ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Friday, April 6, 2018

အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ထံက်ပၚ်ပညာ M.phil/Ph.D

အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ် ဒါန်ထံက်ပၚ်ပညာ M.phil/Ph.D

ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ သက္ကရာဇ်ဍုၚ်  ၁၃၇၉ သၞာံ  ဂိတုစဲ(၆)စွေက် (6.4.2018) ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာစန္ဒိမာ နွံပိုန် ရာမညနိကာယ ဘာဒေါ၀် ကွာန်ဆုကၠ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ရန်တၟအ်ကဵုသွက်ဂွံထံက်ပၚ်ပညာ
တန် M.phil/Ph.D ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ 
ကု်ဒါန်ဝတ္ထုဒါန်သြန် စှ်ကိုဋ် (၁၀၀၀၀၀၀) ဒကေဝ် မဒှ်ရ။
ဖိုဟ်ဂွံကဵုလဝ်ဒါန်ထံက်ပၚ်ပညာဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာစန္ဒိမာ အတိုၚ်မချပ်ကသပ်ကဵုဍိုက်ပေၚ် ကဵုဂွံဒှ်တသိုက်စိုတ်တသိုက်ကာယၜါပြကာကီုသီုကဵုဂွံဆက်ပတန်အာသာသနာအဓာန်ဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ညိဂှ်
ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ် အိုတ်တၟိုဟ်ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာ မ္ဒးသ္ပဏာပတ္ထနာရကျာ်။


 နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ

Blogger Tricks

Sunday, April 1, 2018

မူလမူလဳဝေါဟာရ သြန်

မူလမူလဳဝေါဟာရ သြန်

ညးမချူ နာဲစန္ဒိမာ (ကၞာလဵု)


Sunday, March 18, 2018

မိပ်မြဟ်ဒှ်လျုၚ် ဒါန်ထံက်ပၚ်တိုက်ရံၚ်လိက်မန် ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ

မိပ်မြဟ်ဒှ်လျုၚ် 

ဒါန်ထံက်ပၚ်တိုက်ရံၚ်လိက်မန် ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာ

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၁-၀၃-၂၀၁၈) ၀ွံ တၠဂုဏ်အ္စာကေသရ(ကွာန်စောဂလာ) တၠဂုဏ်အ္စာသုဂန္ဓ (ကွာန်ကျာ်ရဲ) ၜါဇကုဝွံ သၟိက်မိက်ဂွံတိုပ်ဒေပ်ပညာနုၚ်ထဝ်တုဲ ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် ၀တ္ထုဒါန် USD 200 သွက်တိုက်ရံၚ်လိက်မန် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာရ။
ကုသို်လ်တၠဂုဏ်အ္စာၜါဇကုဝွံ နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာပိုယ်ဏအ် သ္ပဏာစၟတ်သမ္တီ ပ္ဍဲကောန်တၟအ်တေံ ဗွဲမမှောဝ်ဇဴရအဴ။


တၠဂုဏ်အ္စာကေသရ(ကွာန်စောဂလာ)

 တၠဂုဏ်အ္စာသုဂန္ဓ (ကွာန်ကျာ်ရဲ)

အိုဟ်တၟိုဟ်ဒါနကုသိုလ် ဂကောံမန်ကိုဝ်လိုဝ်ရာဒိုဝ်

အိုဟ်တၟိုဟ်ဒါနကုသိုလ် ဂကောံမန်ကိုဝ်လိုဝ်ရာဒိုဝ်

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၃-၃-၂၀၁၈) ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာရာဝိက သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ဂကောံမန်ကိုဝ်လိုဝ်ရာဒိုဝ် ဘာရာမညနိကာယဝိမုတ္တိရသ နူကၟိန်ဍုၚ် USA ကဵုဒါန်ဖါပ်သၚ် ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ ကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာမဒှ်ရ။ မွဲသာ်ပၠန် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၇-၃-၂၀၁၈)ဂှ် ဗ္ဂိန်ကဵုဒါန်ဝတ္ထုဒါန် ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ကေုာံကံက်ဇြေဟ်လိက်မာဲဒါယကာ သွက်ဂွံထံက်ပၚ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာလၟေၚ်လၟေၚ်သၞာံရောၚ်။
ကုသိုလ်မဒါန်အိုတ်သီုဝွံ နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာပိုယ်ဏအ် သ္ပဏာစၟတ်သမ္တီ ပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ်တေံ ဗွဲမဇြိုဟ်နက်တုဲ တၚ်ဏာဂုဏ် ဗွဲမလောန်ရ။ ဖိုလ်ကုသိုလ်ဝွံ ဇိုန်ပိုန်ပြၚ်ဏာကဵု
အလုံသတ္တံသီုဖအိုတ်ရ။

  Saturday, March 3, 2018

ကဗျကၠိဂွံလာဘ်ဒုတိယ

ကဗျကၠိဂွံလာဘ်ဒုတိယ ပ္ဍဲပေဲါပြိုၚ်ကဗျ မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မရနုက်ကဵု(၇၁)၀ါ 

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ

ညးမချူ နာဲပညာဓဇ (ကၟာဝက်) 

 

Saturday, February 17, 2018

ပါဠိဂါထာဍုၚ်သဓီု စိုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာကီုဟာ?


ပါဠိဂါထာဍုၚ်သဓီု စိုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာကီုဟာ?

 ညးမချူ နာဲကုမာရ (ဇြပ်ဗု)
Sadhuim Inscription by Monstudents Lk on Scribd

Monday, February 12, 2018

ကဗျကၠိဂွံလာဘ်ပထမ

ကဗျကၠိဂွံလာဘ်ပထမ ပ္ဍဲပေဲါပြိုၚ်ကဗျ မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မရနုက်ကဵု(၇၁)၀ါ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ

က္ဍိုပ်စှ်ဂၞန်မွဲ နဲဏံညဳသာ by Monstudents Lk on Scribd

Sunday, January 7, 2018

ဗီုဂကောံကမ္မတဳဂမၠိုၚ် သၞာံ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ

 

 

Friday, December 22, 2017

 မိပ်စိုတ်ကေဝ်ဇြုၚ် ဒှ်လျုၚ်မဒါန်

တၠဂုဏ်အ္စာခေမာ (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 100
နာဲကောန်ဗၠာဲ + မိအဥ္ဇလဳမန် (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ CAD 500
နာဲယု + မိစန္ဒာ (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 500
နာဲသဳလမန် + မိနန္ဒာ (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 500
မိအံၚ်မန်ဆာန် (ခေတ္တဍုၚ်ခါနေဒါ) CAD 50


ညးတၠဒါန်လတူတေံဂမၠိုၚ် အတိုၚ်ဓရ်သဒ္ဓါမကတဵုဒှ်ကၠုၚ်နူကောန်စိုတ်တေံဟေၚ် တ္ၚဲဏံ (၂၂၊၁၂၊၂၀၁၇) ပြၚ်ဗစိုပ်နၚ်ဝတ္ထုသြန် သွက်သ္ဂောံကဵုဒါန်ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂှ် တ္ၚဲဏံ ပိုယ်တံသ္ဂောံဒုၚ်ကေတ်တဲ ဗွဲမအိုဟ်တၟိုဟ်တုဲရ၊ ဝတ္ထုဒါန်တံဝွံ သၚ်မန်သိရဳလၚ်္ကာတံ ရပ်စပ်သုၚ်စောဲအာ သွက်သ္ဂောံကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်သြန်ရတ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ ပေၚ် (၂၅) မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၈၊၁၂၊၂၀၁၇) တေံရောၚ်၊ ဒါယကာထံက်ပၚ်ဂမၠိုၚ် သြဝ်ကဵုသ္ဂောံဒှ်ပဳတိစိုတ် လတူမဒါန်တံဂှ်တုဲ သြဝ်ကဵုသ္ဂောံတိတ်ဗၠးနူဘဲယဲနာနာသာ် သြဝ်ကဵုကလိဂွံပိုန်သမ္ပတ္တိလောကဳ လောကုတ္တိုရ်ၜါပြကာမာန်ညိဂှ် ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ သိရဳလၚ်္ကာတံ မ္ဒးသ္ပဏာအနုမောဒနာရ။