ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Sunday, September 30, 2012

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၂


ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၂
 ဂကောံကမ္မတဳ သၞာံ-၂၀၁၂

ဗီုရုပ်ဂကောံသၚ်ဂမၠိုၚ် ကောံမံၚ်ဓရီု


သ္ကိုပ်ခန်ကၞာ နာဲအဂ္ဂဓမ္မ ဗှ်မံၚ် အစဳဇန်

ဗီုဥက္ကဋ္ဌဂကောံ နာဲကေလာသ ကဵုမံၚ်သြဝါဒ

ဗီုရုပ် နာဲဝရဓမ္မော သောၚ်မံၚ်စရၚ်သြန်

ကောန်ဂကောံတၟိ နာဲစန္ဒိမာ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

ကောန်ဂကောံတၟိ နာဲဓမ္မိက ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

ကောန်ဂကောံတၟိ နာဲပုညဝန္တ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

ကောန်ဂကောံတၟိ နာဲစန္ဒိမာ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

ကောန်ဂကောံတၟိ နာဲသူရိယဓဇ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

ကောန်ဂကောံတၟိ နာဲပညာသာမိ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

ကောန်ဂကောံတၟိ နာဲသုနန္ဒ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

ကောန်ဂကောံတၟိ နာဲဓမ္မပိယ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

ကောန်ဂကောံတၟိ နာဲသိပ္ပံ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

ဗီုစၟဳစၟတ်ဒၟံၚ်မမာဲ သွက်ဂွံပ္တိုန်ညးတာလျိုၚ်သၞာံတၟိ

ဗီုရုပ်သဘာပတိ အပ်ပြာပ်တာလျိုၚ်ကု ဥက္ကဋ္ဌမန်တၟိ

ဗီုရုပ်သဘာပတိ အပ်ပြာပ်တာလျိုၚ် ကုညးရေၚ်တၟိဖဵု

ဗီုရုပ်သဘာပတိ အပ်ပြာပ်တာလျိုၚ် ကုညးဂိုၚ်သြန်

ဗီုရုပ်သဘာပတိ အပ်ပြာပ်တာလျိုၚ် ကုညးစၟတ်စရၚ်

ဗီုရုပ်သဘာပတိ အပ်ပြာပ်တာလျိုၚ် ကုညးလၟိၚ်ပရိုၚ်

ဗီုဥက္ကဋ္ဌဂကောံသၞာံတၟိ နာဲကေလာသ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

ဗီုညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုသၞာံတၟိ နာဲသာသန ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

ဗီုညးဂိုၚ်သြန်သၞာံတၟိ နာဲညာဏရံသဳ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်

ဗီုညးလၟိၚ်ပရိုၚ်သၞာံတၟိ နာဲသုန္ဒရ ဟီုဂလာန်ဆက်မိတ်