Saturday, October 20, 2012

သဘၚ်ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ ၂၀၁၀


ဗီုဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ်ပံက်အသေဟာန်ကောံဓရီုသၞာံ ၂၀၁၀


 ဗီုသ္ကိုပ်အသေဟာန်ဗှ်မံၚ်လၟေၚ်အစဳဇန်ကောံဓရီု


 ဗီုကောန်ဂကောံတၟိတၠဂုဏ်အ္စာဝန္ဒနာ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်


ဗီုကောန်ဂကောံတၟိတၠဂုဏ်အ္စာဉာဏပဝရ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ် 


ဗီုကောန်ဂကောံတၟိ တၠဂုဏ်အ္စာဇဋိလ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်


 ဗီုကောန်ဂကောံတၟိတၠဂုဏ်အ္စာဝံသပါလ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်


ဗီုကောန်ဂကောံတၟိတၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်


ဗီုကောန်ဂကောံတၟိတၠဂုဏ်အ္စာဝါရိန္ဒ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်


ဗီုတၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒိမာသောၚ်မံၚ်စရၚ်တြေံ


ဗီုကျာ်ဇၞော်အ္စာသဘာပတိ ကဵုလာပ်ကုသၚ်အံၚ်လိက်
ဗီုညးတာလျိုၚ်ဂမၠိုၚ်စၟဳစၟတ်မံၚ်မမာဲ သွက်ရုဲစှ်ညးတာလျိုၚ်တၟိ


ဗီုသဘာပတိအပ်ြပာပ်တာလျိုၚ်ကုဥက္ကဋ္ဌမန်တၟိ

ဗီုသဘာပတိအပ်တာလျိုၚ်ကုညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုတၟိ

ဗီုညးဂိုၚ်ြသန်တၟိဟီုမြော်ဂလာန်

ဗီု ဒု-ညးဂိုၚ်သြန်တၟိဟီုမြော်ဂလာန်

ဗီု ပ-ညးစၟတ်စရၚ်တၟိဟီုမြော်ဂလာန် Photobucket ဗီု ဒု-ညးစၟတ်စရၚ်တၟိဟီုမြော်ဂလာန် Photobucket ဗီု ပ-ညးလၟိၚ်ပရိုၚ်ဟီုမြော်ဂလာန် Photobucket ဗီု ဒု-ညးလၟိၚ်ပရိုၚ် ဟီုမြော်ဂလာန် Photobucket ဗီုဂကောံညးတာလျိုၚ်ကမ္မတဳတၟိ Photobucket ဗီုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ ၂၀၁၀ Photobucket

0 comments:

Post a Comment