ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Tuesday, February 26, 2013

အစဳဇန် သ္ဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မရနုက်(၆၆) ဝါ


  မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဝွံ ကၠောန်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဇၟာပ်ပ်သၞာံ ဇၟာပ်ပ်ဒၞာဲကောန်မန်တံ မတန်တဴဒၟံၚ်အိုတ်ရ။ မာ်မွဲစွေက်ဝွံ ဒှ်တ္ၚဲပရဲသွက်ကောန်ဂကူမန်တံတုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ကၠောန်ဗဒှ်သ္ဘၚ်ခန်ကၞာ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မရနုက်ကဵု(၆၆)ဝါ ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ-ရ။
  သၚ်မန်ကတ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဝွံ ကၠောန်မံၚ်သ္ဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဇၟာပ်ပ်သၞာံရ။ သၞာံလောန်ကၠုၚ် တုဲတုဲတေံဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်ဗွဲသာမည ဗီုပြၚ်အခိုက်တြေံ မပ္တံ သဘာပတိကဵုဥက္ကဋ္ဌတံ ဟီုဂလာန်ဩဝါဒ၊ ညးမၞုံကဵုအာယုဝုဍ္ဎိတံ ဟီုဂလာန်သြဝါဒတုဲ အုပ်ကၠေံနိဂီုသ္ဘၚ်ခန်ကၞာရ။ တၟေၚ်နူဂှ် နူကဵုသက္ကရာဇ် ၁၃၇၃-ဂှ် ထပ်ဂလိုၚ်တိုန်အစဳဇန် နူသၞာံလောန်ကၠုၚ်တုဲတုဲတေံတုဲ အစဳဇန်တၟိမတွံဂး ခန်ဟီုမြော်ဂလာန် သၠာဲလညာတ် ဇၟာပ်သၚ်မန်မတိုန်စိုပ် သ္ဘၚ်ခန်ကၞာမာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ကီု ပ္ဍဲကဵုသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄-ဝွံ အစဳဇန်ဂၠံက်မာဲစမ်ကံကုသဵုကီု ထပ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ် မွဲသၞာံကဵုမွဲသၞာံရ။   ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄-သၞာံ၊ ဂိတုမာ် (၁)စွေက်၊ တ္ၚဲအၚာ၊ အသေဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၆) ဝါ၊ ပ္ဍဲဌာန ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာဝွံ ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ နကဵုအတိုၚ်လၟေၚ်ဗွဲကိုပ်ကၠာ ပ္ဍဲအခိၚ်နာဍဳစက်တက် (၅) နာဍဳ၊ ၃၀ မိနေစ်-ဂှ် ပူဇဴပၟတ်ပၞာၚ် ကဵုဒါန်ဗဝ်သၟုတ် သတ်ဆုနာနာ ကုတၠဳမၞုံကဵုပိုန်ကျာ်တြဲ မွဲဟာန်ကေုာံ ပစ္စေကဗုဒ် တၠအရှန်မပြဲပြဲတံတုဲ လ္ၚောဝ်ကျာ်၊ဖျေံဗယာပ်မေတ္တာ ရာဒနာမိက်၊ဇိုန်ပိုန်ပါ်ပရအ် ဖဵုကုသဵုပိုဲ ကုခမဳသၚ်အာဇာနဲမန် ကောန်ဂကူမန် မပြဟ်လလုဲအာတံကီု သီုကဵုဂကောံသတ္တံအလုံအိုဿီုတုဲ ဇူကၠေံမွဲချိုန်ခဏ ကဵုပိုန်ဂယး အိုတ်ရ။


ပ္ဍဲနာဍဳစက်တက် (၇)နာဍဳဂှ် ဆက်ကၠောန်အာအသေဟာန် မာ်(၁)စွေက် မရနုက်ကဵု(၆၆)ဝါ၊ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ရှေ်သှေ်အလာံမန် နကဵုဒွက်ရှေ်သှေ်အလာံကောန်ဂကူမန်ညဳညဳသာသာတုဲ သဘာပတိတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝါရိန္ဒ (သၞေဟ်ကြုက်) ဟီုဏာဂလာန်ဩဝါဒ စပ်ကဵုပရောတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တုဲမ္ဂး ဥက္ကဋ္ဌဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ တၠဂုဏ်အ္စာကေလာသ (သၞေဟ်ကိုၚ်) ဟီုဂလာန်ဩဝါဒ စပ်ကဵု ပရောဓဝ်ညဳသာကေုာံ ပရေၚ်ဂကူမန်ရ။ အဆက်ဂှ်ပၠန် တၠဳပိုန်သၚ်မန်မကတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ မတိုန်စိုပ်ကၠုၚ်သ္ဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တံ ဗွဲလၟေၚ်ၚ် မွဲဇကုတုဲမွဲဇကု ဟီုမြော်ဂလာန် သၠာဲလညာတ် စပ်ကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်အိုတ်ရ။ လက္ကရဴအိုတ် သွက်ဂွံအုပ်ကၠေံနိဂီုဂှ် သဘာပတိ ဟီုဂြီုကၠေံဂလာန် ဗၞတ်မွဲခဏဍောတ်တုဲ ပ္ဍဲနာဍဳစက်တက် (၁၁)နာဍဳဂှ် နကဵုဂါထာ "ဇယန္တော" ပိလ္တုန် ဂကောံသၚ်မန်သီုဖအိုတ် ဖ္ဍောတ်တိုန်ညဳညဳသာသာတုဲ သ္ဘၚ်ခန်ကၞာအသေဟာန် မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မရနုက်ကဵု(၆၆)ဝါဂှ် အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးရောၚ်...။


ဗီုရုပ်သဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၆)ဝါ


ဗီုဂကောံသၚ်မန်ပူဇဴသၟုတ်အခိၚ်နူဂယး ၅ : ၃၀ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ တိုန်စိုပ် သဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်
ဗီုသၚ်မန်တံ ပူဇဴသၟုတ်တုဲ ကဵုမံၚ်ပိုန်ဂယး


ဗီုသ္ကိုပ်အသေဟာန်တၠဂုဏ်အ္စာသာသန လၟိၚ်ဂလာန်သွက်ဂွံရှေ်သှေ်အလာံ


သၚ်မန်တံအဃောရှေ်သှေ်မံၚ်အလာံမန်ဗီုသ္ကိုပ်အသေဟာန်တၠဂုဏ်အ္စာသာသန ပံက်အသေဟာန်သ္ဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်


သဘာပတိ တၠဂုဏ်အ္စာဝါရိန္ဒ ဟီု​မြော်ဂလာန်သြဝါဒ


ဥက္ကဌမန် တၠဂုဏ်အ္စာ ကေလာသ ဟီုမြော်ဂလာန်သြဝါဒ

ဒုဥက္ကဌ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယကုမ္မာ ဟီုဂလာန်


ဒုညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵု တၠဂုဏ်အ္စာဝရဓမ္မော မြော်ဂလာန်

             
                                                       တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယ မြော်ဂလာန်

             
                                                   တၠဂုဏ်အ္စာသုနန္ဒ မြော်ဂလာန်

                 
                                                                 တၠဂုဏ်အ္စာနရသဳဟ ဟီုဂလာန်

                                                                                                   
                                                         တၠဂုဏ်အစာ အရဳယ မြော်ဂလာန်


တၠဂုဏ်အ္စာ အၚ်္ကုရ မြော်ဂလာန်

                                                 
                                                                         တၠဂုဏ်အ္စာဉာဏ မြော်ဂလာန်

                                                                 
                                                                  တၠဂုဏ်အ္စာသုန္ဓရ မြော်ဂလာန်


                                                                       တၠဂုဏ်အ္စာကုသလ မြော်ဂလာန်

                                                                         
                                                             တၠဂုဏ်အ္စာပုပ္ဖ မြော်ဂလာန်


                                                                           တၠဂုဏ်အ္စာသုခ မြော်ဂလာန်


                                                                              တၠဂုဏ်အ္စာပဏ္ဍိတ မြော်ဂလာန်

                                                                         
                                                                  တၠဂုဏ်အ္စာသာဂရ မြော်ဂလာန်


                                                                   တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မိက မြော်ဂလာန်


                                                                        တၠဂုဏ်အ္စာပညာဗလ မြော်ဂလာန်

                                                                           
                                                                        တၠဂုဏ်အ္စာဝရဓဇ မြော်ဂလာန်

                                                                              တၠဂုဏ်အ္စာပုညဝန္တ  မြော်ဂလာန်

                                                                   
                                                                တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဓိမာ မြော်ဂလာန်

                                                                 
                                                  တၠဂုဏ်အ္စာပညာသာမိ မြော်ဂလာန်

                                                                       
                                                                   တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မပိယ မြော်ဂလာန်

                                                                             
                                                       တၠဂုဏ်အ္စာအရဳယ မြော်ဂလာန်

                                                                               
                                                            တၠဂုဏ်အ္စာဇာဂရ မြော်ဂလာန်

                                                                       
                                                               တၠဂုဏ်အ္စာသဳရိ မြော်ဂလာန်


                                                           တၠဂုဏ်အ္စာဇိန မြော်ဂလာန်

ဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိၚ်အဃောအုပ်မံၚ်နိဂီု အသေဟာန်

                                                     
                                        ဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ကဵုမံၚ်ပိုန်တ္ၚဲ မွဲဂကောံမွဲကရောံညဳညဳသာသာ

Saturday, February 23, 2013