Friday, April 5, 2013

Applications ဟွံဒးသုၚ်စောဲတံ ဗီုဂွံနုက်ပ္တိတ်

  Pragrams မစုတ် (install) လဝ်ပ္ဍဲခမ်ပျူတာပိုဲတံဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်တၚ်အခက်အခုဲ မလေပ်သ္ပကဵုအန္တရာဲခမ်ပျူတာမွဲမွဲကီု၊ ဟိုတ်နူဟွံဒးစိုတ် ဟွံမိက်သုၚ်စောဲကီု ဟိုတ်နူမိက်ဂွံသၠာဲသုၚ်စောဲဂကူတၞဟ်ကီုတုဲ ယဝ်မိက်ဂွံနုက်ပ္တိတ် (Uninstall) ထောံ Programs တံဂှ်မ္ဂး နကဵုနဲသၟဝ်ဝွံ နုက်ပ္တိတ်မာန်ရ။ ဒၞာဲဂွံ Uninstall Programs ပ္ဍဲ Windows OS ၜိုန်နွံမံၚ်ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲ Mac OS ဂှ် တၞဟ်ခြာမံၚ်ညိရ။ ညးချူလိက်ဝွံ ရန်တၟံကဵု ညးမသုၚ်စောဲခမ်ပျူတာတၟိတၟိတံတုဲ မ္ဒးချူဏာ ဗီုဂွံ နုက်ပ္တိတ် Programs သီု OS ၜါဂကူမဒှ်ရ။

Windows OS 
(၁) အာကဵု Start >> Control Panel
 (၂) Programs

(၃) Programs and Features

(၄) ဒၞာဲဝွံ Program ပိုဲမိက်ဂွံနုက်ပ္တိတ်ဂှ် ခ္ဍံက်မွဲလ္တုန်တုဲ ဍဵု Uninstall ညိ။ (ဝါ) ဍဵု Window + R (Run) တုဲ တက်စုတ် appwiz.cpl မ္ဂး စိုပ်ဒၞာဲဏံ တိုက်ရိုက်ဟဂှ်ရ။)
 (၅) ယဝ်ဍေံသၟာန် Are you sure you want to uninstall ...... ....? မပ္တံသာ်ဝွံ မ္ဂး ဍဵု Yes ညိ။ 
  တၚ်စၟတ်။ ။ Program မွဲကဵုမွဲ ဟိုတ်နူချူလဝ်ဟွံတုဲ အစဳဇန်ဒးဆက်အာဂတဝွံလေဝ် ဟွံတုပ်သၟဟ်ညးသ္ကံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အရာဝွံ ချူထ္ၜးကဵုကိုန်ဂစိုတ်ဟွံဂွံတုဲ ရံၚ်ဗှ်ဗက် အတိုၚ်အစဳဇန်ဍေံမသၟာန်တံဂှ်တုဲ ဍဵုဗက်အာမပ္တံကဵု Yes, Next, Finish, Close တံမဒှ်ရ။

 - - - - - - - - - - -  - --  - - - - - - - - - - - - - - -

Mac OS
 ပ္ဍဲ Mac OS ဝွံ ဒၞာဲ Uninstall Programs ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဗီုWindows OS ဂှ် ဟွံမွဲတုဲ သ္ဂောံနုက်ပ္တိတ် Application ဟွံမွဲပၟိက်တံဂှ် ဒှ်မံၚ်တၚ်ဝါတ်ဂါတ် သွက်ညးမရပ်စပ်သုၚ်စောဲ Mac တၟိတၟိတံရ။ ဆဂး နဲဂွံနုက်ပ္တိတ်ဂှ် နွံဂၠိုၚ်မံၚ်ကီုရ။ လ္ၚဵုဂှ် အာဇိုတ်မံၚ်ဒၞာဲ Applications တုဲ လ္ၚဵုဂှ် အာဇိုတ်မံၚ်ပ္ဍဲကဵု System files လေဝ်နွံရ။ သ္အာၚ်နူဂှ် သုၚ်စောဲ software မွဲမွဲတုဲ သ္ပ Uninstall (နုက်ပ္တိတ်) Applications တံလေဝ် နွံမံၚ်ကီုရ။ ပၞောဝ်ဂှ် ပွမနုက်ပ္တိတ် Applications ကဵု AppCleaner ဂှ် ပြေပြံၚ်လောဲသွာမံၚ်တုဲ မိက်ဂွံပါ်ပရအ်ကဵု ကောန်ဂကူပိုဲ ညးမသုၚ်စောဲမံၚ် Mac OS တံရ။
(၁) ဗွဲကိုပ်ကၠာ Download ကေတ် AppCleaner ဒၞာဲဏံညိ။
(၂) AppCleaner ပိုဲမ Download လဝ်ဂှ် Copy ကေတ်တုဲ အာ Paste စုတ် ပ္ဍဲကဵု Applications filder ညိ။

(၃) လ္တူ AppCleaner ဂှ် ဍဵု click ၜါလ္တုန် (ဝါ) right click >> open 

(၄) ယဝ်ပိုဲမိက်ဂွံဇိုတ် မိက်ဂွံနုက်ပ္တိတ် Applications တံမ္ဂး ခဍံက်ဒၞာဲ Applications မွဲဝါတုဲ ကဵုထောံစၟတ်ကဵု Application ပိုဲမိက်ဂွံနုက်ပ္တိတ်တုဲ ဍဵု Search ညိ။ (ညးချူလိက်ဝွံ ဟိုတ်နူမိက်ဂွံနုက်ပ္တိတ် ilivid တုဲ ကဵုလဝ်စၟတ်ဒၞာဲဂှ် မဒှ်ရ။)
(၅) file မဆေၚ်စပ်ကဵု Application ပိုဲမိက်ဂွံနုက်ပ္တိတ်ဂှ် ဍေံဂၠိုက်ဂၠာဲတုဲ ထ္ၜးကဵု အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံ မဒှ်ရ။ သွက်ဂွံဇိုတ်ဝှာၚ်တံဂှ် ဍဵု Delete မ္ဂး ကိစ္စအာစိုပ်ဒတုဲရ။ ( files, folders ပိုဲမဇိုတ်လဝ်လၟုဟ်ဂှ် ဟိုတ်နူဍေံကၠဟ်ထောံလဝ် ပ္ဍဲ Trash (နထၟိက်)တုဲ ယဝ်မိက်ဂွံကလေၚ်ကေတ်မ္ဂး ကလေၚ်ကေတ်ဂွံမာန်တုဲ ယဝ်မိက်ဂွံဇိုတ်ထောံပိုတ်တ်သ္ကုတ်တ်မ္ဂး ဍဵု Empty Trash တုဲ ဇိုတ်ကၠေံမာန်ရ။)
NyanRott

0 comments:

Post a Comment