ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Saturday, December 28, 2013

သုၚ်စောဲ SW Update တုဲ ဂၠောၚ်ပလှ် Samsung Driver

SW update ဝွံ ဍေံရီုဗၚ်ကဵု သွက်ဂွံဂၠောၚ်ပလှ် (Download) ကေုာံ စုတ် (Install) Driver တၟိတၟိ၊ Software တၟိတၟိတံကီု၊ သွက်ဂွံသ္ပ Update ကဵု Driver မစုတ်လဝ်တုဲတုဲတံဂှ်ကီု မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲခမ်ပျူတာမစုတ်လဝ် Driver ဟွံပေၚ်တံဂှ် ဍေံထ္ၜး ကဵုသတိ သွက်ဂွံ download တုဲ ဒှ်အရီုအဗၚ် ညးမသုၚ်စောဲခမ်ပျူတာတၟိတၟိတံ ဗွဲမလောန်ရ။ သွက်ဂွံဂၠောၚ်ပလှ်ဍေံဂှ် ခဍံလ္တူဗီုရုပ် မကဵုလဝ် သၟဝ်ဏံညိ။
ဗီုဂွံသုၚ်စောဲ
ယဝ်ပံက်ပ္ဍဲကဵု Home ဂှ်မ္ဂး ဂွံဆဵုကေတ် ကလာပိဂကူမဒှ်ရ။

(၁) Update - ဍေံထ္ၜးကဵု software/driver မသ္ဒးသ္ပ updates ဂမၠိုၚ်မဒှ်ရ။ ယဝ်မိက်ဂွံသ္ပ  Update  မ္ဂး ခ္ဍံက်လ္တူဂှ်ညိ။
(၂) Recommend -  ဍေံကဵုကသပ် သွက်ဂွံဂၠောၚ်ပလှ် Software/driver ဟွံပေၚ်တံဂှ်မဒှ်ရ။ ယဝ်မိက်ဂွံစုတ်မ္ဂး ခ္ဍံက်လ္တူ Recommend ဂှ်ညိ။
(၃) Install & Update - ဒၞာဲဝွံ သွက်ဂွံသ္ပ Update ကဵု သွက်ဂွံ Install ကီု သီုၜါမဒှ်ရ။

All Software
သ္အာၚ်နူဂှ် ပ္ဍဲကဵု Menu မချူလဝ် All Software ဝွံ ဍေံထၟံက်ထ္ၜးလဝ်ကဵု Software မထေက်ကဵုသုၚ်စောဲ နွံမံၚ်ဗၞတ်ညိညကီုရ။ Software နွံပၟိက်ဂှ် ရုဲစှ်ကေတ်တုဲ Install စုတ် မာန်ရ။Save Setup Files
ဒၞာဲဝွံ သွက်ဂွံသီဂိုၚ်စွံ Software/Driver ပ္ဍဲကဵုခမ်ပျူတာ မဒှ်ရ။ ယဝ်ဂိုၚ်စွံလဝ်သာ်ဝွံမ္ဂး ဒှ်အထံက်အပၚ် သွက်ဂွံသုၚ်စောဲဗွဲကြဴမဒှ်ရ။
(၁) သွက်ဂွံသီဂိုၚ်ဂှ် ခ္ဍံက်ဒၞာဲကဵု Save Setup Files ညိ။

 (၂) ကဵုထောံစၟတ်ကဵု Software/driver မနွံပၟိက်တံဂှ်တုဲ ဍဵု Export ညိ။
  
(၃) ဒၞာဲနွံပၟိက် မိက်ဂွံသီဂိုၚ်ဂှ် စၞောန်ကဵုဍေံတုဲ ဍဵု ok ညိ။
 ဉာဏ်ရတ်