ်ပဏါ။
မွဲတ္ၚဲဍာံပြ၊           တရဴဏံဒးအာ။
ပိုန်ဂြပ်ထဝ်ြသန်၊   ဂၠိုၚ်လောန်ဟွံညှာ။

ဓရ်မာရဏ၊          ကော်ရပိုယ်ဒးအာ။


Saturday, May 25, 2013

သုၚ်စောဲ Itools သွက်ဂွံစၠောံ files ပ္ဍဲ Iphone, Ipad တံ


သွက်ဂွံစၠောံ files ဆေၚ်စပ်ကဵု iDevices အိုတ်သီုတံဂှ် ၜိုန် iTunes နွံမံၚ်တုဲတုဲကီုလေဝ် လဆောဝ်မ္ဂး ခမ်ပျူတာလ္ၚဵုတံဂှ် သုၚ်စောဲဟွံပြေပြံၚ် မပ္တံကဵု Errors တံ၊ သ္ပ Sync apps ဟွံဂွံတံတုဲ ညးမသုၚ်စောဲ iTunes ဒှ်ကၠုၚ်အခက်အခုဲ ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ယဝ်ဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး သဟာဲတံ လ္ပဍောၚ်စိုတ်ညိ။ ယဝ်သဟာဲ သုၚ်စောဲ iTools ဝွံမ္ဂး ပြေပြံၚ်မာန်ရ။ iTools ဝွံ ဗ္ၜတ်ဝှာၚ်လေဝ်ဍောတ် သုၚ်စောဲလေဝ်လောဲ ပြဟ်ပြေဟ်သာဍာတဴရ။ ဆဂး iTools မွဲဓဝ်ဟိုတ်နူဒတူလိုၚ်ဟွံဂွံတုဲ ပ္ဍဲစက်သဟာဲဂှ် ဒး Install စုတ်လဝ် iTunes ဗွဲကိုပ်ကၠာတုဲမှ ဂွံပံက် iTools မ္ဂး ဍေံညာတ်ဖုၚ်(Device)ဇကုမာန်တုဲ ကေၚ်ကာမပ္တံကဵု စၠောံဗီုရုပ်၊ စၠောံဒွက်၊ စၠောံကဝးရုပ်တံမာန်အိုတ်ရ။ ယဝ်နွံပၟိက်မ္ဂး ဂၠောၚ်ပလှ်ကေတ် အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံညိ။