ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ရတုသြန်တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တက်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၇)” ၊ ဌာန-ဘာမကုဋာရာမ၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၆

တၠဂုဏ်အ္စာသာသန (နာယကသၚ်မန်၊ ဘာမကုဋာရာမ) မွဲဟာန်ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံညးဂမၠိုၚ် ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် “ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ၂၀၁၆)” ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၅

သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၂၃) ဝါ အာစိုပ်ဒတုဲ-တုဲ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် နွံတဴကဵုကာယသမဂ္ဂဳ၊ စိတ္တသမဂ္ဂဳ သၟဟ်န်ညဳသာရေၚ်သ္ကအ် စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ နကဵုဗီုရုပ်။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၄

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုကၠောံသၞာံ အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမအံၚ်ဇၞးတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီ ဗီုရုပ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာ၊သိရဳလၚ်္ကာ (သၞာံ-၂၀၁၄)၊ ဘာမကုဋာရာမ (ဗ္ဒမ်သၚ်မန်)၊ ဍုၚ်ကောလမ္ဗ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ သၞာံ-၂၀၁၃

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသုန္ဓရ (ဘာမန်၊အနုရာဓပုရ) ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာတံညဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ညဳသာသၟဟ်သၟန် မွဲဂကောံမွဲကရောံတုဲ စၟတ်ဂိုၚ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ်ဗီုရုပ် "ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ" သၞာံ-၂၀၁၃၊ ဌာန-ဘာမန်၊ ဍုၚ်အနုရာဓပုရ၊ သိရဳလၚ်္ကာ။

Friday, January 3, 2020

ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ဒၟံၚ်ဝတ္ထုဒါန်သြန် သွက်သဘၚ်ဖျဴသွဝ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တသဳလာစာရ ဘာဗဂေါပရိယတ္တိမန် ဍုၚ်မတ်မလီု

ဗီုနာယကမန် ဗ္ဂိန်ဒၟံၚ်ဝတ္ထုဒါန်သြန် သွက်သဘၚ်ဖျဴသွဝ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တသဳလာစာရ ဘာဗဂေါပရိယတ္တိမန် ဍုၚ်မတ်မလီုBlogger Tricks

Monday, December 30, 2019

မိပ်မြဟ်ကေဝ်ဇြုၚ် ဒါန်ထံက်ပၚ်ပညာ သွက်တန် M.Phil,Ph.D

မိပ်မြဟ်ကေဝ်ဇြုၚ်

ဒါန်ထံက်ပၚ်ပညာ သွက်တန် M.Phil,Ph.D


တၠဂုဏ်အ္စာပညာဒဳပ Diploma M.A (ကွာန်ဓမ္မသ)၀ွံ ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၁၇-၁၂-၂၀၁၉)ဂှ်
ရန်တၟအ်မိက်ဂွံတိုပ်ဒေပ်ပညာနုၚ်နိဓိထဝ်တုဲ ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်သွက်သြန် M.Phil,Ph.D (၁၅၀၀၀)ရူပဳ ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာမဒှ်ရ။ နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာပိုယ်ဏအ်လေဝ် သ္ပစၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲကောန်တၟအ်တေံ ဗွဲမမှောဝ်ဇဴရကျာ်။
နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု။

Wednesday, November 20, 2019

အိုတ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ် ဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်နူဍုၚ်မန်

အိုတ်တၟိုဟ်ကေတ်မဒါန်ကုသိုလ် ဂကောံလ္ၚောဝ်ကျာ်နူဍုၚ်မန်

ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ် အာဂတပၠတရဴတုဲ မွဲဟာန်ကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ်ကၠုၚ်စိုပ်နဒဒှ်တရဴလ္ၚောဝ်ကျာ်အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ်သိရဳလၚ်္ကာဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၉.၁၁.၂၀၁၉)  ကၠုၚ်စိုပ်ပ္ဍဲဘာမကုဋာရာမ ဍုၚ်ကောလမ္ဗတုဲ သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ် ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတုဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာကေုာံဒါယကာဂမၠိုၚ် ကဵုဒါန်စၞအဟာရဘောဇိုန် ကဝ်ဖဳမေတ်ကေုာံနဝကမ္မသြန်ဒဝ်လာ 600 Us သြန်ရူပဳ 18,000 Rs သြန်ဗမာ 150,000 KS  မဒှ်ရ။
ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ်လေဝ် အိုတ်တၟိုဟ်မိပ်စိုတ်ဖျေံဗယာပ်ဓရ်မေတ္တာ
ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ်ကဵုတသိုက်စိုတ်ကာယၜါပြကာတုဲ ကၞောတ်တဲမဂ်ညာဏ်ဖိုလ်ညာဏ်ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန် ကဵုဂွံကလိဒုၚ်စသိုၚ်မာန်ညိ။
နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု။Thursday, November 7, 2019

မိပ်မြဟ်ကေဝ်ဇြုၚ် ဒါန်ထံက်ပၚ်ထာဝရနိဓိ ကေုာံ M.Phil,Ph.D

မိပ်မြဟ်ကေဝ်ဇြုၚ်
ဒါန်ထံက်ပၚ်ထာဝရနိဓိ ကေုာံ M.Phil,Ph.Dတၠဂုဏ်အ္စာကေတု M.A (ကွာန်ကံပၞဟ်)၀ွံ ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၆-၁၁-၂၀၁၉)ဂှ်
ရန်တၟအ်မိက်ဂွံတိုပ်ဒေပ်ပညာနုၚ်နိဓိထဝ်တုဲ ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်သြန် သွက်ထာဝရနိဓိ(၁၀၀၀၀)ရူပဳ ကီု သီုသွက်သြန် M.Phil,Ph.D (၅၀၀၀)ရူပဳ ကုဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာမဒှ်ရ။ နူဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာပိုယ်ဏအ်လေဝ် သ္ပစၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲကောန်တၟအ်တေံ ဗွဲမမှောဝ်ဇဴရကျာ်။
နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု

Sunday, October 13, 2019

ဗီုရုပ်သ္ဂံၚ်အာဇနဲသၚ်မန် ညးမအံၚ်ဇၞးလဝ် တန် M.A (Buddhism)

ပ္ဋဲသၞာံ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဏအ် သၚ်အာဇနဲမန် ညးမအံၚ်ဇၞးအာ တန် M.A (Buddhism) နူတက္ကသိုလ်ကေလနိယ (၄)ဇကုတုဲ ပိုယ်ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာတအ် မိပ်စိုတ်ကေတ်ဂုဏ်စရာဲ လ္တူညးတအ် ဗွဲမလောန်တုဲ မ္ဒးပတိုန်ထ္ၜးကဵုကောန်ဂကူမန်တအ်ရောၚ်။

Thursday, August 22, 2019

သဘၚ်ကောံဓရီုပေၚ်(၂၇)သၞာံ

ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာ

ဗီုဂကောံကမ္မတဳ ကေုာံ ဂကောံသၚ်မန်ကတ်ပညာသိရဳလၚ်္ကာဂမၠိုၚ်

(၂၁.၀၈.၂၀၁၉)

 

 The Annual Meeting of Mon Buddhist Students' Society, Sri Lanka in 2019

The committee member and the Mon Buddhist Students' Society

(21/08/2019)