ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၂

တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယ (နွံပိုန်ဘာမန်KL, ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ) ကေုာံသၚ်မန်ကတ်ဗ္တောန်မံၚ်ပညာဘာသန္တရ ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ တံညးဂမၠိုၚ် ဗီုနွံကဵုဓရ်ဇြဟာန် ဆာန်ကၟိန်တဴရေၚ်သ္ကအ် ညံၚ်ကောန်မွဲမိဝွံ သမ္တီကေတ်လဝ် ပ္ဍဲလအိတ်ပေဲါကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၀) ဝါ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၁

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ၊ တၠဂုဏ်အ္စာသူရိယ (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၁)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၀

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၁၈) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၀၉

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ၊ ကမ္မတဳဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (၉)ဇကု (ဂ္ဇံရေၚ်မံၚ်လ္တူခုၚ်ဂမၠိုၚ်) မွဲဟာန်ကေုာံသၚ်မန်မက္ညကၠုၚ်ကတ်ဗ္တောန်ပညာ ပ္ဍဲဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာတံညးဂမၠိုၚ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Friday, November 17, 2017

အုိဟ္တၞဳိဟ္ေကတ္မဒါန္ကုသုိလ္

စၞတ္တၝဲ ၁၇၊ ၁၁၊ ၂၀၁၇


သြက္ေသၢာံဒွ္အာအထံက္အပင္ပေရင္ပညာ သင္မန္ကတ္ဒၞံင္ပညာ ဍဳင္သှရိလကၤာတံညးဂမႜဳိင္တုဲ နာဲမန္ဆာန္မန္, မန္ (ထုိက္)၊ ဍဳင္ျဇပ္ဗု အရာပ္အံင္သာယ်ာ၊ တြဳဪရးဍဳင္မန္၊ ေခတၱဍဳင္ Buffalo, New York, ကၞိန္ဍဳင္အေမရိကာန္ ဂွ္ကုဪဒါန္ထံက္ပင္ ကုဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာ ဝတၳဳဒါန္ ၾသန္ U$ 500 (၇၃၅၁၀ R$)ရ၊ ပုိယ္ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာတံေလဝ္ မိပ္စုိတ္အုိဟ္တၞိဳဟ္တၜ လတူမဒါန္နာဲမန္ဆာန္မန္ ဗြဲမေလာန္တုဲ တသုိက္စုိတ္ကာယ႓ါျပကာ ကုဪေသၢာံကလိဂြံကုီ တုိင္ပကၜရန္တၞံ ပုိန္ေလာကှေလာကုတၱဳိရ္႓ါျပကာတံ ကုဪေသၢာံအာစုိပ္မာန္ကုီ အာယုက္ကုဪေသၢာံဂႜိင္ ပုိန္ကုဪေသၢာံေဇႝာ္ေမာဝ္ ပေရင္ကုသုိလ္ေလဝ္ ကုဪေသၢာံေကႜာန္မာန္အာဆက္က္ပႜန္ညိဂွ္ ပုိယ္မၵးရာဒနာေဖ်ံဏာေမတၱာကုီရ။Blogger Tricks

Friday, October 27, 2017

အုိဟ္တၞဳိဟ္ေကတ္ ဒါန္ထံက္ပင္ ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာ သိရှလကၤာ


တႜဂုဏ္အၥာ ေဃာသက (ဇာတိ - ကြာန္ဝါခရူ) ႏြံပုိန္ဘာေစတနာမန္၊ ႓င္ခရုီ၊ ေဒသသူရာဇ္၊ ဍဳင္ေသံဝြံ ရန္တၞံသၞိက္မိက္ဂြံထံက္ပင္ပေရင္ပညာ သင္မန္ကတ္ဒၞံင္ပညာဍဳင္သိရှလကၤာဏံတုဲ သၸပတံႏူသႝာံ ၂၀၁၅ ေတံ စု္ကု္စုိပ္ ၂၀၁၇ ဏံ ဘိက္နိမန္ဒၞံင္ ခမှသင္ကတ္ပညာမန္ဍဳင္သိရှလကၤာဏံ ေလၞင္ေလၞင္သႝာံရ၊ သႝာံ ၂၀၁၇ ဏံေလဝ္ ဿဂိတုဝွ္ (၈) ေစြက္၊ ၁၃၇၉ ဂွ္ တႜဂုဏ္အၥာစႏၵသာရ (ကႜအ္သတ္) ေကတ္တာလ်ဳိင္စႝးဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသိရှလကၤာတုဲ အာစုိပ္ဌာန႓င္ခရုီ ဘာေစတနာမန္ ေဒသသူရာဇ္ေတံတုဲ တြံထ႟းသင္ရုိဟ္ကု္ေဍာင္ဓရ္ဓမၼေဒသနာ ကုေကာန္ဂကူမန္ ညးမတန္တၜဒၞံင္ေဒသတံဂွ္တုဲရ။


ဝတၳဳပူဇၜဓရ္ မရန္တၞံလဝ္သြက္အထံက္ပင္ပေရင္ပညာ သင္မန္ဍဳင္သိရှလကၤာဂမႜဳိင္ဏံဂွ္ ကႅိဂြံ ဗႝတ္ (၆၀၀၀၀) Baht ေရာင္၊ ဟုိတ္ဒွ္သာ္ဂွ္ရ ေစတနာ တႜဂုဏ္အၥာေဃာသက ဓရ္သဒၶါဒါယကာမန္ဂမႜဳိင္ လတူသင္မန္ကတ္ပညာသိရှလကၤာတံဂွ္ ေဇႝာ္သႜဲတၜဗြဲမေလာန္တုဲ ႏူေကာန္တၞံဂေကာံသင္မန္ သိရှလကၤာေတံ သၸစၞတ္သမၲီဗြဲမအဲပရဲရက်ာ္/အၜ။
တႜဂုဏ္အၥာ မြဲဟာန္ေကုာံဒါယကာမန္ဂမႜဳိင္တံေလဝ္ အတုိင္ပၞိက္စုိတ္မခ်ပ္ ကသပ္မရန္လဝ္ ပုိန္ေလာကီ ေလာကုတၱဳ္႓ါျပကာတံဂွ္ ကု္ေသၢာံဍဳိက္ေပင္မာန္တုဲ ဗုီစုိတ္ဓာတ္တႜဂုဏ္အၥာ မြဲဟာန္ေကုာံဒါယကာဂမႜဳိင္ ဿအရာမထံက္ပင္ပေရင္ပညာမန္ဏံ ေဇႝာ္ကု္ျဇဟတ္ဂွ္ ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္အလုံအုိတ္သုီေလဝ္ ၾသဝ္ကု္ေသၢာံႏြံတၜအုိတ္ညိဂွ္ ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာ သိရှလကၤာ ဏံ မၵးဗတုိက္ဖေအာဝ္ဏာ ဗြဲေလၞင္ေမတၱာရက်ာ္/အၜ။

Tuesday, August 1, 2017

အုိဟ္တၞဳိဟ္ေကတ္ မဒါန္ကုသုဪ

စၞတ္တၝဲ ၃၁၊၀၇၊၂၀၁၇

တႜဂုဏ္အၥာဝရညာဏ ကြာန္တံင္ပုိအ္ သၸသၠဳိပ္သၠတုဲ ဂေကာံဒါယကာဂမႜဳိင္ သၸတမ္ႏူ မိေဌေဌေဝန္ (ျဇပ္ဗု) မြဲဟာန္ေကုာံ မိႆဟာသၠံရဲဂမႜဳိင္ ကႜဳင္စုိပ္ေလၝာဝ္က်ာ္ ဿဍဳင္သိရှလကၤာရ၊ ကုိပ္ကႜာႏူဟြံဂြံစတိတ္တရၜေလၝာဝ္က်ာ္ေဂတ္ဍဳင္ဏီ ဿစၞတ္တၝဲ ၃၁၊၀၇၊ ၂၀၁၇ ဂွ္ ကႜဳင္စုိပ္ ဘာမကုဋာရာမ ဍဳင္ေကာလမၺတုဲ ဒါယကာဂေကာံေလၝာဝ္က်ာ္ဂမႜဳိင္ ဖာပ္သင္ကုဪဒါန္ ကုဘိကၡဳသင္ သှလ ညးမကတ္ဒၞံင္ပညာ ဿဍဳင္သိရှလကၤာဝြံ ျဂဳျဂဳျဂဳီျဂဳီအုိတ္ရ၊ သြက္ပုိန္ဂယးဂွ္ ဒါယကာဂမႜဳိင္ ကုဪဒါဖာပ္သင္နကုဪကြာင္ခႝံအခုိင္ကႝာမန္ မြဲဟာန္ေကုာံ ကြာင္ခဝ္ဂဒုဪ မဒွ္ေယန္သႝာင္မန္တံတုဲ ဿပုိန္တၝဲဂွ္ ညးတံ ကုဪဒါန္စႝပိ႑ပါတ္အာဟာရေဘာဇုိန္နာနာသာ္ရ၊ အခိင္ကုဪပုိန္တုဲေလဝ္ ဇၞာပ္ပ္သင္ သှလ မကႜဳင္စုိပ္ဒုင္ဒါန္တံဂွ္ ကုဪဒါန္နဝကမၼဝတၳဳ ရန္ကုဪသြက္ေသၢာံဒွ္အာပစၥယ္ အထံက္အပင္ပေရင္ပညာညးတံဏီရ၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ ပုိယ္ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာဂမႜဳိင္ ညာတ္ဒးသဒၶါေစတနာ ဒါယကာမန္ဂမႜဳိင္တုဲ မိပ္စုိတ္အုိဟ္တၞဳိဟ္တၜ ဗြဲမေလာန္ရ။
လၱဴႏူဂွ္ ဒါယကာဂေကာံေလၝာဝ္က်ာ္ဂမႜဳိင္ သြက္ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာ သိရှလကၤာဂွ္ ဝတၳဳဒါန္နာနာသာ္ မပၲံကုဪ ကကွ္ကွ္ ကေဝက္လက္ဖက္ ေကာန္ငၝဳဲဟကွ္ ကကဠာ တံဗြဲမဂႜဳိင္ကုီ သုီကုဪနဝကမၼဝတၳဳ ဗႝတ္ (၁၀၀၀) ဒဝ္လာ (အေမရိကာန္) ဂွ္ေလဝ္ ရန္ကုဪသြက္ေသၢာံဒွ္အာအထံက္အပင္ သြက္သင္မန္ကတ္ပညာတံတုဲ ကုဪကႜဳင္ဒါန္ နကုဪသဒၶါေစတနာ မလွဲလးကုီရ၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ ပုိယ္ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာ သိရှလကၤာဂမႜဳိင္ အတုိင္သဒၶါေစတနာဒါယကာမန္တံေဇႝာ္လွဲဏံဂွ္ ပရုိင္ဂုဏ္ဒယွ္တွ္ကုဪဂြံဗ်ာပ္ၾတး၊ ယဲဘဲအႏၲရာယ္ကုဪေသၢာံလာဲေလင္၊ အတိုင္ခ်ပ္ကသပ္ကုဪေသၢာံအံင္ဇႝး၊ ပေရင္ထံက္ပင္သာသနာမန္ေလဝ္ ကုဪေသၢာံထံက္ပင္အာမာန္လုကၜအဓာန္မဂႜိင္ေသၝာဲ၊ ဘဝဂတေတံေလဝ္ ကုဪေသၢာံဍဳိက္ေပင္ကုဪဘဝ အတုိင္မဂပ္ဝ္ရာဒနာမိက္လဝ္ညိဂွ္ မၵးသၸဏာအႏုေမာဒနာကုီရ။Thursday, May 18, 2017

တၝဲဟံသာဝတှလုီ

တၝဲဟံသာဝတှလုီ

ေပင္ (၂၆၀) သႝာံ

တၝဲဏံဝြံ ဒွ္တၝဲေကာန္ဂကူမန္တံ ဒးေအာန္စုိတ္အုိတ္မြဲတၝဲ မတြံဂး တၝဲဍဳင္ဟံသာဝတှလုီ ေပင္ကႜဳင္ ၂၆၀ သႝာံရ၊ တၝဲဏံဂွ္ ဒွ္တၝဲ နန္ထဝ္မန္တံ ဒးပုိတ္ကဝ္ ဒွ္တၝဲအလာံ႓ုိပ္ထဝ္မန္တံ ဒးပုိတ္သြဝ္စုိပ္တိ ဒွ္တၝဲဘဝဗႜး႓းေကာန္ဂကူမန္တံ ဒးဒုင္ေဆာံေလင္လဝ္ မြဲတၝဲရ၊ ဿကုဪတၝဲဏံဂွ္ ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဗြဲမဂႜဳိင္ သင္မန္တံကုီ တႜပညာမန္တံကုီ သရာဲပႝာန္မန္တံကုီ အမာတ္ဒၜဗညာမန္တံကုီ သၞတ္ျဗၜမန္တံကုီ ေကာန္ငၝာ္မန္တံကုီ လၞိဟ္ဗြဲမဂႜဳိင္ဂွ္ ဒးဒုင္ဂစုိတ္ ဒးျဂိပ္ဒၜကႜဳင္ ႏူဍဳင္ႏူနန္ ဒးဒွ္ကႜဳင္ဘဝဍိက္အုိတ္ရ၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ တၝဲဏံဂွ္ ဒွ္တၝဲလႝီေဇႝာ္အုိတ္သြက္ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ေရာင္ဂွ္ ပုိယ္မၵးတီလဝ္ေထက္တုဲ ပုိယ္တံေထက္ကုဪဒးတျမံင္ပတုိန္စုိတ္ဓာတ္သြက္ေသၢာံရုန္ဂစာန္အာပေရင္ဗႜး႓းပုိယ္ပႜန္ရ။
ပုိယ္ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာတံ ႓ုိန္စုိပ္ဒၞံင္ဌာန္ေသၝာဲကုီေလဝ္ စုိပ္ကႜဳင္တၝဲဏံမၢး ဝုိတ္ေကႜံဟြံမာန္ ဓရ္လႝီေတံေပင္ကႜဳင္ၾသဳိဟ္တုဲ ဗဗြဲမဗဗြဲကုဪအေစာံျဇဟတ္ဇကုဇကုဂွ္ ကိစၥမပတံကုဪ ပြမကုဪဒါန္တုဲ ဇုိန္ပုိန္ပၚပရအ္ဏာပုိန္ကုသုိလ္တံ ဇေရင္ပူဂုိလ္သင္အာဇာနဲ ခရွ္အာဇာနဲမန္ ေကာန္ဂကူမန္အုိတ္သုီ ညးမဒးဒုင္ပူဇၜဏာလမ်ဳီ ဿကုဪတၝဲ သၞိင္ဗမာအံင္ေဇယ် သီေကတ္ဍဳင္မန္ဏံအုိတ္ကုီရ။

သင္အာဇာနဲ ခရွ္အာဇာနဲ ညးမျပဟ္လလုဲအာတံဂွ္ ---- ေရွ္ေသွ္
သင္အာဇာနဲ ခရွ္အာဇာနဲ ညးမဂုိတ္ဂစာန္မံင္သြက္ဗႜး႓းေကာန္ဂကူပုိယ္အဆက္က္တံဂွ္ေလဝ္ ---- ေရွ္ေသွ္

အနာဂတ္ဓရ္ဗႜး႓းေကာန္ဂကူပုိယ္ဂွ္ တန္တၜဒၞံင္ ဿအနာဂတ္ သင္အာဇာနဲ ခရွ္အာဇာနဲ သၞတ္မန္ တံအခိင္တၝဲဏံရေဏာင္ဂွ္ တီေကတ္တုဲ ၾသဝ္ဂုိတ္ဂစာန္အာ သြက္ဓရ္ဗႜး႓းဂကူ ညီညီသာသာအုိတ္စုိအ္။


 ဗုီဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာတံေဖ်ံဒၞံင္ေမတၱာ ကုအာဇာနဲမျပဟ္လလုဲအာဂမႜဳိင္Saturday, May 13, 2017

ဿက႑ပေရင္ေဇႝာ္ေမာဝ္ဂကူဂွ္ ပဲါတးေကႜံခမှသင္မန္တံ ေထက္ယ်ဟာ

ညးမခ်ဴ - တႜဂုဏ္အရိယ (ဟံင္ဂါမ္)


ပြမဂြံဗုဪေလၝာဝ္တၜ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာနႏၵသာရ 
ဘာေဒါဝ္၊ ဍဳင္က်ာ္ခမှ

တၝဲဏံ (၁၃၊၀၅၊၂၀၁၇) ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာ တံညးဂမႜဳိင္ ကံကုသုိလ္ေတၞင္ကတုဪဒွ္ကႜဳင္တုဲ ေသၢာံဗုဪေလၝာဝ္ ကလအ္ရးဒုဟ္ ကလင္ဒုင္ဂုိင္ေကတ္ၾသဝါဒ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာ နႏၵသာရ (ဘာေဒါဝ္၊ ဍဳင္က်ာ္ခမှ) ညးမဒွ္ ဂေကာံဗဟုိရ္ကမၼတှ သင္မဟာနာယကဒၥိတ္ဇကု အလုံဍဳင္ဗမာမြဲ ဗႝတ္မြဲခ်ဳိန္ခဏရ၊ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာဝြံ ဟုိတ္ႏူကုဪဒါယကာဗမာတံကုဪအထံက္အပင္ကုသင္ ညးမပါလုပ္ဒၞံင္ နဒဒွ္မဟာနာယကဂမႜဳိင္ သြက္ေသၢာံကႜဳင္ေလၝာဝ္က်ာ္ ဗြဲေတၞင္သြက္ေသၢာံဗုဪေလၝာဝ္ဓာတ္ေဂႝဟ္က်ာ္ မႝဳံဒၞံင္ဿဍဳင္ဂႏၵှေတံတုဲ ကညစုိပ္ကႜဳင္ ဍဳင္သှရိလကၤာဏံ ျပဟ္ဟ္ေျပဟ္ဟ္ေရာင္၊ ႓ုိန္ရႏူအခိင္က်ာ္ေဇႝာ္အၥာကညတိတ္ကႜဳင္ႏူဍဳင္ဗမာေတံ ပုိယ္ဂေကာံသင္မန္တံ ဟြံမိင္လဝ္ပရုိင္ကုီေလဝ္ တၝဲဏံ (၁၃၊၀၅၊၂၀၁၇) ဂွ္ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာတံ ကညကႜဳင္ကုဪပုိန္တၝဲ ဿဘာမကုဋာရာမ မဒွ္ဌာန္ဒတန္ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာတုဲ ပုိယ္ဂေကာံသင္တံေလဝ္ ညာတ္ဒးက်ာ္ေဇႝာ္အၥာတုဲ မိပ္ျမဟ္အုိဟ္တၞဳိဟ္စုိတ္ဗြဲမေလာန္တုဲ အၾကာၾကာအခိင္က်ာ္ေဇႝာ္အၥာမေအာန္တၜဗြဲမေလာန္ဂွ္ေဟင္ ပုိယ္ဂေကာံသင္မန္တံ အာတ္မိက္ေကတ္တုဲ ကလအ္ရးဒုဟ္ ဒုင္ဂုိင္ေကတ္ၾသဝါဒက်ာ္ေဇႝာ္အၥာ ဗြဲမအုိဟ္တၞဳိဟ္စုိတ္ရ။
က်ာ္ေဇႝာ္အၥာဝြံ လတူဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာပုိယ္ေလဝ္ နဒဒွ္ နာယကေထရ္မြဲဇကုဂွ္ ဒးဒုင္သၞိတ္ပတုိန္လဝ္တုဲ သြက္ဂေကာံပုိယ္မၢး ေသၢာံညာတ္ေကတ္က်ာ္ေဇႝာ္နာယကဂေကာံပုိယ္မြဲမြဲဇကု ဗုီဗုီဏံ ေသၢာံကႜဳင္စုိတ္ဇေရင္ဌာန္ဒတန္ဂေကာံဂွ္ မိပ္စုိတ္ဒွ္ပှတိေဇႝာ္ကုဪျဇဟတ္ေရာင္၊
က်ာ္ေဇႝာ္အၥာေလဝ္ ညာတ္ဒးဗုီပုိယ္ေကာန္ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာတံ မိပ္ျမဟ္အုိဟ္တၞဳိဟ္တၜ ဿလတူက်ာ္ေဇႝာ္အၥာတုဲ သြက္ေသၢာံဒွ္အာအထံက္အပင္ဂေကာံအဓာန္မဂႜိင္ေသၝာဲဂွ္ ညးသႜးပြးကုဪဒါန္ဂေကာံ 
ၾသန္ဒဝ္လာအေမရိကာန္ ဗႝတ္ ၂၀၀ ဒဝ္လာရ၊ ပုိယ္ဂေကာံသင္တံေလဝ္ ေသၢာံဆုဪညာတ္ဗုဪေလၝာဝ္က်ာ္ေဇႝာ္အၥာဂွ္ေလဝ္ မိပ္ျမဟ္ဒွ္သဒၶါဗြဲမေလာန္ရ၊ လတူမဒါန္က်ာ္ေဇႝာ္အၥာ သြက္ဂေကာံဂွ္ေလဝ္ ပုိယ္ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာဏံ သၸစၞတ္သမၲီဗြဲမၵးရးေရာင္ဂွ္ မၵးလၞိင္ပၲီဏာရက်ာ္။

က်ာ္ေဇႝာ္အၥာ ၾသဝ္ကုဪေသၢာံဒွ္တသုိက္စုိတ္ တသုိက္ကာယတုဲ ကုဪေသၢာံယုိက္ေဂႜင္အာတာလ်ဳိင္ဂကူလုကၜကာလအဓာန္မဂႜိင္ေသၝာဲမာန္ညိက်ာ္။


ဗုီရုပ္က်ာ္ေဇႝာ္အၥာနႏၵသာရ ဗၢိန္ဒၞံင္အထံက္အပင္ကုနာယကဂေကာံသင္မန္
ဗုီရုပ္က်ာ္ေဇႝာ္အၥာ ဟုီဒၞံင္ၾသဝါဒေဒႜာံေဗၲာန္ဒၞံင္သင္မန္တံညးဂမႜဳိင္

Friday, May 12, 2017

အုိဟ္တၞဳိဟ္ေကတ္မဒါန္ကုသုဪ
ဂေကာံသင္ေကုာံဒါယကာဂမႜဳိင္ႏူဍဳင္မန္


ဿစၞတ္တၝဲ (၀၁၊ ၀၅၊ ၂၀၁၇) ဗတံ အခိင္ (၁၁း၀၀) ဂွ္ ဂေကာံက်ာ္ေဇႝာ္အၥာ တႜဂုဏ္အၥာ အၥာလိက္ဂမႜဳိင္ ဗႝတ္ (၁၄) ဇကု မြဲဟာန္ေကုာံ ဒါယကာဗ်ဥ္ဗႝတ္ (၈) တႜဂမႜဳိင္ ကႜဳင္စုိပ္ဍဳင္သှရိလကၤာဏံတုဲ ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာတံေလဝ္ ျပာပ္အာဒုင္တႜဳင္ညးတံ ဇေရင္ေသႝဟ္က႟င္က်ာ္ ဍဳင္ေကာလမၺေတံတုဲ သြက္ညးတံေသၢာံေဂတ္အာဗုဪေလၝာဝ္က်ာ္ အလုံဍဳင္သှရိလကၤာဏံဂွ္ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာသာသန (ဖုိင္စိင္) ညးမဒွ္နာယကဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာ မြဲဟာန္ေကုာံ တႜဂုဏ္အၥာေလာဟေဗာဓိ (ခဒုင္ေသွ္) ညးမတန္တၜဒၞံင္ ဘာမန္အႏုရုဒၶပူရ တံဂမႜဳိင္ ေကတ္တာလ်ဳိင္ ေရင္တႜဳင္ဏာဂေကာံရဲေလၝာဝ္က်ာ္ဂမႜဳိင္ရ။
ဂေကာံက်ာ္ေဇႝာ္အၥာ တႜဂုဏ္အၥာ မြဲဟာန္ေကုာံဒါယကာဂမႜဳိင္ဝြံ ဿစၞတ္တၝဲ (၁၁၊ ၀၅၊ ၂၀၁၇) ဂွ္ ကုဪဒါဖာပ္သင္ ဿကုဪဘာမကုဋရာမ ဍဳင္ေကာလမၺ ကုဘိကၡဳသင္ ဗႝတ္(၃၀၀) ဇကု မြဲဟာန္ေကုာံ သှလ ဗႝတ္ (၁၅) ဇကုတံဗြဲမမိပ္ျမဟ္အုိဟ္တၞဳိဟ္အုိတ္တုဲ အခိင္သဝ္တၝဲ ဗႝတ္ (၆း၀၀) နာဍှဂွ္ ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာတံေလဝ္ ကလအ္ရးဒုဟ္ကုက်ာ္ေဇႝာ္အၥာ တႜဂုဏ္အၥာ သင္အၥာလိက္မန္ဂမႜဳိင္တုဲ ဒုင္ဂုိင္ေကတ္
ၾသဝါဒေဒႜာံဗေတာန္ႏူဇေရင္တႜှပုိန္ဂမႜဳိင္ရ။
ဂေကာံသင္မန္ ေကုာံဒါယကာမန္ဂမႜဳိင္ဝြံ ဟုိတ္ႏူဓရ္သဒၶါေဇႝာ္ေမာဝ္ ကတုိင္ကမွ္ကႜဳင္ႏူေကာန္စုိတ္ေတံ ဗြဲမထတ္သၠာတ္တုဲ
သြက္ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာဂွ္ ညးတံသႜးပြးကုဪလဝ္ဒါန္
၁။ ဝတၳဳဒါန္ ၾသန္ရူဗှ - ၁၈၄၁၀၀ ရူဗှ
၂။ ဝတၳဳဒါန္ ၾသန္ဒဝ္လာအေမရိကာန္ - ၆၅၀ ဒဝ္လာ
၃။ ဝတၳဳပစၥယ္ မပၲံကုဪ ထႝိက္ကဝ္ဖှ စႝစသုင္နာနာတံ ဗြဲမဂႜဳိင္
သုီဖအုိတ္ဏံဂွ္ေလဝ္ သႜးပြးကုဪဒါန္ ကုဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာဏံအုိတ္ရ။
သအာင္အာႏူဂွ္ပႜန္ ဂေကာံသ္သင္မန္ေကုာံဒါယကာမန္ဏံဝြံ ဿဘာမကုဋာရာမ သြက္ဘာတၞိမသုိင္ေကႜာန္ဒၞံင္လၞဳဟ္ဂွ္ေလဝ္ ထပ္ကုဪဏာဒါန္ ဝတၳဳဒါန္ ၾသန္ဒဝ္လာအေမရိကာန္ - ၃၀၀ ဒဝ္လာပႜန္ရ။
ဟုိတ္ဂွ္ရ လတူဓရ္သဒၶါရဲဂေကာံသင္မန္ ေကုာံဒါယကာမန္တံဏံဂွ္ ပုိယ္ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာဂမႜဳိင္ ဟြံဂြံထုိင္သးသၸစၞတ္သမၲီ မံင္ဟြံမာန္အုိတ္ရ။

က်ာ္ေဇႝာ္အၥာ တႜဂုဏ္အၥာ အၥာလိက္မန္ဂမႜဳိင္ ကိစၥပေရင္သာသနာကုီ ပေရင္ဂကူကုီ ကုဪေသၢာံယုိက္ေဂႜင္ေရင္တႜဳင္အာမာန္ လုကၜကာလအဓာန္မဂႜိင္ေသၝာဲမာန္ညိက်ာ္၊ တုဲပႜန္ ဒါယကာမန္ဂမႜဳိင္ေလဝ္ ကုဪေသၢာံယုိက္ဒုိက္ထံက္ပင္အာ သာသနာမန္မာန္ လုကၜကာလအဓာန္မဂႜိင္ေသၝာဲမာန္ညိတုဲ အာယုက္ကုဪေသၢာံဂႜိင္ ပရုိင္ဂုဏ္ကုဪေသၢာံဒယွ္တွ္ ပုိန္ျဒပ္ကုဪေသၢာံေဇႝာ္ေမာဝ္ညိဂွ္ ပုိယ္ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာဏံ 
မၵးသၸဏာပတၱနာရက်ာ္,အၜ။


 ဂေကာံသင္မန္ဂမႜဳိင္ ကလအ္ရးဒုဟ္ကုက်ာ္ေဇႝာ္အၥာ တႜဂုဏ္အၥာဂမႜဳိင္

 ဗုီနာယကသင္မန္ ပအပ္ျပာပ္ဗၢိန္ဒၞံင္ တဆိပ္ၾကာစၞတ္သမၲီညးတႜဒါန္ သြက္သုိင္ဘာတၞိ
 ဗုီတႜဂုဏ္အၥာေဇာတိက (ဖုိင္စိင္) သၸစႝးရဲဂေကာံေလၝာဝ္က်ာ္တုဲ ဗၢိန္ဒၞံင္ဝတၳဳဒါန္ ကုဂေကာံသင္မန္သှရိလကၤာ
 ဗုီဗၢိန္ဒၞံင္ဝတၳဳပစၥယ္ပန္နာနာသာ္ ကုဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာ
 ဗုီဂေကာံသင္မန္ဂမႜဳိင္ ဒုင္ဂုိင္ေကတ္ဒၞံင္ၾသဝါဒ

 ဗုီနာယကသင္မန္ ဗၢိန္ကုဪဒၞံင္ဒါန္ လိက္အုပ္တရၜေလၝာဝ္က်ာ္ သီရိလကၤာ ကုရဲေလၝာဝ္က်ာ္ဂမႜဳိင္
 ဂေကာံသင္မန္ ေကုာံ ဂေကာံရဲေလၝာဝ္က်ာ္ဂမႜဳိင္

Sunday, March 26, 2017


အုိဟ္တၞဳိဟ္ေကတ္မဒါန္ကုသုိလ္

တႜဂုဏ္အၥာ သုဂႏၶ (က်ာ္ရဲ) မႝဳံစုိတ္သဒၶါေဇႝာ္တုဲ တၝဲဏံ ကုဪဒါန္ၾသန္ထံက္ပင္ သြက္ၾသန္ဂေကာံတုိက္ရံင္လိက္ကုီ ေကုာံသြက္ၾသန္ဂအုံထာဝရနိဓိ ဂေကာံသင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာေရာင္၊ ဟုိတ္ဂွ္ရ ဂေကာံသင္မန္ဂမႜဳိင္ေလဝ္ မိပ္စုိတ္အုိဟ္တၞဳိဟ္ေကတ္မဒါန္ဏံတုဲ ညးတႜဒါန္ေလဝ္ အာယုက္ကုဪေသၢာံဂႜိင္ ကုဪေသၢာံဒွ္တသုိက္ တုိင္ပကၜရန္တၞံေလဝ္ ကုဪေသၢာံအာစုိပ္ဒတုဲျပဟ္ဟ္မာန္ညိဂွ္ မၵးသၸဏာပတၱနာေရာင္။


အုိဟ္တၞဳိဟ္ေကတ္မဒါန္ကုသုိလ္

တၝဲဏံ (၂၆၊ ၀၃၊ ၂၀၁၇) ပုိယ္သင္မန္ကတ္ပညာသှရိလကၤာဂမႜဳိင္ အုိဟ္တၞဳိဟ္ေကတ္မဒါန္ ကုသုိလ္ တႜဂုဏ္အၥာဇိနဓဇ (ဍဳင္ပံင္) မြဲဟာန္ေကုာံဒါယကာဂမႜဳိင္ မျပင္ဗစုိပ္နင္ Coffee Mix သြက္သင္မန္ကတ္ဒၞံင္ပညာ ဍဳင္သှရိလကၤာဂမႜဳိင္ရ၊ ပစၥယ္မဒါန္တံဂွ္ တႜဂုဏ္အၥာ စႏၵသာရ (ကႜအ္သတ္) သၸစႝးညးတႜဒါန္တုဲ ဗဂိန္အပ္ျပာပ္ကုနာယကသင္မန္ရ၊ ကေပါတ္မဒါန္တံဂွ္ ပၚပရအ္ဏာကုသင္ဂမႜဳိင္ ဗြဲညှသၞဟ္တုဲ သင္ဂမႜဳိင္ေလဝ္ ဒွ္တသုိက္မိပ္ျမဟ္ ညးတႜဒါန္တံေလဝ္ ကုဪေသၢာံဒွ္တသုိက္ တုိင္ပကၜရန္တၞံေလဝ္ ကုဪေသၢာံအံင္ဇႝးကလိဂြံမာန္ျပဟ္ဟ္ညိဂွ္ ပုိယ္သင္မန္သှရိလကၤာတံ သၸဏာအႏုေမာဒနာေရာင္။

Today (26/03/2017) we, Monstudents' Society, are pleased to have received and recognized the generosity of Ven. Jinadhaja (Pong) together with his devotees.
Mon Sangha here are pleased to enjoy your support and May you, donator, be happy and successful in achieving your goal!