ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Thursday, April 25, 2019

မဒါန်ကုသဵု အိုဟ်တၟိုဟ်ဒုၚ်သာဓုကာ

မဒါန်ကုသဵု အိုဟ်တၟိုဟ်ဒုၚ်သာဓုကာ

 

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ(24.04.2019) နူဂကောံမန်ဍုၚ်ဟူရောန်(Huron South Dakota, USA) အမေရိကာန် ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်ဝတ္ထုသြန် 94,328.74 LKR ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရီလၚ်္ကာဝွံရောၚ်။
မဒါန်ကုသဵုဝွံ ကဵုဂွံဒှ်အထံက်အပၚ်ပစ္စယ်ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်မာန်အိုတ်ညိ။ အိုတ်ကဵုသတ်မၞိဟ်ဒေဝတဴအိန်ဗြီုတံလေဝ် အိုဟ်တၟိုဟ်ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာကုသဵုဝွံတုဲ သြဝ်ကဵုဂွံဒှ်တသိုက်စိုတ်ကာယအိုတ်ညိအဴ။
နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရီလၚ်္ကာ

Blogger Tricks

Monday, March 18, 2019

ဒါန်ဓရ်ရိုဟ်ကၞက် ဒှ်ကြက်သာသနာ

ဒါန်ဓရ်ရိုဟ်ကၞက် ဒှ်ကြက်သာသနာ

ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဒံက်တာနာရဒသိရီ နွံပိုန်ဘာရာမညဘူမိ၊ ဗုဒ္ဓဂါယာ အိန္ဒိယဝွံ
ရန်တၟံကဵုပညာပါရမီတုဲ ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်ကုသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ညးမကတ်လ္ဍတ်ဒၟံၚ် တန်M.Phil/Ph.D ကေုာံ ပရေၚ်ပညာနာနာသာ် လၟိဟ်ဝတ္ထုဒါန် USD 4,000 မဒှ်ရ။
   နိဗ္ဗာနပစ္စယော ဟောတု


Wednesday, February 20, 2019

မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု(၇၂)၀ါ ဍုၚ်သိရီလၚ်္ကာ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၂) ၀ါ ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ

(20.02.2019)

Sunday, January 20, 2019

မ္ၚိုလ်ဝိဇာတ တၠဂုဏ်အ္စာပညာ ပေၚ်အာယုက်(၅၀)သၞာံ ဘာတၟိ၊ ကွာန်သက် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ် ကုခမဳသၚ်မကတ်ပညာ ခမဳ၊ သဳလ ဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ ဖိုလ်ကုသိုလ်ဝွံ အာယုက်ကဵုဂၠိၚ် ပိုန်ကဵုဇၞော် ကဵုဂွံယိုက်ဂၠေၚ်ပရေၚ်ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ဂကူ လၟိုန်လၟိုန်ကာလမာန်ညိဂှ် ပိုယ်ဍိက်တအ် သၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ပတ္ထာနာရကျာ်
(20.01.2019)
Monday, December 17, 2018

သဘၚ်ကောံဓရီုပေၚ်(၂၆)သၞာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ

သဘၚ်ကောံဓရီုပေၚ်(၂၆)သၞာံ
ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ
ဗီုဂကောံကမ္မတဳ ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ဂမၠိုၚ်

Monday, December 10, 2018

စိုတ်ဓါတ်ဗီုတၠဂုဏ်အ္စာ စေတနာဗီုညး

စိုတ်ဓါတ်ဗီုတၠဂုဏ်အ္စာ စေတနာဗီုညး
Saturday, November 17, 2018

မြော်ဂလာန်လၞီစိုတ် ဟိုတ်အာဇာနဲသၚ်မန် ကလိလောန်စဴသွဝ်

ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တသဳလာစာရ (အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ)
    ဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန် ဍုၚ်မတ်မလီု
Saturday, October 13, 2018

အိုဟ်တၟိုဟ်ဒါနကုသိုလ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာအၚ်္ကုရ

အိုဟ်တၟိုဟ်ဒါနကုသိုလ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာအၚ်္ကုရ


 


ကျာ်ဇၞော်အ္စာအၚ်္ကုရ၊ နွံပိုဉ်ဘာတိုက်ပရိယတ္တိမန် သုခကာရဳ၊ ဍုၚ်ဗဂေါ (ဟံသာဝတဳ)၊ ဗီုညးကေၚ်ဖာပ်လဝ်သၚ်မွဲအခိၚ်တေံကီု၊ သၞာံဏအ်လေဝ် သၟိက်မိက်သ္ဂောံကဵုဒါန်ဖာပ်သၚ် ကုသၚ်မန်ကတ်ပညာဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ မွဲဟာန်ကေုာံနဝကမ္မဝတ္ထု မွဲဇကု ရူပဳ(၂၀၀၀)ဒကေဝ်တုဲ ပြၚ်နၚ်သြန်ဒဝ်လာ(၇၀၀)ဒကေဝ်မဒှ်ရ။
စရၚ်ဓရ်ကုသိုလ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝွံ ကဵုသ္ဂောံဒှ်အထံက်ပၚ်ပစ္စယ် ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်မာန်ညိ၊ အိုတ်ကဵုသတ်မၞိဟ်၊ဒေဝတဴ၊အိန်၊ဗြီုတအ်လေဝ် အိုဟ်တၟိုဟ်ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာကုသိုလ်ဝွံတုဲ သြဝ်ကဵုဒှ်တသိုခ်စိုတ် တသိုခ်ကာယမာန်အိုတ်ညိအဴ။ (13.10.2018)
နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ


Friday, April 6, 2018

အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ထံက်ပၚ်ပညာ M.phil/Ph.D

အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ထံက်ပၚ်ပညာ M.phil/Ph.D

ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ သက္ကရာဇ်ဍုၚ်  ၁၃၇၉ သၞာံ  ဂိတုစဲ(၆)စွေက် (6.4.2018) ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာစန္ဒိမာ နွံပိုန် ရာမညနိကာယ ဘာဒေါ၀် ကွာန်ဆုကၠ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ရန်တၟအ်ကဵုသွက်ဂွံထံက်ပၚ်ပညာ
တန် M.phil/Ph.D ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ 
ကု်ဒါန်ဝတ္ထုဒါန်သြန် စှ်ကိုဋ် (၁၀၀၀၀၀၀) ဒကေဝ် မဒှ်ရ။
ဖိုဟ်ဂွံကဵုလဝ်ဒါန်ထံက်ပၚ်ပညာဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာစန္ဒိမာ အတိုၚ်မချပ်ကသပ်ကဵုဍိုက်ပေၚ် ကဵုဂွံဒှ်တသိုက်စိုတ်တသိုက်ကာယၜါပြကာကီုသီုကဵုဂွံဆက်ပတန်အာသာသနာအဓာန်ဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ညိဂှ်
ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ် အိုတ်တၟိုဟ်ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာ မ္ဒးသ္ပဏာပတ္ထနာရကျာ်။


 နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ