Thursday, October 18, 2012

သဘၚ်ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ (၂၀၁၁)

ဗီုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ ၂၀၁၁ ဂမၠိုၚ်

ဗီုဂကောံကမ္မတဳ သၚ်မန်သိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ ၂၀၁၁ ဂမၠိုၚ် ဗီုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ပံၚ်မံၚ်အသေဟာန်ကောံဓရီု


ဗီုဂကောံသၚ်မန် တိုန်စိုပ်ပေါဲကောံဓရီုဂမၠိုၚ်

 

ဗီုဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ်ရုဲစှ်မံၚ်မာဲ ညးတာလျိုၚ်တၟိ သၞာံ ၂၀၁၁


ဗီုဥက္ကဋ္ဌမန်တၟိဟီုမြော်ဂလာန်


 ဗီုညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုတၟိ မြော်ဂလာန်


ဘဏ္ဍာဂါရိကတၟိဟီုမြော်ဂလာန်


ညးစၟတ်စရၚ်တၟိဟီုမြော်ဂလာန်


ညးလၟိၚ်ပရိုၚ်တၟိမြော်ဂလာန်

 

ကောန်ဂကောံတၟိတၠဂုဏ်အ္စာသုခ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

ကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိန္ဒဇာနဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

 

ကောန်ဂကောံတၟိတၠဂုဏ်အ္စာပဏ္ဍိတ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်


  ကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာ ကောသလ္လ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်


ကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာ အရိယ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်


ကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒော ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်


ကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာ ပညာဗလ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်


ကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာ သာဂရ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်


 ကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာဝရဓဇ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

 

ကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာ ဝါရိန္ဒ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်


သဘာပတိ ဗ္ဂိန်ကဵုလာဘ် ကုသၚ်မန် အံၚ်လိက်


သဘာပတိ ဗ္ဂိန်ကဵုလာဘ် ကုသၚ်မန် အံၚ်လိက်


သဘာပတိ ဗ္ဂိန်ကဵုလာဘ် ကုသၚ်မန် အံၚ်လိက်


ဗီုဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ်တိုန်စိုပ်ပေဲါကောံဓရီုကၠောံသၞာံ


သဘာပတိ အပ်ပြာပ် တာလျိုၚ်ကုဥက္ကဋ္ဌမန်တၟိ သၞာံ ၂၀၁၁


ဗီုသဘာပတိ အပ်ပြာပ်တာလျိုၚ်ကုကမ္မတဳ သၞာံတၟိဂမၠိုၚ်


ဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ် လ္ၚောဝ်ကလအ်မံၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာ သုန္ဒရ


ဂကောံသၚ်ဂမၠိုၚ် ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ဒၟံၚ်ဂလာန်သြဝါဒ ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဒရ

0 comments:

Post a Comment