ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Thursday, January 31, 2013

လက္ချဏ်ဗုဒ္ဓဘာသာ

လျးဉာဏ်ဗုဒ္ဓဘာသာ (၂)
  

Saturday, January 26, 2013

Clause


Clause by

Friday, January 25, 2013

The Buddhist Attitude of Mind

စိုတ်စရိုတ် ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာ

ဗီုကောံဓရီုသၚ်မန်သိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၀၈                           ဗီုသ္ကိုပ်အသေဟာန်ဗှ်ထ္ၜးလၟေၚ်အစဳဇန်ဂမၠိုၚ်

ဗီုညးကမ္မတဳတြေံဂမၠိုၚ် အပ်ပြာပ်တာလျိုၚ်ကုကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ
ဗီုဂကောံသင်မန်ဂမၠိုၚ် ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်သြဝါဒ ကျာ်ဇၞော်အ္စာAdd caption

ဂကောံသင်မန်ဂမၠိုၚ်စၟတ်သမ္တီဂလာန်သြဝါဒ
ညးရၚ်တၠုၚ်ဖဵုတြေံ ဟီုဂလာန်

သၚ်မန်ဂမၠိုၚ်သဳကၠဳပရောဂကောံဂွံဇၞော်မောဝ်
ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ ကဵုလာဘ်ကုသၚ်မန်အံၚ်လိက်
ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ ကဵုလာဘ်ကုသၚ်မန်အံၚ်လိက်
သွက်ဂွံရုဲစှ်ပ္တိုန် ကမ္မတဳတၟိ
ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိသွက်ဂွံလၟိၚ်ထ္ၜးကမ္မတဳတၟိ
ဗီုပ္တိုန်ထ္ၜးလညာတ်သွက်ဂကောံဂွံဇၞော်မောဝ်

Wednesday, January 23, 2013

ချိၚ်မလိက်မန် ပ္ဍဲ Google Chrome

သွက်ဂွံဗှ်လိက်မပြၚ်ဗစိုပ်လဝ် ပ္ဍဲ Gmail နကဵုဘာသာမန်၊ဗၟာကီု၊ သွက်ဂွံဗှ်ဗလံက် ဝေပ်သာ် မချူလဝ်နကဵုဘာသာမန်၊ဗၟာကီုဂှ် သ္ဒးထောံကၠေံ ဂကူ Font ပ္ဍဲ Google Chrome ဝွံရ။
(၁) ပံက် Google Chrome 
(၂) အာကဵု Customize and control Google Chorme တုဲ ရုဲစှ်ကေတ် Seetings ညိ။
 (၃) ခ္ဍံက်လ္တူမလိက် Show advanced settings...

 (၄) အာကဵု Customize fonts..
 (၅) ဒၞာဲဝွံ တန်တဴပ္ဍဲဂကူ Font မသုၚ်စောဲလဝ်မဒှ်ရ။ ယဝ်သုၚ်စောဲ Unimon မ္ဂး ရုဲကေတ် Unimon, ယဝ်သုၚ်စောဲလဝ် မလိက် Unicode မ္ဂး ရုဲကေတ်မပ္တံ Tharlon, Padauk တံတုဲ ယဝ်သုၚ်စောဲလဝ်ဂကူတၞဟ်မွဲမွဲမ္ဂး ရုဲကေတ်ဂကူမသုၚ်စောဲလဝ်တံဂှ်ညိ။ တုဲတှေ် ဍဵု Ok ညိ။
                                                                                                          ဉာဏ်ရတ်

Saturday, January 19, 2013

QUARRELS CEASE THROUGH RIGHT THINKING

ကယျာန်ဓဝါတ်သေက်ဇဵု ကၟာတ်လဒဵုအလုံဖအိုတ် ကသပ်စိုတ်သမ္မာ

Saturday, January 12, 2013

ဒကာယဵုဒုၚ် အတိုၚ်ပ္ညုၚ်ခိုဟ်အ္စာ


                                 ဒကာယဵုဒုၚ် အတိုၚ်ပ္ညုၚ်ခိုဟ်အ္စာ

                          ဍောၚ်ဓရ်တွံကျာ်  ဂၠိုၚ်သာ်ဟီုဗ္ကန်၊
                               ဒါန်ဓရ်မွဲဂး  ဇၞးဒါန်အိုတ်ပၠန်၊
                               ယဝ်ရဂွံကဵု  နွံဖိုလ်ဂၠိုၚ်သန်၊
                               အနာဂတ်  ပရိယတ်လေဝ်တန်။

                               ဟိုတ်ဂှ်တီခိုဟ်  ဍိုဟ်ကေက်ကၠိုဟ်ခၠၚ်၊
                               ကောံသၟတ်ပိုယ်တအ်  ကအ်ကျာ်ထဝ်ပၠၚ်၊
                               လုပ်လၟိဟ်ပွိုၚ်ဍုၚ်  ဒုၚ်ယၟုဖါအၚ်၊
                               ဌာန်ခေတ္တ  မလေယှာခုတ်တၚ်။

                               ဗှ်ဗၞုဟ်ဂုဏ်အ္စာ  မဟာနန္တ၊
                               ယၟုခမဳရ  ပုညဝန္တ၊
                               သၟတ်ဗၠာဲသိၚ်ဥူ (သိန်ဦး)  နူမေရိက၊
                               စေတနာ  ညဳသာလောန်ကွေံရ။

                               စိုတ်ဓါတ်ညဳလောန်                ကောန်ကွာန်ကအ်ကျာ်၊
                               ဇၞော်မောဝ်ကုသဵု                   ပ္တုဲဖိုလ်ဂၠိုၚ်သာ်၊
                               စိုတ်ဟွံယောၚ်ယာ                သဒ္ဓါဍတ်ပါ်၊
                               (300) ဒဝ်ဠာ                       သၠးဏာသွက်ကွးကျာ်။

                              ရန်တၟံထံက်ပၚ်                     သၚ်မန်လၚ်္ကာ၊
                              သွက်ဂွံတိုန်ဂံါ                       M-phil ပညာ၊
                              Ph-D ကီု                            ဟီုကော်ဒံက်တာ၊
                              ဂွံဒှ်ကြက်    သွက်ဂကူဘာသာ။

                              အိုတ်ဖိုလ်ကုသဵု                     ဂွံကဵုဒါန်ဓရ်၊
                              သမ္ပတ္တိဒိဗ်                           မိပ်ဇြိပ်မၞိဟ်သွဝ်၊
                              ယဲဘဲလေဝ်ပဲါ                      ရုပ်ဆာဲအမ်သဝ်၊
                              ဒုၚ်စသိုၚ်                           လၟိဟ်ဂၠိုၚ်လောန်ကဵုကဝ်။

                              ညံၚ်သၟိၚ်တ္ၚဲဗၠာဲ                     တၟးဆာဲပညာ၊
                              မဟောသဓ                         နာမပြာထာ၊
                              ကၞောတ်တဲလအိတ်               ဌာန်နိဗ္ဗုတာ၊
                              သာဓုပ္ညုၚ်                           ဒုၚ်ကေတ်ညဳညဳသာ။
                                                                     (ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ)


“ပညာသၠုၚ်မ္ဂး စရာဲဂကူလေဝ်နွံ၊ ကဆံၚ်ဂကူလေဝ်သၠုၚ်” ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်၊ပတှေ်ကေတ် လ္တူဂလာန်ဝွံတုဲ သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကကဵု တၠဂုဏ်အ္စာပုညဝန္တ (ခေတ္တ-သိရဳလၚ်္ကာ)တုဲ ဂကောံသၟတ်ကွာန်ကအ်ကျာ်-ထဝ်ပၠၚ် (ခေတ္တ-မလေယှာ) ကေုာံမာံသိၚ်ဥူ (ခေတ္တ-အမေရိကာန်)တအ် နကဵုဆန္ဒပၟိက်မသၠုၚ်ပြဲမတွံဂး သွက်ဂွံလွဳၜံၚ် သၚ်သ္ဂံၚ်အာဇာနဲမန် ညံၚ်ဂွံမံက်ဂတဝ်ဍတ်ပါ်တိတ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲရးမည ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်မာန်တုဲ သၠးပွးကဵုဒါန် သြန်ဒဝ်လာ (၃၀၀)ဒကေဝ် ကုညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ တၠဂုဏ်အ္စာသာသန မဒှ်ရ။ ဟိုတ်ဒၟာဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဂကောံသၚ်မန်တံကီု သီုကဵုဂကောံဒါယကာမန် မတန်တဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲလောကဝွံအလုံအိုတ်သီု သ္ဂောံဆဵုကေတ်ဗွဝ်ဒါန် ညးတံမသၠးပွးလဝ်ဝွံတုဲ ဗွဲစရိုတ်တုပ်ညဳသာ သြဝ်အိုဟ်တၟိုဟ်ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာ အလုံသီုဖအိုတ်ညိအဴ။ ။