ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၂

တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယ (နွံပိုန်ဘာမန်KL, ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ) ကေုာံသၚ်မန်ကတ်ဗ္တောန်မံၚ်ပညာဘာသန္တရ ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ တံညးဂမၠိုၚ် ဗီုနွံကဵုဓရ်ဇြဟာန် ဆာန်ကၟိန်တဴရေၚ်သ္ကအ် ညံၚ်ကောန်မွဲမိဝွံ သမ္တီကေတ်လဝ် ပ္ဍဲလအိတ်ပေဲါကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၀) ဝါ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၁

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ၊ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယ (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၁)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၀

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၁၈) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၀၉

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ၊ ကမ္မတဳဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (၉)ဇကု (ဂ္ဇံရေၚ်မံၚ်လ္တူခုၚ်ဂမၠိုၚ်) မွဲဟာန်ကေုာံသၚ်မန်မက္ညကၠုၚ်ကတ်ဗ္တောန်ပညာ ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာတံညးဂမၠိုၚ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Sunday, March 26, 2017


အုိဟ္တၞဳိဟ္ေကတ္မဒါန္ကုသုိလ္

တႜဂုဏ္အၥာ သုဂႏၶ (က်ာ္ရဲ) မႝဳံစုိတ္သဒၶါေဇႝာ္တုဲ တၝဲဏံ ကုဪဒါန္ၾသန္ထံက္ပင္ သြက္ၾသန္ဂေကာံတုိက္ရံင္လိက္ကုီ ေကုာံသြက္ၾသန္ဂအုံထာဝရနိဓိ ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာေရာင္၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ ဂေကာံသင္မန္ဂမႜဳိင္ေလဝ္ မိပ္စုိတ္အုိဟ္တၞဳိဟ္ေကတ္မဒါန္ဏံတုဲ ညးတႜဒါန္ေလဝ္ အာယုက္ကုဪေသၢာံဂႜိင္ ကုဪေသၢာံဒွ္တသုိက္ တုိင္ပကၜရန္တၞံေလဝ္ ကုဪေသၢာံအာစုိပ္ဒတုဲျပဟ္ဟ္မာန္ညိဂွ္ မၵးသၸဏာပတၱနာေရာင္။

Blogger Tricks


အုိဟ္တၞဳိဟ္ေကတ္မဒါန္ကုသုိလ္

တၝဲဏံ (၂၆၊ ၀၃၊ ၂၀၁၇) ပုိယ္သင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာဂမႜဳိင္ အုိဟ္တၞဳိဟ္ေကတ္မဒါန္ ကုသုိလ္ တႜဂုဏ္အၥာဇိနဓဇ (ဍဳင္ပံင္) မြဲဟာန္ေကုာံဒါယကာဂမႜဳိင္ မျပင္ဗစုိပ္နင္ Coffee Mix သြက္သင္မန္ကတ္ဒၞံင္ပညာ ဍဳင္သှရိလကၤာဂမႜဳိင္ရ၊ ပစၥယ္မဒါန္တံဂွ္ တႜဂုဏ္အၥာ စႏၵသာရ (ကႜအ္သတ္) သၸစႝးညးတႜဒါန္တုဲ ဗဂိန္အပ္ျပာပ္ကုနာယကသင္မန္ရ၊ ကေပါတ္မဒါန္တံဂွ္ ပၚပရအ္ဏာကုသင္ဂမႜဳိင္ ဗြဲညှသၞဟ္တုဲ သင္ဂမႜဳိင္ေလဝ္ ဒွ္တသုိက္မိပ္ျမဟ္ ညးတႜဒါန္တံေလဝ္ ကုဪေသၢာံဒွ္တသုိက္ တုိင္ပကၜရန္တၞံေလဝ္ ကုဪေသၢာံအံင္ဇႝးကလိဂြံမာန္ျပဟ္ဟ္ညိဂွ္ ပုိယ္သင္မန္သှရိလကၤာတံ သၸဏာအႏုေမာဒနာေရာင္။

Today (26/03/2017) we, Monstudents' Society, are pleased to have received and recognized the generosity of Ven. Jinadhaja (Pong) together with his devotees.
Mon Sangha here are pleased to enjoy your support and May you, donator, be happy and successful in achieving your goal!

Sunday, March 12, 2017

ညးမပႜဳပ္လမ်ဳီကုဪလိက္ပတ္မန္

ခ်ဴ - အံင္သူ (သုဝဏၰဘူမိ) 

လိက္ပေရင္ဝြံ အၥာေကႝဟ္ အံင္သူ (သုဝဏၰဘုမိ) ခ်ဴ လဝ္ ေဆင္စပ္ကုဪ တႜပညာေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ ႏူေခတ္အဆက္က္ ဗုီညးတံ ေဇႝာ္ေမာဝ္ကႜဳင္လဝ္ လိက္ပတ္မန္ကုီ အခိင္ေခတ္ မန္ပုိယ္ ဒးမံင္သၞဝ္တဲညးတႝဟ္မၢး တႜပညာမန္ပုိယ္ဂမႜဳိင္ ညံင္လိက္မန္ဟြံဂြံေကႜံအာဂွ္ ႓ုိတ္ကဆံင္လုဪညးတံ ဂုိတ္ဂစာန္ကႜဳင္လဝ္တံဂွ္ ႏူမြဲေခတ္ကုဪမြဲေခတ္ ညးပတုိန္ထ႟းလဝ္ကုဪ ဍဳိက္က္ေပင္င္တုဲ ရဲတႜဝါသနာ ဗွ္လိက္တံေလဝ္ ဒွ္ဂုဏ္ဖုိလ္ဗဟုသုတ စုိတ္လုပ္စဗြဲမေလာန္ေရာင္ဂွ္ စၞှေကတ္တုဲ မၵးပတုိန္ထ႟းဏာကုဪ လတူမုက္လိက္ ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာ ဏံေရာင္။

Saturday, February 18, 2017

တပူ ေကုာံ တဗဝ္ ေကာကုဪေဒံညး႓ါဝြံ ဇာတိႏူဍဳင္ကြာန္လုဪေရာ
တပူ ေကုာံ တဗဝ္ ေကာကုဪေဒံညး႓ါဝြံ ဿကုဪဝင္သာသနာမၢး ဍဳင္တႝဟ္တံေလဝ္ ဟုီဒၞံင္ ဇာတိႏူဍဳင္ကြာန္ညးတံကုီေရာင္၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ ဿကုဪလိက္ပေရင္ဏံ တႜဂုဏ္အၥာကုမာရ ဂႜဳိက္ဂလာဲလဝ္တင္နင္ေဆင္စပ္ကုဪဝင္တပူ တဗဝ္ ဗြဲမဍဳိက္ေပင္တုဲ ပတုိန္ထ႟းလဝ္ေရာင္

Sunday, January 29, 2017

အိုတ္တၞိဳဟ္- ဒါန္ကုသုိလ္ျပဲ ရဲဂေကာံေလၝာ၀္က်ာ္

အိုတ္တၞိဳဟ္- ဒါန္ကုသုိလ္ျပဲ ရဲဂေကာံေလၝာ၀္က်ာ္

သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၇၈-သႝာံ ဂိတုပုဟ္အိုတ္ တၝဲသိုက္ (27.1.2017)
ဂေကာံမန္နဴ ဍဳင္မန္ကႜဳင္ေလၝာ၀္က်ာ္ ပႛဲဍဳင္သှရိလကၤာ တႜဂုဏ္အၥာေဃာသက(လၞိဳင္) ဍိဳက္ကႛိဳပ္တုဲ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာ၀ဏၰသာရ(အ၀၀္)၊ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာအိႏၵ(အင္လွာထ၀္)၊ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာပ႑ိတ (ကအ္ျဇဲဘာပလိုတ္)၊ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာဓမၼသာမိ (ကအ္ခပုင္ ဘာသႝိင္ဓရ္)၊ က်ာ္ေဇႝာ္အၥၥာဓမၼိက (ကုုန္မိပ္ျဇိပ္)၊ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာပညာဓဇ (တၞအ္ဂအုံ)၊ တႜဂုဏ္အၥာဓမၼပါလ (လိုင္ကႝဳဲ)၊ ေကုာံ ဒါယကာ ကြာန္ကအ္ျဇဲ(၆)တႜဂမိႜဳင္ ကႜဳင္စိုပ္ဘာမကုဋာရာမ ဍဳင္ေကာလမၺဏအ္တုဲ ဂြံဒွ္အာ အထံက္ပင္ပညာ သြက္ဂေကာံသင္မန္ကတ္မံင္ပညာပႛဲဍဳင္သှရိလကၤာဏအ္ ညိဂးတုဲ - 
 ၀တၳဳဒါန္ၾသန္-107520 ရူပီ၊ ေကုာံ Thai 620 ဘာတ္ ဂမႜိဳင္ဂွ္  
ဗဂိန္ကုဪဒါန္ သြက္ဂေကာံသင္မန္တအ္၊ ပိုယ္ဍိက္တအ္ေလ၀္ ဂြံဗဪဪဪဪဪဪုေလၝၝာ၀္ ဂြံဒုင္ဂိုင္ေကတ္ၾသ၀ါဒ နဴ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာဂမႜိဳင္ဂွ္ မိပ္တၜၜၜစိုတ္ ဗြဲမေလာန္ရက်ာ္။ လၱဴသဒၶါေစတနာ ကုဪဒါန္ထံက္ပင္ကုဂေကာံသင္မန္ ပိုယ္ဍိက္တအ္ဂွ္ေလ၀္ အိုတ္တၞိဳဟ္ ဒုင္ေကတ္သာဓုကာ သၸၸဏာစၞတ္သမၱီ ဗြဲမျဇိဳဟ္နက္ရက်ာ္။
ဂေကာံက်ာ္ေဇႝာ္အၥာ ဒါယကာတအ္ညးဂမႜိဳင္ ကာယသုခ စိတၱသုခ ႓ါျပကာ ကုဪဂြံဍိဳက္ေပင္ လၞိဳန္ထာ၀ရညိ။

ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာ
Friday, January 13, 2017

အိုဟ္တၞိဳဟ္ဒါန္ကုသိုလ္

 အိုဟ္တၞိဳဟ္ဒါန္ကုသိုလ္

တႝဟ္နဖိုလ္ဂြံသၸေဇႝာ၀္မတ္ကုဪ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္မာန္ ရန္တၞအ္သာ္ဏအ္တုဲ ဒါယကာသၝိကၞိန္ နာဲဘရုပ္+မိနန္းခ်ိဳ၊ ေကုာံ သၝိကၞိန္ နာဲအပၸမာ+မိခိုင္ႀသန္ ေကုာံ ေကာန္၀ုတ္မန္ဒိုင္ မိတလထ၀္တအ္ ညးဂမႜိဳင္ သြက္သင္မန္ကတ္ပညာ သိရီလကၤာ ဂြံတန္တၜအာ ဗြဲတသိုက္ ကုဪၿပင္နင္ဒါန္  
စႝစ စႝဍဳန္တိုပ္ စႝပႜာဲ သတ္ဂန္ထုပ္ ကပ္ဖီေမတ္ ယ်ာမ္ယ်ာမ္ ဂဥဳဲဒးခ်ာမ္ဒွ္တမ္ ဗြဲမဂႜိဳင္ဂႜင္ရ။ 

ကုဒါယကာ တႜေစတနာဂမႜိဳင္ သႝ၀ဲကုဪပဲါ ဘဲအနၱရာယ္ကုဪလာဲေလင္ တသိုက္နြံပၞိက္ကုဪဍိဳက္ေပင္မာန္တုဲ ႀကၜတဲ ပါရမှႀကံင္ဍဳဟ္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ႀသ၀္ကုဪသၸေဇႝာ၀္မတ္မာန္အိုတ္ညိအၜ။

ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာ သိရှလကၤာ
နာဲဘရုပ္+မိနန္းခ်ိဳ၊ (1.1.2017)  
 

နာဲအပၸမာ+မိခိုင္ႀသန္ ေကုာံ ေကာန္၀ုတ္မန္ဒိုင္ မိတလထ၀္ (11.1.2017)


Tuesday, December 27, 2016

သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ

(ေပႝာ၀္ဒါန္ဖအိုတ္က်၀္ ဒါန္ဓရ္မြဲဂး ဇႝးဒါန္အိုတ္သုီ)

ဂေကာံရဲေလၝာ၀္က်ာ္ ဍဳင္သိရှလကၤာ သၸသၠိဳပ္သၠကုဪ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာပါင္ကၞာ၊ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာကြာန္တာ၊ တႜဂုဏ္အၥာေခမိႏၵ(ကအ္ခပုင္) မြဲဟာန္ေကုာံဒါယကာဂမႜိဳင္ ကုဪဒါန္ထံက္ပင္သင္မန္ကတ္ပညာသိရှလကၤာ န၀ကမၼ၀တၳဳ US 300, Bath 3000 ကုဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသိရှလကၤာ ပႛဲကုဪစၞတ္တၝဲ (25.12.2016) တုဲ ပိုယ္ဂေကာံသင္မန္တအ္ အိုဟ္တၞိဳဟ္ေစတနာ ဒုင္ဏာသာဓုကာရက်ာ္။ဒါန္ဓရ္ထံက္ပင္ သင္မန္သိရှလကၤာ

က်ာ္ေဇႝာ္အၥာေဃာသက ပတႜပိုန္ဘာေစတနာမန္ ဍဳင္ေသံ ပြိဳင္ဍဳင္သူရာတ္ ညာတ္ေကတ္ဒဒိုက္သင္မန္ကတ္ပညာဍဳင္သိရှလကၤာ ႏံြပၞိက္ထံက္ပင္ပညာ
 ေကႜာန္ဏာသဘင္တြံဓရ္ မရႏုက္ကုဪ(၂)၀ါ စြံလ၀္ေစတနာဂကူဘာသာမန္ျဇိဳဟ္ျဇိဳဟ္နက္နက္တုဲ စႝးပိုယ္ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာဂွ္ တႜဂုဏ္အၥာအရိယ(ဟံင္ဂါမ္) ေကုာံ တႜဂုဏ္အၥာသူရိယဓဇ(ဟံင္ဂါမ္) ေကတ္လ၀္တာလ်ိဳင္ ဘိုင္ေရင္တႜဳင္ဒတုဲဖိုလ္ တြံကုဪဓရ္က်ာ္မျပဲဂွ္ ပိုယ္ဍိက္သင္မန္ကတ္ပညာသိရှလကၤာတအ္ မိပ္ျမဟ္စိုတ္လ်ဳင္ ဒုင္ေကတ္သာဓုကာရက်ာ္။
(14.12.2016) Wednesday, November 30, 2016

 မိပ္စုိတ္ေကဝ္ျဇဳင္ ဒွ္လ်ဳင္မဒါန္

သကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၇၈-သႝာံ ဂိတုေျမကၠသုဪ(၁)မံက္ (30.11.2016)
ဂေကာံကႜဳင္ေလၝာ၀္က်ာ္ ပႛဲဍဳင္သှရိလကၤာ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာ ဒါယကာ နဴကုဪဍဳင္မန္ ကြာန္တကၠအ္ခၞိဳင္ဂမိႜဳင္ ကႜဳင္စိုပ္ဘာမကုဋာရာမ ဍဳင္ေကာလမၺဏအ္တုဲ ကုဪဒါန္ထံက္ပင္- 
 ၀တၳဳဒါန္ၾသန္-၆၆၁၀၀ ရူပီ၊ US ၃၇၀ ဒ၀္လာ ေကုာံ စႝစသုင္ စႝဍဳန္တိုပ္နာနာသာ္ 
သြက္ဂေကာံသင္မန္ကတ္မံင္ပညာဍဳင္သှရိလကၤာဏအ္ရ၊ ပိုယ္ဍိက္တအ္ေလ၀္ ဂြံဗဪဪဪဪဪဪုေလၝၝာ၀္ကလအ္တၜၜၜၜၜ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာဂမႜိဳင္ဂွ္ မိပ္တၜၜၜစိုတ္ ဗြဲမေလာန္ရက်ာ္။ လၱဴသဒၶါေစတနာ ကုဪဒါန္ထံက္ပင္ကုဂေကာံသင္မန္ ပိုယ္ဍိက္တအ္ဂွ္ေလ၀္ တင္ဂုဏ္မိပ္စိုတ္ ဒုင္ေကတ္သာဓုကာ သၸၸဏာစၞတ္သမၱီ ဗြဲမျဇိဳဟ္နက္ရက်ာ္။
ဂေကာံက်ာ္ေဇႝာ္အၥာ ဒါယကာတအ္ညးဂမႜိဳင္ ကာယသုခ စိတၱသုခ ႓ါျပကာ ကုဪဂြံဍိဳက္ေပင္ လၞိဳန္ထာ၀ရညိ။

ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာ