ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Monday, December 31, 2012

နဲဂွံပ္တိုန် Windows ကဵု CD/DVD

     နဲဂွံပ္တိုန် Windows ကဵု USB ဂှ် ချူပ္တိုန်လဝ် ပ္ဍဲကဵုမုက်လိက်ဂတတေံ တုဲရ။ လၟုဟ်ဝွံ မိက်ဂွံချူထ္ၜးကဵုပရောပရာ ပ္တိုန် Windows နကဵုကဝး CD/DVD နူတမ်စဵုကဵုစိုပ်ကၞောတ်မဒှ်ရ။
(၁) စုတ်ကဝး CD/DVD
(၂) သွက်ဂွံလုပ်ချိၚ် ပ္ဍဲ Bios ဂှ် ဍဵု F2 ပ္ဍဲကဵု Keyboard ဂှ်ညိ။ (ဒၞာဲဝွံ ခမ်ပျူတာမွဲကဵုမွဲ ဟိုတ်နူဂကူဍေံတၞဟ်ြခာမံၚ်တုဲ ကာလဍေံချူ Press <F2> to enter Setup မ္ဂး ဍဵု F2 တုဲ၊ ကာလဍေံချူ မပ္တံကဵု Press <F6> တံဂှ်မ္ဂး ဍဵုမပ္တံကဵု F6 တံဂှ်ညိ။ 
  
(၃) ရုဲစှ်ကေတ် Boot menu ညိ (လ္ပသုၚ်စောဲ Mouse သုၚ်စောဲ Arrow keys)။  ဒၞာဲဝွံဟိုတ်နူပ္တိုန် Windows နကဵုကဝး CD/DVD တုဲ မ္ဒးရုဲစှ်ကေတ်ဂကူ ATAPI CD/DVD : PIONEER DVD-RW DVRTD11RS ဂှ် နဒဒှ်ဂၞန် (1) မဒှ်ရ။ ယဝ်ပ္တိုန် Windows နကဵု USB မ္ဂး USB Drive ဂှ် ရုဲစှ်ကေတ်နဒဒှ်ဂၞန်မွဲညိ။ သွက်ဂွံချိၚ်ပ္တိုန်ဂှ် ဍဵု F6 တုဲ သွက်ဂွံဖျေံဂှ် ဍဵု F5 ညိ။ ကာလချိၚ်တုဲမ္ဂး ဍဵု F10 သွက်ဂွံသီဂိုၚ်သမ္တီစွံတၚ်နၚ်မပလေဝ်ပလေတ်လဝ်ဂှ်ရ။

(၄) ခဍံက် Enter 

 (၄) Press any key to boot from CD or DVD.. မလိက်မံက်ကၠုၚ်သာ်ဝွံမ္ဂး မဍံက်ကောန်ဍေၚ် ပ္ဍဲကဵု Keyboard မွဲမွဲ မပ္တံကဵု a တံဂှ်ညိ။ (ဒၞာဲဝွံယဝ်ဍဵုလ္ဇုဲအာမ္ဂး ဍေံတိုန်ၜက်အာတုဲ ဒးကလေၚ်သ္ပ Restart မဒှ်ရ။)
 (၅) Next
 (၆) Install now
 (၇) ကဵုစၟတ် I accept the license terms တုဲ ဍဵု Next

 (၈) ရုဲစှ်ကေတ် Custom (advanced)


(၉) ဒၞာဲဝွံ ယဝ် HDD ကောန်ပျူတာဇကု ပါ်လဝ် ၂ ကရေက်မ္ဂး ဂွံဆိုဝ်ကေတ်ၜါကရေက်တုဲ ယဝ်ပါ်လဝ် မပ္တံကဵု ၃ ကရေက်မ္ဂး ဂွံဆဵုကေတ် ၃ ကရေက်မာန်ရ။ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ် ကရေက် HDD ဝှာၚ် Windows နွံဂှ် ဍေံစွံလဝ်လ္တူတုဲ ကဵုလဝ်ယၟု System မဒှ်ရ။ ဒၞာဲဝွံကရေက် HDD ဇကုမိက်ဂွံပ္တိုန် Windows ဂှ်ရုဲစှ်ကေတ်မွဲရ။ တုဲတှေ် ဍဵု Drive options (advanced) (ဒၞာဲဝွံယဝ်ဟွံသ္ပ format မ္ဂး ဟွံဒးဍဵုတုဲ ဆက်ဍဵုအာ Next) မဒှ်ရ။

(၁၀) ဒၞာဲဝွံဟိုတ်နူမိက်ဂွံဇိုတ်ထောံ files မပ္တိုန်လဝ် Windows တြေံဂှ်တုဲ မ္ဒးရုဲစှ်ကေတ် format မဒှ်ရ။
 (၁၁) Ok
 (၁၂) Next

(၁၃) ဒၞာဲဝွံ ဒးမၚ်အခိၚ်လံမံၚ်ညိရ။

(၁၄) ဍေံစၠောံမံၚ် files တံဂှ်ကာလစိုပ်ဒၞာဲဝွံမ္ဂး စက်ဒှ်အာ Restart မွဲလတုန်ရ။ တုဲတှေ်အလဵုလဵုဍေံ တိုန်ကၠုၚ်ပၠန်တုဲ files မသၟေဟ်မံၚ်တံဂှ် ဍေံဆက်စၠောံပၠန်ရ။

(၁၅) တက်စုတ်ယၟုတၠခမ်ပျူတာတုဲ ဍဵု Next

 (၁၆) Next
 (၁၇) Next

 (၁၈) Ask me later

(၁၉) ချိၚ်အခိၚ်နာဍဳဍုၚ်ဇကုတုဲ ဍဵု Nxet (ရုဲစှ်လဝ်အခိၚ်နာဍဳဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ)

(၂၀) လၟုဟ်ဝွံ ဂွံညာတ်ကေတ်ဗလးမုက် Desktop အတိုၚ်မပ္တိုန်လဝ် Windows တၟိတၟိတုဲ ဆနထၟိက်မွဲမဓဝ်ဟေၚ် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်ပ္ဍဲကဵုဗလးမုက်ဝွံ မဒှ်ရ။

(၂၁) သွက်ဂွံပ္တိတ် My Computer ပ္ဍဲမုက် Desktop ဍဵု Click လ္ပာ်ပုၚ်တုဲ ရုဲစှ်ကေတ် Personalize ညိ။

(၂၂) ဍဵု Change desktop Icon

(၂၃) ကဵုစၟတ် Computer တုဲ ဍဵု Apply => Ok မဒှ်ရ။ ချိၚ်တုဲ ဗီုရုပ် Icon ခမ်ပျူတာ မံက်မံၚ်ပ္ဍဲမုက် Desktop ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ 
 သြဝ်ကဵုဂွံပြေပြံၚ်မာန်ညိ
ဉာဏ်ရတ် 

Friday, December 28, 2012

အကြီုဂုဏ်ဒါန နာဲစန္ဒသာရ

အကြီုဂုဏ်ဒါန နာဲစန္ဒသာရ

  ဘိက္ခုနာမ စန္ဒသာရ
ကၠအ်သတ်ကွာန်မန် ဒတန်ဌာန
ဘာခရိုဟ်ရ သ္ပတဴမူလ
ပွိုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ပ္ညုၚ်တွဵုရးမည။
 
နူဌာန်ဍုၚ်မန် ရန်တၟအ်ပညာ
ကညစိုပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်တ္ကအ်လၚ်္ကာ
ကေလနိယ တက္ကသဳလာ
တန်လုပ်သှ် ဒှ်မဟာဝိဇ္ဇာ။
 
လ္ၚီပိကၠံသၟဟ် ထပှ်စှော်ပန်
မြေက္ကသဵုဂံက် ပိမံက်ဂေတ်လန်
ဗ္တံတ္ၚဲအဒိုတ် ဂိုတ်ပ္တုဲဒါန်သြန်
ဒဝ်လာရ မသုန်ကၠံဟွံခၠန်။

ရန်တၟအ်ညးဂး ဒးရးလောန်တၟေၚ်
ကဵုရာန်ကပေါတ် ဟွံဍောတ်ၚုဟ်သေၚ်
ခမ်ပျူတာစက် သွက်သၚ်မန်ဟေၚ်
ဂွံစကာ ပ္ဍဲကာသၚ်လၟေၚ်လၟေၚ်။

ဂုဏ်ဒါန်ညးဂှ် သၚ်ဒှ်တသိုက်
ဂတာပ်စိုတ်ကီု အိုတ်သီုကာလိုက်
ဟွံဒးဍောတ်စိုတ် ဟိုတ်ညးယိုက်ဒိုက်
သမ္ပတိ ကဵုက္လိဂွံထေက်ကြိုက်။

ဒါန်ဒှ်ဗဳဇ ဇွောံမသံသာ
ညာဏ်ပညာပျး ကဵုတၟးဇးအာ
ဇၟာပ်ဘဝဒှ် ကြဳဇှ်ပညာ
ကဵုဇၞော်တိုန် ကွိုန်စရာဲသုခါ။ ။

 ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ 


    တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒသာရ ဝွံ ရန်တၟံသွက်ဂကောံသၚ်မန်တံ ဂွံရပ်စပ်သုၚ်စောဲခမ်ပျူတာ ပ္ဍဲအရာ ကာကမၠောန်ဂကောံ ဗွဲမပြဟ်ပြေဟ်ဂတာပ်ကဵုစိုတ်မာန်တုဲ ပ္ဍဲကဵုသက္ကရာဇ်၁၃၇၄-သၞာံ၊ ဂိတုမြေက္ကသဵု ၃-မံက်၊ တ္ၚဲအဒိုတ်ဂှ် နကဵုဓရ်သဒ္ဓါ၊စေတနာကေဝ်ဇြုၚ်သၠုၚ်ပြဲ ဗ္ဂိန်သၠးကဵုဒါန် သြန်ဒဝ်လာ ၅၀၀ ကုဒုဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယကုမ္မာ (စၞးဂကောံ) မဒှ်ရ။ ဂကူမန်ပိုယ်တံလေဝ် အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန် တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒသာရတုဲ သြဝ်ဟီုဗြုဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာအိုတ်ညိအဴ။

Tuesday, December 25, 2012

နဲသ္ဂောံ License ပ္ဍဲ CleanMyPC Registry Cleaner

Clean My PC ပိုဲမစုတ်လဝ်ပ္ဍဲစက်ခမ်ပျူတာပိုဲဂှ် ယဝ်ဟွံဂွံစုတ် License Code ဍေံမ္ဂး ဗၞတ် ၃၀-တ္ၚဲဟေၚ်သုၚ်စောဲဂွံရ။ ညံၚ်သ္ဂောံသုၚ်စောဲဗွဲမလံလကာဖာမာန်ဂွံပိုဲဒးစုတ်ဗပေၚ်ကဵု License ဍေံရ။
ယဝ်ဟွံဂွံဏီမ္ဂး Download ကေတ်ဒၞာဲဏံကေတ်ဒၞာဲဏံညိ။
နဲသ္ဂောံစုတ်ဂှ်-
(၁) ပံက် CleanMyPC Registry Cleanre တုဲ မဍံက်ဒၞာဲမလိက် Product information မနွံဒၟံၚ်တဲပဲါလ္ပာ်သၟဝ်ဂှ်ညိ။

(၂) ဗီုပြၚ်သာ်ဝွံ မံက်ကၠုၚ်တုဲ ထပ်ခဍံက် Enter Registration Info.. ညိ။

(၃) License Name: Team NOY
     License Code: 0E6A-D7D3-972F-2A1F-17EE-AD3F-7499-4179-85A4-1E62-9E4D-6F59
   မလိက်အရံၚ်သာ်ဍာဲမကဵုလဝ်လ္တူဝွံ ကူစၠောံစုတ်တုဲ ခဍံက် Ok ညိ။ 

(၄) ဒဒှ်ရစုတ်လဝ် License တုဲဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံမဒှ်ရ။

သာၚ်ဉာဏ်

Friday, December 21, 2012

ပ္ဍဲ Mail ဇကုယဝ်ဗှ်လိက်မန်ဟွံဂွံမ္ဂး (Maxthon)

    သွက်သ္ဂောံဗှ် Mail မပြၚ်ဗစိုပ်လဝ် နကဵုဘာသာမန်၊ ဘာသာဗမာကီု၊ သွက်ဂွံဗှ်ဗၠံက်၊ဝေပ်သာ် မန်၊ဗမာ မချူလဝ်နကဵု Non-Unicode တံဂှ်ကီု ပ္ဍဲBrowser ပိုဲ မချိၚ်ထောံဂကူ Font မွဲမွဲတုဲမှ သ္ဂောံဗှ်ဂွံရ။ ဥပမာ- ယဝ်ရဲဇကုပြၚ်ဗစိုပ်လိက်ကဵုဇကုနကဵု မလိက် Unimon မ္ဂး ပ္ဍဲBrowser ဇကုလေဝ် ဒးချိၚ်ထောံ ဂကူ Unimon font ကီုတုဲ ယဝ်ြပၚ်ဗစိုပ်လဝ်နကဵု Mon မ္ဂး ဒးချိၚ်ထောံဂကူ Mon font ကီုမဒှ်ရ။ နဲဂွံချိၚ် font ပ္ဍဲကဵု Maxthon Browser ဂှ် အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံမဒှ်ရ။

ယဝ်ဟွံဂွံဏီမ္ဂး Download ကေတ် ဒၞာဲဏံညိ။
(၁) open

 (၂) Menu

(၃) Options

(၄) Select

(၅) ဒၞာဲ Font ဂှ် ယဝ်သုၚ်စောဲမံၚ် UniMon မ္ဂး ရုဲစှ်ကေတ် UniMOnတုဲ ယဝ်သုၚ်စောဲမံၚ် Mon မ္ဂး ရုဲစှ်ကေတ် Mon ညိ။ တုဲဍိုဝ် Ok မဒှ်ရ။ (Font style ဂှ် သွက်ဂွံချိၚ်ဗီုပြၚ်မလိက်မပ္တံကဵုမလိက်ၜေဲၜေဲ မလိက်လမ္စံက်တံရ။ Size ဂှ် ဒှ်ဗ္ၜတ်မလိက်တုဲ ယဝ်နွံပၟိက်ကဵုမလိက်ဇၞော်ဇၞော်မ္ဂး ချိၚ်ကေတ်မပ္တံကဵု 16 တံဂှ်ညိ။)

တၚ်စၟတ်။ ။ ချိၚ် Font တုဲဗက်ဟွံဂတာပ် ယဝ်ဗှ်လိက်မန်ဟွံဂွံဏီမ္ဂး ကၟာတ်ထောံ Maxthon မွဲလတန်တုဲ ကလေၚ်ပံက်တၟိမ္ဂး ပြေပြံၚ်မာန်ရ။

                                                                                                                By NyanRott

Wednesday, December 5, 2012

ဗီုရုပ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် ​PDF

သွက်ဂွံကၠောန်ဍေံဂှ် ဗွဲကိုပ်ကၠာသ္ဒး Download ကေတ် FastStone တုဲ Install စုတ် ပ္ဍဲစက်ခမ်ပျူတာဇကုညိ။ Install တုဲ နဲဂွံကၠောန်ဂှ် အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံ မဒှ်ရ။
(၁) ဍဵု Open 

(၂) ကေတ်ဗီုရုပ် ဒၞာဲဇကုမစွံလဝ်ဂှ်ညိ။ ညးချူလိက်ဝွံ ဟိုတ်နူစွံလဝ် Folder ဗီုရုပ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵု DATA (D:)တုဲ  မ္ဒးဍဵု ဒၞာဲကဵု (1) (D:) => (2) Mon Tipitaka (Folder မစွံလဝ်ဗီုရုပ်)ဂှ်ရ။


(၃)  ခ္ဍံက် Click လ္ပာ်ပုၚ် လ္တူဗီုရုပ်ဂှ်တုဲ ရုဲစှ်ကေတ် Select => All Ctrl+A ဂှ်ညိ။ (ဒၞာဲဝွံ ယဝ်ဇကုမိက်ဂွံကၠောန် PDF သီုဖအိုတ်မ္ဂး Ctrl+A တုဲ ယဝ်မိက်ဂွံဍံက်ကၠောန်ဗီုရုပ်ဇကုနွံပၟိက်မ္ဂး ဍဵုလဝ် Ctrl တုဲ ဗီုရုပ်ဇကုဒးစိုတ်ဂှ် ခဍံက် Click လ္ပာ်ပဲါညိ။)
(၄) ဗီုရုပ်ဇကုမိက်ဂွံကၠောန်ဂှ် ရုဲစှ်ကေတ်တုဲ ဍဵု Create => Multi-page File Builder (Alt+M)


(၅) ဒၞာဲဝွံ ယဝ်ကေတ်ဗ္ၜတ်အတိုၚ်ပကတိဂှ်မ္ဂး မုလေဝ်ဟွံဒးဆိၚ်ရ။ ယဝ်မိက်ဂွံဆိၚ် မိက်ဂွံသၠာဲဗ္ၜတ် ဗီုရုပ်တံဂှ်မ္ဂး ကဵုစၟတ်ဒၞာဲ Resize တုဲ ဂကူ Size ဇကုဒးစိုတ်ဂှ် ရုဲစှ်ကေတ်မာန်ရ။


 (၆) ရုဲစှ်ကေတ်ဂကူ PDF Format တုဲ ဒၞာဲ Quality ဂှ် တက်စုတ် 50 တုဲ ဍဵု Create ညိ။ (တၚ်စၟတ်။ ။ ဒၞာဲ Quality ဂှ် အတိုၚ်ဇကုနွံပၟိက်တက်မာန်မံၚ်ရ။ ယဝ်တက်လဝ်ဂနန်ဇၞော်မ္ဂး Quality ဗီုရုပ်ဇကုဂှ် ကၠးခိုဟ်တုဲ ဗ္ၜတ် File ဇကုကၠောန်လဝ်ဂှ်လေဝ် ဇၞော်အာကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗီုရုပ်လေဝ်ညံၚ်ဂွံကၠး ဗ္ၜတ် File လေဝ် ညံၚ်ဂွံဍောတ်တုဲ ရုဲစှ်ကေတ်ဗ္ၜတ်မပ္တံ 50 / 60 ရ။)


(၇) ဒၞာဲ File name ဂှ် ယၟုဇကုဒးစိုတ်ဂှ် တၚ်စုတ်တုဲ ဍဵု Save


 (၈) ဍဵု Okဉာဏ်ရတ်