ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Wednesday, October 31, 2012

Format facotry

             Format Factory ဝွံ ဒှ်ဂကူ software သွက်ဂွံပြံၚ်စၠောံ မွဲဂကူရ။ နူကဵု DVD file ဂှ် ပွမပြံၚ်စၠောံဏာ နဒဒှ် VCD, Mp4, Mp3 တံမဒှ်ရ။ ဂကူဗီုရုပ် မပ္တံကဵု .ico, .jpg, .gif တံလေဝ် ပြံၚ်စၠောံဂွံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ကဵုဂကူရ။ သ္အာၚ်အာနူတံဂှ်ပၠန်လေဝ် သွက်ဂွံပြံၚ်စၠောံဂကူ Video, Audio, Picture တံလေဝ် နွံတဴမံၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်ဏီရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ software ဝွံ ဒှ်အထံက်အပၚ် သွက်ညးမသုၚ်စောဲ Iphone, Ipad, Mp4 player, Mp3 player ဂကူဖုၚ်တၞဟ်ဟ်တံ ဗွဲမလောန်ရ။ ယဝ်နွံပၟိက်မ္ဂး Download ကေတ်ဒၞာဲဏံ ညိ။

Monday, October 29, 2012

သဘၚ်ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ ၂၀၀၉

ဗီုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ ၂၀၀၉ ဂမၠိုၚ်
Photobucket
ဗီုဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ်ပံက်အသေဟာန်သဘၚ်ကောံဓရီု 2009 
 2009
ဗီုသ္ကိုပ်အသေဟာန်ဗှ်ထ္ၜးလၟေၚ်အစဳဇန်  2009 ဗီုသဘာပတိ ကဵုလာပ်ကုသၚ်အံၚ်လိက် 2009 2009 2009 2009 2009 Photobucket Photobucket ဗီုဥက္ကဋ္ဌတြေံအပ်ပြာပ်တာလျိုၚ်ကုသဘာပတိ Photobucket ဗီုပ-ညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုတြေံအပ်ပြာပ်တာလျိုၚ်ကုသဘာပတိ Photobucket ဗီုဒု-ညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုတြေံအပ်ပြာပ်တာလျိုၚ်ကုသဘာပတိ Photobucket ဗီုကောန်ဂကောံတၟိတၠဂုဏ်အ္စာဇောတိက မြော်ဂလာန်ဆက်မိတ် Photobucket ဗီုကောန်ဂကောံတၟိတၠဂုဏ်အ္စာကေလာသမြော်ဂလာန်ဆက်မိတ် Photobucket ဗီုကောန်ဂကောံတၟိတၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒမြော်ဂလာန်ဆက်မိတ် Photobucket ဗီုကောန်ဂကောံတၟိတၠဂုဏ်အ္စာခေမိန္ဒမြော်ဂလာန်ဆက်မိတ် Photobucket ဗီုကောန်ဂကောံတၟိတၠဂုဏ်အ္စာဝရဓမ္မောမြော်ဂလာန်ဆက်မိတ် Photobucket ကောံဓရီုသ္ကုတ်ပထမတုဲ ဗီုဂကောံသၚ်ကဵုမံၚ်ပိုန်တ္ၚဲ Photobucket Photobucket Photobucket ဗီုဒု-သ္ကိုပ်အသေဟာန်ဗှ်လၟေၚ်အစဳဇန်ကောံဓရီုသ္ကုတ်ဒုတိယ 2009 ဗီုညးတာလျိုၚ်ဂမၠိုၚ်စၟဳစၟတ်မမာဲသွက်ရုဲစှ်ညးတာလျိုၚ်တၟိ Photobucket
ဗီုသဘာပတိကလေၚ်အပ်ပြာပ်တာလျိုၚ်ဥက္ကဋ္ဌတၟိ Photobucket ဗီုသဘာပတိအပ်ပြာပ်တာလျိုၚ်ကုညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုတၟိ Photobucket ဗီုသဘာပတိအပ်ပြာပ်တာလျိုၚ်ကုညးဂိုၚ်သြန်တၟိ Photobucket ဗီုသဘာပတိအပ်ပြာပ်တာလျိုၚ်ကုညးစၟတ်စရၚ်တၟိ Photobucket ဗီုသဘာပတိအပ်ပြာပ်တာလျိုၚ်ကုဒု-ညးစၟတ်စရၚ်တၟိ Photobucket ဗီုဂကောံသၚ်ဂမၠိုၚ်လ္ၚောဝ်ကလအ်မံၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာ Photobucket Photobucket

Friday, October 26, 2012

အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်စရာဲ ဒါန်နာဲဓမ္မပိယ


  တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မပိယဝွံ နွံကဵုဆန္ဒပၟိက် မိက်ဂွံၜံၚ်လွဳသၚ်မန်မၞုံကဵုတဆိပ်ကြာ Ph.D (ဒံက်တာ) ဂမၠိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၂၄-၁၀-၂၀၁၂)ဂှ် နဓရ်သဒ္ဓါလျုၚ်၊နွံစေတနာသၠုၚ်ပြဲ ပစ္စယ်ပညာမတွံဂး သြန်ဒဝ်လာ ၅၀၀ ဗ္ဂိန်ကဵုမံၚ်ဒါန် ကုဥက္ကဋ္ဌဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ တၠဂုဏ်အ္စာကေလာသ (စၞးဂကောံ) သွက်ဂွံထံက်ပၚ် သၚ်အာဇာနဲမန်မဒှ်ရ။ ဂကူမန်ပိုယ်တံလေဝ် အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန် တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မပိယတုဲ သြဝ်ဟီုဗြု ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာအိုတ်ညိအဴ။


Tuesday, October 23, 2012

သီုဟွံဒးစုတ် Crack မွဲသာ် ဗီုဂွံသုၚ်စောဲ Internet Download Manager


ပ္ဍဲစက်ခမ်ပျူတာပိုဲ သီုကဵုဟွံဒးစုတ် Patch, Crack တံမွဲသာ် သုၚ်စောဲ Internet Download Manager နဒဒှ် Full Version ဂွံမာန်မံၚ်ရ။ ဗွဲကိုပ်ကၠာ Download ကေတ်  software ဒၞာဲဏံညိ။ တုဲတှေ် Install စုတ် အတိုၚ်မထ္ၜးလဝ် ဗွဲသၟဝ်ဏံညိ။

(၁) လ္တူဝှာၚ် Download လဝ်ဂှ် ဍဵု Right Click တုဲ  ရုဲစှ်ကေတ် Open ညိ။
(၂) ဍဵု Next >> Next >> Next >> Next >> Next >> Finish မဒှ်ရ။ တုဲတှေ် ကာလဍေံသၟာန် ကဵုသ္ပ Register ကီု သၟာန်ကဵုသ္ပ Update ကီုမ္ဂး လ္ပဒုၚ်တဲ ရုဲစှ်ကေတ် No ညိ။

Install စုတ် Internet download manager ပ္ဍဲစက်တုဲ ညံၚ်ဟွံဂွံဒးစုတ် Crack တံ ညံၚ်ဂွံသုၚ်စောဲဂွံ ဗွဲမပြေပြံၚ်မာန်ဂှ် ပိုဲဒးပလေဝ် host file ပ္ဍဲကဵုစက်ခမ်ပျူတာပိုဲမဒှ်ရ။

နဲဂွံပလေဝ် Host file ဂှ်
(၁) Computer >> Local Disk (C:) >>
(၂) Windows >>
(၃) System32
(၄) Drivers
(၅) etc
(၆) Hosts


(၇) ဍဵု Right Click  လ္တူ hosts file ဂှ် တုဲ ရုဲစှ်ကေတ် Open ညိ။

(၈)
127.0.0.1 tonec.com
127.0.0.1 www.tonec.com
127.0.0.1 registeridm.com
127.0.0.1 www.registeridm.com
127.0.0.1 secure.registeridm.com
127.0.0.1 internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 secure.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 mirror.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 mirror2.internetdownloadmanager.com

Links မကဵုလဝ်လ္တူဏံဂှ် Copy ကေတ်တုဲ Paste စုတ် အတိုၚ်မထ္ၜးလဝ် ဗီုရုပ်သၟဝ်ဏံညိ။

(၉) File >> Save  ထောံညိ။

Host file ဂှ် ကၟာတ်ထောံဍေံညိ။ လၟုဟ် Internet Download Manager ပိုဲ သီုဟွံဒးစုတ် Patch, Crack တံဂှ်မွဲသာ် သုၚ်စောဲနဒဒှ် Full Version မာန်ရ။

တၚ်စၟတ်။ ။ ကိုပ်ကၠာနူပိုဲဟွံဂွံပလေဝ် host file ဏီဂှ် ယဝ်ပံက်လဝ် Internet Download Manager နွံမ္ဂး ကၟာတ်ထောံညိ။

ကလေၚ်ပံက် Internet Download Manager တုဲ သီုဟွံဒးစုတ် Patch, Crack တံမွဲသာ် ဒဒှ်ရ software ဇကု ဒှ်မံၚ် registration တုဲတုဲဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် အတိုၚ်သၟဝ်ဏံရ။


သြဝ်ကဵုဂွံပြေပြံၚ်မာန်ညိ
ဉာဏ်ရတ်

Sunday, October 21, 2012

Maxthon

Maxthon ဝွံ ညံၚ်ရဴ Mozilla Firefox, Internet Explorer တံကီု ဒှ်တဴဂကူ Browser မွဲဂကူကီုရ။
တၚ်တၟေၚ်ဍေံဂှ် ဟိုတ်နူရပ်စပ်သုၚ်စောဲ ပြဟ်ပြေဟ်သာဍာ ဂတာပ်ကဵုစိုတ်ကီု ဟွံဒးစုတ် Plug In မမိက်ကဵုမွဲမွဲလေဝ် ဟိုတ်နူသုၚ်စောဲ ပြေပြံၚ်ကီုတုဲ ဒှ် Browser ရပ်စပ်သုၚ်စောဲခိုဟ်မွဲဏောၚ် ထေၚ်စၟတ်ကေတ်ရ။ ယဝ်နွံပၟိက်မ္ဂး Download ကေတ် သၟဝ်ဏံညိ။
 (1) သွက် Windows
 (2) သွက် Mac