ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Saturday, March 30, 2013

သ္ဂုတ်သွာတ်သရဏဂုဏ်

လျးဉာဏ်ဗုဒ္ဓဘာသာ (၅)

Friday, March 29, 2013

နဲဂွံရံၚ် ဂၞန်model ခမ်ပျူတာ

  ပ္ဍဲကာလစက်ကောန်ပျူတာပိုယ် က္တဵုဒှ်ပြဒ္ဒညာ မမိက်ကဵုမွဲမွဲကီု ဒရိုက်ဗာ (drivers) ယအ်အာကီုမ္ဂး ဂၞန်မဝ်ဒေဝ် (model) စက်ကောန်ပျူတာပိုယ်ဂှ် ကိစ္စဇၞော်ကၠုၚ်ရ။ ဂၞန်မဝ်ဒေဝ်စက်ပိုယ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဂၠာဲကေတ်ဗွဲမ္ၚး ဆဵုကေတ်မာန်မံၚ်ကီုလေဝ် ကာလလဆောဝ် ဂၠာဲကေတ်ဗွဲမ္ၚး ဟွံဆဵုမ္ဂး အာကဵုနဲသၟဝ်ဏံညိ။
နဲမွဲ။ ။ 1, start > 2, all programs > 3, accessories > 4, system tools,> 

4, system tools > 5, system information 

ဒၞာဲဂွေၚ်လဝ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ဂၞန် model စက်ပိုယ်မာန်ရ။

နဲၜါ။ ။ အာကဵု start > Run >

ယဝ်ဂၠာဲ Run ဟွံဆဵုမ္ဂး windows+R

တုဲတှေ် တက်စုတ် dxdiag  တုဲတှေ် ok

ဒၞာဲဂွေၚ်လဝ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ဂၞန် model စက်ပိုယ်မာန်ရ။

နဲပိ။ ။ အာကဵု Start> ဒၞာဲ search all programs and file> ဂှ် တက်စုတ် dxdiag တုဲ ပံက်ထောံညိ။

ဒၞာဲဂွေၚ်လဝ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ဂၞန် model စက်ပိုယ်မာန်ရ။

                                                                                                   ကဵုဂွံဒှ်တသိုက်ညိ...                                                                                                    
                                                                                                                လ္ဂူမာန်

Saturday, March 23, 2013

သုၚ်စောဲအဘိဓါန်မန်+အၚ်္ဂလိက် ပ္ဍဲ Mac OS


အဘိဓါန်မန်+အၚ်္ဂလိက်ဝွံ ဟိုတ်နူကၠောန်လဝ် ဂကူ.dictionary တုဲ install သုၚ်စောဲဍေံတၞဟ်ခြာဟွံဂွံရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် Dictionary မပါကၠုၚ်နူကဵုစက် Mac ဂှ် ဟိုတ်နူဍေံဟွံစဵုဒၞာလဝ် အခေါၚ်မထပ်စုတ် အဘိဓါန်တၞဟ်သ္အာၚ်တုဲ အဘိဓါန်ပိုယ်မနွံပၟိက်ဂှ် ထပ်စုတ်မာန်တုဲ အဘိဓါန်မန်ဝွံ ဂွံကၠုၚ်ပၞော်ယီု သွက်ဂွံသုၚ်စောဲ ပ္ဍဲစက် Mac ဗွဲမလောဲသွာကီုဂှ် မိပ်တဴစိုတ်ဗွဲမလောန်ရ။ သွက်ကောန်ဂကူမန် မနွံပၟိက် မိက်ဂွံသုၚ်စောဲ အဘိဓါန်မန်+အၚ်္ဂလိက် တံလေဝ် ဂွံသုၚ်စောဲအာမာန်ကီုတုဲ မ္ဒးပါ်ပရအ်ပတိုန်ဏာကဵု ပ္ဍဲ Website ဝွံ မဒှ်ရ။
ဗီုဂွံစုတ်အဘိဓါန်-
(၁) ဂၠောၚ်ပလှ် (Download)ကေတ် အဘိဓါန်မန် ဒၞာဲဝွံညိ။
(၂)  ဝှာၚ်ပိုယ်မ Download လဝ်ဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်မံၚ်ဂကူဝှာၚ် .zip ကလေၚ်သ္ပ UnZip တုဲမှ ဂွံသုၚ်စောဲဂွံရ။ လ္တူဝှာၚ် Dictionary ဂှ် ဍဵု Right Click >> Open With >> Archive Utility (default) ဂှ်ညိ။
(၃) တုဲမ္ဂး ဝှာၚ် The Modern Mon-English Dictionary ပဵုကၠုၚ်မွဲ ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ လ္တူ Right Click လ္တူဝှာၚ်ဂှ်တုဲ Copy ကေတ်ညိ။
(၄) အာကဵု Finder >> Go >> Computer
(၅) Macintosh >> Library 
(၆) ခဍံက်ဒၞာဲ Dictionaries ၜါလ္တုန်

(၇) ဍဵု Right Click တုဲ ရုဲစှ်ကေတ် Paste item သွက်ဂွံကူစုတ်အဘိဓါန် ပ္ဍဲ folder ဝွံ မဒှ်ရ။ တုဲမ္ဂး မာတ်ကၠေံမာန်ရ။
(၈) အဘိဓါန်ဝွံ အာကဵု Applications တုဲ ဍဵု Dictionary
(၉) ကရောံအဘိဓါန်အၚ်္ဂလိက်ဂှ် အဘိဓါန်မန်လေဝ် လုပ်ကၠုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ မလိက်ပိုယ်နွံပၟိက်မိက်ဂွံဂၠာဲဂှ် တက်စုတ်ဒၞာဲ Search Bar လ္ပာ်သ္ကဲ (ဒၞာဲမတက်လဝ် "မန်") ဂှ်တုဲ ခဍံက် Enter မ္ဂး အဘိဓါန်ဝွံ ပံက်ထ္ၜးကဵု အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံ မဒှ်ရ။
 တၚ်စၟတ်။ ။ အဘိဓါန်ဝွံ ဟိုတ်နူတက်လဝ်ကဵုမလိက် Unicode တုဲ ကာလပိုယ်ဂၠာဲမလိက်လေဝ် သုၚ်စောဲ Keyboard ကေုာံ font Unicode တုဲမှ သ္ဂောံဂၠာဲဂွံ ဗှ်ဂွံရ။ နဲဂွံစုတ် Keymagic ဂှ် ဗှ်ဒၞာဲမုက်လိက်ဝွံတုဲ နဲဂွံထပ်စုတ် Unimon Keyboary ပ္ဍဲ Keymagic မွံကဆံၚ်ပၠန်ဂှ် အာဗှ်မုက်လိက်ဝွံညိ။ သွက်အဘိဓါန်မန် ပ္ဍဲ Online ဂှ် အာဒၞာဲဝွံညိ။


ဉာဏ်ရတ်

Thursday, March 21, 2013

Friday, March 15, 2013

ပါ်ပရအ် Wifi နူကဵု MacBook


သွက်ညးမရပ်စပ်မံၚ် MacBook တုဲ သုၚ်စောဲဒၟံၚ် Internet တံဂှ် ယဝ်ပိုဲမိက်ဂွံပါ်ပရအ်ဏာ ခမ်ပျူတာညးမွဲသ္အာၚ် သုၚ်စောဲ internet မွဲအဆက်ကီု မိက်ဂွံပြၚ်ဏာ wifi internet နူကဵုဖုၚ်မွဲကဆံၚ်ကီုမ္ဂး အတိုၚ်နဲမထ္ၜးလဝ်သၟဝ်ဝွံ ပါ်ပရအ် ပြၚ်စၠောံမာန်ရ။
(၁) အာကဵု System Preferences ညိ။

(၂) ခဍံက်ဒၞာဲ sharing မွဲဝါညိ။

(၃) ခဍံက်လ္တူမလိက် Internet Sharing မွဲဝါတုဲ ဒၞာဲ Share your connection from ဂှ် ယဝ်စက်သဟာဲ သုၚ်စ​ောဲမံၚ် Modem အေန်တာနေတ် မွဲမွဲမ္ဂး ရုဲစှ်ကေတ် ဂကူ Modem တုဲ ယဝ်သုၚ်စောဲမံၚ် မံၚ် အေန်တာနေတ်ဇုက် Wifi တံ မွဲမွဲမ္ဂး ရုဲစှ်ကေတ်မပ္တံကဵု AirPort , Ethernet တံဂှ်ညိ။ တုဲမ္ဂး ဒၞာဲ To computers using: ကဵုကၠေံစၟတ် AirPort ညိ။ (ယဝ်ဟွံပြေပြံၚ်မ္ဂး ရုဲကေတ်မပ္တံ Ethernet တံညိ) တုဲမ္ဂး ခဍံက်ဒၞာဲ AirPort Options ဂှ်ညိ။

(၄) ဒၞာဲ Network Name: တက်စုတ်ယၟုနွံပၟိက်တုဲ Channel: ဂှ် ရုဲကေတ် Auto တုဲ ဍဵု Ok ညိ။

(၅) ဗလးအတိုၚ်လ္တူဂှ်မ္ဂး ဍေံဟွံဂီုကၠီုတုဲ ယဝ်မိက်ဂွံဍဵုကသအ် စုတ်ဂနန်ပဏုက်မ္ဂး ကဵုကၠေံစၟတ် ဒၞာဲ Enable encryption (using WEP) ညိ။ တုဲမ္ဂး ဒၞာဲ Password ကဵု Confirm Password ဂှ် တက်စုတ်ဂနန်ပဏုက်မနွံပၟိက်ညိ။ တုဲမ္ဂး ဍဵု Ok ညိ။

(၆) ကဵုကၠေံစၟတ်ဒၞာဲ Internet Sharing တုဲ ကာလဍေံသၟာတ် Are you sure you want to turn on internet sharing? မ္ဂး ဍဵု Start ညိ။

(၇) ဒဒှ်ရ ပါ်ပရအ် ပြၚ်စၠောံမံၚ် အေန်တာနေတ် ရောၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံရ။ ကာလဂှ် ယဝ်သဟာဲမိက်ဂွံသုၚ်စောဲ Wifi ပ္ဍဲဖုၚ်မ္ဂး ပံက်ထောံ Wifi ပ္ဍဲဖုၚ်သဟာဲတုဲ ယၟုအေန်တာနက် Mon သဟာဲမတၚ်လဝ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ဆက်စၠောံ သုၚ်စောဲမာန်ရ။
သြဝ်ကဵုဂွံပြေပြံၚ်မာန်ညိ
ဉာဏ်ရတ်

Wednesday, March 13, 2013

ရာဇဝၚ်ဍုၚ်မတ္တမ (၃)

မဂဒူအာတ် ရာဇာပသေက် ဇရေၚ်သၟီသုခေါဒါယ

Saturday, March 9, 2013

Friday, March 1, 2013